Skip to content

04/10/2022 News

Kranløft af den sidste Tyra II-platform sætter verdensrekord

Esbjerg, 4 oktober 2022 – I dag kl. 08:27 landede den største Tyra II-platform sikkert på de sidste tilbageværende platformben i Tyra-feltet. Løftet af den 17.000 tons tunge procesplatform slog verdensrekord som det tungeste kranløft, der nogensinde er foretaget til søs.  

Intet blev overladt til tilfældighederne, da de to kranførere med hjælp fra mere end 260 offshore-arbejdere om bord på verdens største kranskib, Sleipnir, løftede, hvad der svarer til vægten af mere end to Eiffeltårne. Kranløftet er blevet forberedt i årevis, og hvert eneste trin før, under og efter operationen er beskrevet i en flere hundrede sider lang manual udarbejdet af Heerema Marine Contractors og TotalEnergies.  

Efter procesplatformens ankomst til Tyra-feltet den 3. oktober, gik offshore-besætningen straks i gang med arbejdet og begyndte at fjerne fastgørelsen under den 47-meter høje platform, som har været med til at sikre en sikker og stabil rejse fra Indonesien. Takket være gode vejrforhold fik kranførerne grønt lys til at løfte platformen til sin endelige position mindre end 24 timer efter ankomsten og fire dage før den oprindelige tidsplan.  

Det krævede en masse koordinering, hestekræfter og præcision, da besætningen på Sleipnir skulle installere den enorme procesplatform. Med to krankroge løftede teamet procesplatformen op i luften fra det tunge transportskib GPO Emerald. Bagefter hævede de den med ni meter og sejlede en sømil hen til den sidste ben for at sænke den ned på den.  

I de kommende uger vil de sidste Tyra II-brikker i form af to broer og et flare-tårn blive installeret. Når alt er svejset sammen, vil installationsteamet give stafetten videre til Hook-up og Commissioning-teamet, der vil fokusere på at færdiggøre og sætte strøm i de installerede platforme og tilslutte dem til den eksisterende infrastruktur i Nordsøen. 

Lars Bo Christiansen, Project Director Deputy for TotalEnergies EP Denmark A/S, siger: 

"Endelig er Tyra II kommet plads. Teamet har forberedt dette verdensrekordløft i mange år, og det var virkelig imponerende at se, hvordan alt gik op i en højere enhed, da verdens største kranfartøj Sleipnir placere den enorme nye procesplatform i løbet af bare 6 timer. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu er lidt foran tidsplanen, selvom meget endnu kan ske. Kun tre kranløft tilbage – og så vil vores nye Tyra II være på plads." 

Fakta om installationen 

 • Mere end 260 personer udfører løftet af procesplatformen, to broer og et flare-tårn ombord på Sleipnir i oktober 2022. 

 • Sleipnir er verdens største kranskib fra TotalEnergies EPC-entreprenør Heerema Marine Contractors. Sleipnirs to store kraner kan løfte en vægt på op til 20.000 tons. Fartøjet er 220 meter langt og 102 meter bredt – en størrelse svarende til ca. 3 fodboldbaner.  

 • Sleipnir har været en del af ombygningen af Tyra-feltet og hjalp med at installere de nye platformsben i september 2020 samt de resterende nye Tyra II-moduler, herunder indkvarteringsmodulet, seks brøndhoved- og stigerørsplatforme og fire broer i september 2021 og april 2022. 

Fakta om procesplatformen 

 • Platformen er 47 meter høj, måler et samlet etageareal på 16.300 kvadratmeter, og er 17.000 tons tung – svarende til vægten af mere end to Eiffeltårne. 

 • Procesplatformen vil være i stand til at behandle 300 millioner standard kubikfod gas om dagen, som kommer fra både Tyra og fem ubemandede satellitfelter, nemlig Tyra Sydøst, Harald, Valdemar, Svend og Roar. 

 • Procesplatformen er bygget med produkter og materialer i højeste kvalitet, og der er sensorer placeret på alt det kritiske udstyr (f.eks. kompressorer, pumper, varmeapparater), som løbende indsamler data og vil give kontrolrumsoperatørerne mulighed for at overvåge tilstanden af Tyra II døgnet rundt. 

 • Med brugen af ny teknologi og moderniserede arbejdsprocesser forventer TotalEnergies, at Tyras driftseffektivitet vil stige fra dets nuværende gennemsnit på omkring 80 % til mere end 90 % når feltet producerer igen. Elektrisk drevne udstyrsmotorer, der forsynes med strøm fra gasturbinegeneratorerne, er blot en af bidragyderne til dette. 

Fakta om Tyra Genopbygningen 

 • TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%). 

 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt. Før feltet blev lukket for genopbygning, var det centrum for bearbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der blev produceret i den danske Nordsø. 

 • Genopbygningen af Tyra blev nødvendig, da havbunden under platformene var sunket som følge af mange års udvinding fra det underliggende kalklag. 

 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform 

 • Når det genopbyggede Tyra II er tilbage i produktion, forventes det at levere 
  2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion. 

