Skip to content

14/09/2021 News

Nu går 300 vestjyske eksperter i gang med at sætte strøm til Danmarks nye gasfelt Tyra II

Den sidste samling er blevet svejset, og nu er tre platforme og to forbindelsesbroer på plads på Tyra-feltet 225 km ude i Nordsøen. Dermed er den første milepæl sat i opbygningen af et af verdens mest moderne gasfelter - Tyra II, og nu går mere end 300 specialister og håndværkere fra især syddanske virksomheder sammen med eksperter fra TotalEnergies i gang med et flere måneder langt installations- og tilslutningsarbejde.

Sidst i august ankom de allerførste dele af det helt nye Tyra-felt i Nordsøen, hvor verdens største flydende kran Sleipnir startede installationen af tre ca. 40 meter høje og 2.600 tons tunge produktionsplatforme samt to brokonstruktioner. Efter en uge var de første platforme med en fantastisk præcision løftet på plads ovenpå de genbrugte ben, som det oprindelige anlæg i Nordsøen også hvilede på.

"Det her er virkelig en afgørende milepæl i opbygningen af det nye Tyra II, der bliver et af verdens mest teknologisk banebrydende gasfelter. For eksempel vil digital teknologi, bedre monitorering og anvendelse af big data sikre en langt mere effektiv produktion og reducere CO2-udledningen fra det nye anlæg med 30 procent - svarende til 35.000 danske bilers udledning på et år," siger Morten Hesselager Pedersen, projektdirektør for Tyra Genopbygningen hos TotalEnergies EP Danmark.

Dermed er opbygningen af Tyra II, Danmarks nye kerneinfrastruktur for naturgasproduktion, for alvor startet. Et felt, der set i et globalt perspektiv, er med til at sætte en ny standard for gasudvinding.

"Alt er forløbet rigtig godt og meget professionelt. Det er fascinerende, fordi hele operationen er indstuderet nærmest som et teaterstykke, hvor hvert enkelt løft og handling følger et flere hundrede sider langt manuskript. Det er nogle enorme konstruktioner, vi arbejder med, og jeg er virkelig imponeret over den præcision og nøjagtighed hele teamet har arbejdet med, og som har været helt afgørende for at få platformene sikkert på plads," fortæller Morten Hesselager Pedersen.

 

Lokale virksomheder tager over

Med de første platforme og broer på plads går et hold på 300 specialister nu i gang med det enorme arbejde, der ligger i at forbinde det hele. Teknik, rør og dele skal samles, sættes i drift og testes, og den del står især lokale Esbjerg-virksomheder for.

Der vil blive brugt ikke mindre end 1,3 millioner arbejdstimer offshore på Tyra-feltet frem mod genåbningen i 2023. 

"Forberedelserne startede helt tilbage i 2013, så det er en stor dag at se de første platforme stå på havet igen. Med en sikker og succesfuld afslutning på installationen af de allerførste dele i opbygningen af Tyra II, tager vi nu for alvor hul på et helt nyt kapitel i den danske olie- og gashistorie. Vi sætter en milepæl, fordi Tyra-feltet spiller så stor en rolle i dansk energiinfrastruktur. Vi kan ikke vente med at komme videre med opbygningen," siger Morten Hesselager Pedersen.  

De første tre produktionsplatforme, der nu er på plads i Nordsøen, er to såkaldte brøndhovedplatforme og én stigrørsplatform. Fra produktionsplatformene går brøndrørene ned i undergrunden, og det er her, naturgassen løber ind på Tyra II. Derudover er også to 100 meter lange broer, der skal forbinde platformene, ankommet. 

De resterende fem af i alt otte nye platforme – blandt andet procesplatformen og beboelsesplatformen, der tilsammen bliver det nye Tyra II felt – ankommer i 2022. Herefter går installationen i gang, og opstarten af produktionen på det nye felt forventes at ske i juni 2023.

 

 

FAKTA OM TYRA GENOPBYGNINGEN

Tyra er fra 1984, men blev i 2019 lukket, og herefter moderniseres og genopbygges platformene på feltet, der er Danmarks absolutte knudepunkt for naturgas. 

Det nye Tyra II genåbner i juni 2023 og vil dermed sikre fortsat produktion af naturgas mindst 25 år frem. Dermed bliver Tyra II en central del af den danske energiinfrastruktur ved at tilbyde renere, mere pålidelig og billigere energi, som både Danmark og Europa har brug for i overgangen mod et lavemissionssamfund.

 • TotalEnergies er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
 • DUC-partnerne investerer tilsammen 21 milliarder kroner i at genopbygge Tyra-feltet, hvilket gør det til den største danske olie- og gasinvestering nogensinde.
 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen, der produceres i den danske Nordsø. 
 • Produktion og eksport fra feltet blev midlertidigt lukket i september 2019, og feltet genåbner i juni 2023. Det forventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag.
 • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion. Platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år, hvilket har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
 • Mere end 95% af det originale Tyra genanvendes og genbruges. 
 • Til Tyra II projektet bidrager mere end 70 lokale virksomheder i offshore sektoren i og omkring Esbjerg. Det er blandt andet en stor del af forudsætningen for, at rigtig mange dele kan genanvendes. 

