Skip to content

23/01/2024 News

Vedvarende energi: TotalEnergies og European Energy udvider samarbejdet til havvind

Paris/København, 23. januar 2024 – Som en del af TotalEnergies’ udvikling af vedvarende energi har selskabet underskrevet en ny aftale med European Energy om at udvikle havvindprojekter i tre nordiske lande: Danmark, Finland og Sverige.   

 405 MW havvind under udvikling i Danmark  

  • Aftalen indebærer TotalEnergies’ opkøb af 85% af aktieandelen i European Energy’s havvindprojekt Jammerland Bugt (240 MW) og 72,2% af aktieandelen i Lillebælt Syd (165 MW), der er et kystnært havvindprojekt ejet af European Energy og det lokale forsyningsselskab SONFOR.

  • Begge projekter er omfattet af de ni åben-dør projekter, der er blevet bekræftet af Energistyrelsen i december 2023, og som har opnået de første tilladelser hos myndighederne angående udvikling og nettilslutning. De endelige tilladelser forventes i midten af 2024 med opstart i2030.  

  • Elektriciteten, der produceres fra disse anlæg, vil blive solgt direkte på elmarkedet eller gennem elkøbsaftaler for virksomheder (CPPA-aftaler) med slutkøbere, som kan reducere deres CO2-aftryk.  

Et partnerskab om udvikling af storskala havvindsprojekter i Danmark, Sverige og Finland 

  • Partnerne har også til hensigt at udvikle og drive nye storskala havvindprojekter i Sverige og Finland i et joint venture, og vil byde i de kommende havvindudbud i Danmark.  

Aftalerne bygger på begge parters styrker: TotalEnergies vil bidrage med sin erfaring inden for storskalaprojekter og evne til markedsføring på kommercielle markeder. European Energy har stor erfaring i udvikling af greenfield projekter og den gode dialog med interessenter i de lande, de opererer i.  

Denne aftale om havvindsprojekter følger den tidligere indgåede aftale mellem TotalEnergies og European Energy fra september 2023 om i fællesskab at udvikle, opføre og drive  landvindprojekter i flere lande. 

“Vi er glade for at udvide vores samarbejde med European Energy. Disse nye havvindprojekter i Danmark er i tråd med vores strategi for udvikling af vedvarende energi på kommercielle markeder på markedsvilkår. Takket være dette partnerskab kan vi drage fordel af European Energys mangeårige tilstedeværelse i Nordeuropa og udvide vores forretning der,” siger Vincent Stoquart, Senior Vice President for Renewables hos TotalEnergies.   

“Dette partnerskab med TotalEnergies vil fremskynde omstillingen til vedvarende energi i Nordeuropa. Vores samlede ekspertise inden for udvikling af greenfield projekter og TotalEnergies' erfaring med drift af storskala produktion vil gøre os i stand til at levere topmoderne havvindmølleanlæg. Vi er glade for at kunne bidrage til samarbejdet med vores dybe viden om det nordiske energimarked  og sikre en vellykket realisering af disse ambitiøse projekter. Samarbejdet styrker ikke kun vores position i sektoren for vedvarende energi, men understreger også vores engagement i bæredygtig udvikling og energiuafhængighed i Europa,” siger Knud Erik Andersen, CEO for European Energy.  

”Det er et stærkt ejerskab, der nu står bag havvindprojektet Lillebælt Syd. TotalEnergies har de kapacitetsmæssige og økonomiske muskler til at bygge projektet, European Energy har mange års erfaring med udvikling af vindenergiprojekter, og SONFOR sikrer den lokale forankring af projektet. Havvindparken er afgørende for Sønderborgs-områdets mål om at blive CO2 neutral i 2029, og den skal indgå i områdets udvikling af sektorkobling i energi- og forsyningssektoren,” siger Ellen Trane Nørby, formand for SONFOR.  

Aftalen er betinget af godkendelse fra de relevante myndigheder.   

 

***  

TotalEnergies og havvind  
TotalEnergies' portefølje inden for havvind har en samlet kapacitet på mere end 16 GW, hvor de fleste parker er bundfaste. Disse projekter er placeret i Storbritannien (Seagreen, Outer Dowsing, West of Orkney og Erebus), Sydkorea (Bada), Taiwan (Yunlin og Haiding 2), Frankrig (Eolmed), USA (Attentive Energy og Carolina Long Bay) og Tyskland (N-12.1 og 0-2.2).  

Om TotalEnergies  
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: Olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder mod at sikre energi, der er stadig billigere, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum for sine projekter og aktiviteter for at bidrage til menneskers velbefindende  

  

TotalEnergies kontakt 
DK Media Relations: Thorkild Diness Jensen l Head of External Communications, +45 20 20 42 36 l [email protected]   
Global Media Relations: +33 (0)1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR   

Om European Energy   
European Energy blev etableret i 2004 i København. Virksomheden udvikler og opfører vedvarende energiprojekter over hele verden. European Energy ejer mere end 1,4 GW vedvarende energiprojekter og har mere end 60 GW vedvarende energiprojekter i sin pipeline i 28 lande. European Energy er ved at udvikle en portefølje af havvindmølleprojekter primært i Norden.  