 • Tyra II vil levere naturgas med 30% mindre CO2 emissioner fra produktionen og vil yde et væsentlig bidrag til den danske og europæiske forsyningssikkerhed

TotalEnergies mediekontakt: Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Supplerende materiale: 

Hent relevante billeder af det sidste kranløft her

Om TotalEnergies i Danmark 
TotalEnergies er Danmarks ledende olie og gasvirksomhed med en bred og international arbejdsstyrke på ca 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og står for udviklingen af et af de førende CO2-lagringsprojekter, som forventes at kunne lagre flere millioner tons CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen. TotalEnergies’ operation har været aktiv i mere end et halvt århundrede og repræsenterer et vigtigt bidrag til den danske økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Udover olie- og gasaktiviteterne arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for offshore vind, solenergi og andre vedvarende energiformer. 

Om TotalEnergies 
TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab, som producerer og markedsfører en bred vifte af energiformer: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere har fuldt fokus på energiformer, der er stadigt billigere, renere, mere pålidelige og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og har bæredygtig udvikling i centrum af alle virksomhedens projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære. 

*** 

ENGLISH VERSION 

Final Tyra-topside lift breaks world record 

Esbjerg, 4 October 2022 – Today at 08:27, the biggest Tyra II topside touched safely down on the last remaining bare jacket at the Tyra field. The lift of the 17,000 tons heavy process module broke a world record as the heaviest crane lift ever undertaken at sea. 

Nothing was left to chance when the two crane drivers with support of more than 260 offshore workers onboard the world’s largest crane vessel Sleipnir lifted what corresponds to the weight of more than two Eiffel Towers. The lift has been prepared for years and every single step prior, during and post lifting has been outlined in a several hundred pages long manual prepared by Heerema Marine Contractors and TotalEnergies.  

After the process module arrived at the Tyra field on 3 October, the offshore crew went immediately into action mode and started to remove the sea fastening below the 47-meters-tall module. The sea fastening helped to ensure a safe and stable journey from Indonesia. Thanks to great weather conditions, the crane drivers got the green light to lift the module into its final position less than 24 hours after its arrival and four days ahead of schedule. 

It required a lot of coordination, horsepower and precision when the crew on Sleipnir had to install the enormous process module. With two enormous crane hooks, the team picked up the process module from the heavy transport vessel GPO Emerald. Afterwards, they sailed one nautical mile to the final bare jacket while they raised the module by nine meters to then lower it onto the six legs. 

In the coming weeks, the final Tyra II pieces – two bridges and a flare – will be installed. When all connections are welded, the Installation Team will hand over baton to the Hook-up and Commissioning team who will focus on completing and powering up the installed platforms and reconnecting them to the existing North Sea infrastructure. 

Lars Bo Christiansen, Project Director Deputy for TotalEnergies EP Denmark A/S, said: 
“Finally, Tyra II is in place. The team has been preparing this world record lift for years, and it was truly impressive to see how the planning culminated in just 6 hours when the world’s largest crane vessel Sleipnir helped us to put the enormous new process module into final position. I’m very pleased that we executed this crucial lift ahead of schedule in our new project plan. Only three more lifts to complete and then our new Tyra II will be in its final shape.” 

Facts about the installation

 • More than 260 people execute the lifting of the process module, two bridges and one flare onboard Sleipnir in October 2022. 

 • Sleipnir is the world’s largest crane vessel from TotalEnergies’ EPC contractor Heerema Marine Contractors. Sleipnir’s two huge cranes can lift a weight of up to 20,000 tons. The vessel is 220 meters long and 102 meters wide – a size equivalent to approximately 3 football fields. 

 • Sleipnir has been part of the Tyra removal campaign and helped install the new jackets in September 2020 as well as the remaining new Tyra II modules including the accommodation module, six well head and riser modules, and 4 bridges in September 2021 and April 2022.  

Facts on the process module 

 • The processing module is 47 meters tall, measures a total floor area of 16,300 square meters, and weighs 17,000 metric tons – equivalent to the weight of more than two Eiffel Towers. 

 • At peak, the process module will be able to process 300 million standard cubic feet gas per day which is coming from both Tyra and five unmanned satellite fields, namely Tyra Southeast, Harald, Valdemar, Svend and Roar.  

 • The process module is built with high-end materials, and there are sensors on all the critical equipment (e.g. compressors, pumps, heaters) which continuously collect data and will allow the control room operators to monitor the condition and performance of Tyra II around the clock. 

 • With the use of new technology and modernized working processes, TotalEnergies anticipates that Tyra’s operational efficiency will increase from its current average of around 80% to more than 90% after launching. Electrically driven equipment motors that are fed with power from the gas turbine generators are just one of the contributors to this. 

Facts on the Tyra Redevelopment 

 • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%). 

 • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment. 

 • A redevelopment of the Tyra field is necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production. 

 • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform 

 • Once the modernized Tyra II is back on stream, it is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year which amounts to 80% of the forecasted Danish gas production. 

 • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions and contribute to energy security in Denmark and Europe. 

TotalEnergies media contact:  

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Supplementing material: 

Download relevant pictures of the final topside lift here 

About TotalEnergies in Denmark  
TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tonnes of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources. 
 
About TotalEnergies 
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.