Kontakt: Line Bruun, Presseansvarlig for TotalEnergies Danmark, +45 2128 5789, [email protected]

***

300 skilled experts from Western Jutland will now start the hook-up of Denmark’s new gas field Tyra II

The last welding has been completed successfully, and thereby three production platforms and two connecting bridges have been installed at the Tyra Field in the Danish North Sea. This marks the first milestone in the build-up of one of the world's most advanced gas fields – Tyra II. More than 300 specialists and craftsmen from especially Southern Danish companies are now ready to kick-off the offshore hook-up scope which will last several months.

In late August, the very first parts of Tyra II arrived in the Danish North Sea. Within a week, the Tyra East production topsides - the two wellhead topsides and one riser topside - were lifted into place with enormous precision by the world’s largest crane vessel Sleipnir. The up to 40 meters high and 2600 tons heavy topsides are now in final position on the jackets which are reused from the original field design. 

“This is truly a crucial milestone in the build-up of the new Tyra II, which will become one of the world's most advanced gas fields. New technology, better monitoring and use of big data will ensure a much more efficient production and will reduce CO2 emissions from the new field by 30 percent equivalent to the yearly emissions of 35,000 Danish cars”, says Morten Hesselager Pedersen, Vice President, Head of the Tyra Redevelopment for TotalEnergies EP Denmark.

Thereby the new Tyra II is starting to take shape , and once it is completed and the field reopens, it will become a central part of the Danish energy infrastructure for natural gas production. Tyra II will be part of setting the standards for natural gas production and processing. 

“The installation has been a textbook operation, and . All elements was carried out very well. It is fascinating because the entire operation is rehearsed almost like a theater play, where each lift and action is executed based on a more than hundred pages long script. The three production topsides and bridges are enormous, and I am really impressed byour teams and how they have carried out the installation with millimeter-precision”, says Morten Hesselager Pedersen.

 

Local businesses take over 

With the first platforms and bridges in place, a team of 300 specialists and craftsmen is now kicking off the large hook-up work scope. Technology, pipes and parts must be assembled, put into operation and tested – especially local Esbjerg companies are responsible for this part.
Until the production restart in 2023, more than 1.3 million working hours will be spent offshore on the Tyra field to get everything ready.

“All the preparations for this started way back in 2013, so it is a landmark day to see the first physical contours of Tyra II in the Danish North Sea. With a safe and successful completion of the installation of the very first Tyra II modules, we are now embarking on a new chapter in the Danish oil and gas history. We are setting a crucial milestone because the Tyra field plays such a major role in the Danish energy infrastructure, and it will be more than exciting to continue the build-up with the remaining platforms next year”, says Morten Hesselager Pedersen. 

The first three production platforms that are now in place in the North Sea are two so-called wellhead platforms and one riser platform. From the production platforms the wells are running into the reservoir, and it’s here the natural gas flows into Tyra II. In addition, two 100-meter-long bridges to connect the platforms have been successfully installed as well.

The remaining five out of eight new platforms - including the process and accommodation platform, which together will be the new Tyra II field - will arrive in 2022. This is followed by installation and hook up, and the restart of production is expected in June 2023. 

 

FACTS ON THE TYRA REDEVELOPMENT

Tyra started production in 1984 but was temporarily shut-in in 2019, and installation at the Tyra field are being redeveloped and modernized. Tyra II will be the new high-tech hub for Danish natural gas and reduce CO2 emissions by 30%.

When production of Tyra II resumes in June 2023, a continued production of natural gas is secured for at least 25 years. Thus, Tyra II becomes a central part of the Danish energy infrastructure by offering more affordable, clean and reliable energy, which both Denmark and Europe needs in the transition towards a low-emission society.

 • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC - a partnership between TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%).
 • The DUC partners invest a total of DKK 21 billion in redeveloping the Tyra field, which makes it the largest Danish oil and gas investment ever.
 • Tyra is Denmark's largest natural gas field, and the field is a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea.
 • Production and export from the field were temporarily closed in September 2019, and the field will reopen in June 2023. It is expected that Tyra will reach a peak production corresponding to 60,000 barrels per day.
 • A redevelopment of the Tyra field is necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production. The platforms have sunk approximately 5 meters over the past 30 years, which has reduced the distance between the sea and the topsides.
 • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning as well as recycling and disposal of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process platform and a completely new accommodation platform.
 • More than 70 local companies in the offshore sector in and around Esbjerg contribute to the Tyra II project.

Contact: Line Bruun, Head of External Communications for TotalEnergies Denmark, +45 2128 5789, [email protected]