European Energy kontakt 
Media Relations: +45 3126 9376 | [email protected] 

SONFOR og havvind  
SONFOR har igangsat og startet forundersøgelsen af havvindprojektet Lillebælt Syd som en del af Sønderborgs målsætning om at blive CO2-neutral i 2029. SONFOR er Sønderborg Kommunes forsyningsselskab, der håndterer områdets vandforsyning, spildevand, varme, energi og renovation. SONFOR udvikler lokale integrerede sektorkoblingsprojekter for en bæredygtig fremtid.  

***
ENGLISH VERION

Renewables: TotalEnergies and European Energy Expand their Collaboration to Offshore Wind 

Paris/Copenhagen, January 23, 2024 – As part of its integrated development in electricity, TotalEnergies has signed a new agreement with European Energy to develop offshore wind projects in three Nordic countries: Denmark, Finland and Sweden.  

405 MW of offshore wind power under development in Denmark 

  • The agreement entails the acquisition by TotalEnergies of a 85% equity stake in the Jammerland Bugt offshore wind project (240 MW) and a 72.2% equity stake in the Lillebaelt South nearshore wind project (165 MW). Both projects are located in Denmark. 

  • Both sites are included in the nine open-door projects that were confirmed by the Danish Energy Agency in December 2023 and have obtained exclusivity and grid connection permits. The final construction permits are expected in mid-2024, and start up by 2030. 

  • The electricity generated by these sites will be sold directly on the electricity wholesale market or through Corporate Power Purchase Agreements (CPPAs), enabling them to reduce their carbon footprint.

Joint development for large scale offshore wind projects in Sweden, Finland, and Denmark 

  • The partners also intend to develop and operate new large scale offshore wind projects in Sweden and Finland through a joint-venture, and to bid for the upcoming offshore wind tenders in Denmark. 

These deals aim to leverage both parties’ strengths: TotalEnergies will contribute its experience in large-scale projects and its ability to market the offtake in merchant markets. European Energy has a proven track record in developing greenfield projects and engaging successfully with stakeholders in these countries. 

This agreement for offshore wind projects follows a previous agreement between TotalEnergies and European Energy in September 2023 to jointly develop, build and operate onshore renewable projects in multiple geographies. 

We are delighted to expand our collaboration with European Energy. These new offshore wind projects in Denmark are aligned with our strategy of developing renewable projects in merchant countries at competitive cost. This partnership will allow TotalEnergies to take advantage of European Energy's longstanding presence in northern Europe to expand its business there,” said Vincent Stoquart, Senior Vice President, Renewables at TotalEnergies.  

This partnership with TotalEnergies will accelerate the renewable energy transition in Northern Europe. Our combined expertise in developing greenfield projects and TotalEnergies' experience in large-scale operations will enable us to deliver state-of-the-art offshore wind facilities. We are excited to contribute our deep knowledge of the Nordic energy market to this venture, ensuring the successful realization of these ambitious projects. This collaboration not only strengthens our position in the renewable energy sector but also underscores our commitment to sustainable development and energy independence in Europe,” said Knud Erik Andersen, Group CEO at European Energy. 

This agreement is subject to the applicable regulatory approvals being obtained from the relevant authorities. 

*** 

TotalEnergies and offshore wind 
TotalEnergies’ portfolio in offshore wind has a total capacity of more than 16 GW, with most farms bottom-fixed. These projects are located in the United Kingdom (Seagreen, Outer Dowsing, West of Orkney, Erebus), South Korea (Bada), Taiwan (Yunlin, Haiding 2), France (Eolmed), the United States (Attentive Energy and Carolina Long Bay), and Germany (N-12.1 and 0-2.2). 

TotalEnergies and electricity 
As part of its ambition to get to net zero by 2050, TotalEnergies is building a world class cost-competitive portfolio combining renewables (solar, onshore and offshore wind) and flexible assets (CCGT, storage) to deliver clean firm power to its customers. At the end of 2023, TotalEnergies’ gross renewable electricity generation installed capacity was 22 GW. TotalEnergies will continue to expand this business to reach 35 GW in 2025 and more than 100 TWh of net electricity production by 2030. 

About TotalEnergies 
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, more sustainable, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in nearly 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people. 

About European Energy  
European Energy was founded in 2004 in Copenhagen. The company develops and constructs renewable energy projects across the world. European Energy owns more than 1.4 GW of renewable energy projects and has more than 60 GW of renewable energy projects in its pipeline in 28 countries. European Energy is developing a portfolio of offshore wind projects primarily in the Nordics. 

TotalEnergies Contacts 
Media Relations: +33 (0)1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR 
Investor Relations: +33 (0)1 47 44 46 46 l [email protected] 

European Energy Contacts 
Media Relations: +45 3126 9376 | [email protected] 

Cautionary Note 
The terms “TotalEnergies”, “TotalEnergies company” or “Company” in this document are used to designate TotalEnergies SE and the consolidated entities that are directly or indirectly controlled by TotalEnergies SE. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to these entities or to their employees. The entities in which TotalEnergies SE directly or indirectly owns a shareholding are separate legal entities. This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TotalEnergies SE nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise. Information concerning risk factors, that may affect TotalEnergies’ financial results or activities is provided in the most recent Universal Registration Document, the French-language version of which is filed by TotalEnergies SE with the French securities regulator Autorité des Marchés Financiers (AMF), and in the Form 20-F filed with the United States Securities and Exchange Commission (SEC).