Skip to content

22/01/2024 News

Tyra-feltet gøres klar til genstart

Esbjerg, 22. januar 2024 – Forberedelserne til genstart af Tyra skrider frem som planlagt, selvom der fortsat er en række driftsmæssige usikkerheder i denne afsluttende fase. Projektstatus per dags dato indikerer, at den nuværende startdato 31. marts 2024 stadig holder, men - afhængigt af projektets fremskridt – kan dette muligvis nåes tidligere i marts. Testresultater tyder nu på, at ramp-up til fuld teknisk kapacitet kan forventes at tage fire måneder fra genstart. 

Test og kontrol sikrer det allerhøjeste niveau af sikkerhed 

Vigtige milepæle er nået i genopbygningen af Tyrafeltet i løbet af 2023, såsom genetableringen af en forbundet gasledning fra Tyra og de omkringliggende felter til Danmark, samt opstart af de tekniske systemer og genåbning af de første brønde. 

"Vi fortsætter vores Tyra-rejse, og jeg er stolt over, hvad vi har opnået indtil videre. I det forgangne år har vi arbejdet hårdt, nået vigtige milepæle og bragt projektet videre mod genstart. 2024 er startet i højt tempo, og vi har nu gennemført mere end 80% af forberedelserne til idriftsættelsen på Tyra Øst. Med tests af alle centrale anlæg er vi er nu meget tæt på at kunne levere den første gas", siger Michael Lindholm Pihl Larsen, TotalEnergies' tekniske projektleder på Tyra Genopbygningsprojektet. 

Mere end 1.400 medarbejdere offshore og over 230 på land fortsætter arbejdet med de sidste genopbygningsaktiviteter. Netop nu udfører teamet de afsluttende test, verificerer det nye udstyr og systemer, og der er endnu nogle områder, der skal finjusteres. Hovedfokus før den første gas kan eksporteres til Danmark er at sikre, at sikkerheds- og nødsituationssystemerne er fuldt funktionsdygtige. 

Tyra-hubbens fulde potentiale indfries  

Tyra og de omkringliggende felter Svend, Roar, Harald, Valdemar og Tyra Sydøst blev afkoblet for at muliggøre ombygningen. Derfor arbejdes der med at genoprette strømforsyningen til systemerne, genetablere kommunikation og netværk, genåbne brønde og verificere, at arbejdsforholdene er sikre. Når reetableringen er afsluttet, og forholdene er sikre, vil alle felter gradvist blive genstartet - et vigtigt bidrag til energisikkerhed og uafhængighed i Danmark og Europa. 

Testresultater tyder nu på, at ramp-up til fuld teknisk kapacitet kan forventes at tage fire måneder fra genstart. Hvis der opstår kapacitetsvariationer i løbet af ramp-up-perioden, kan det dog resultere i en forlængelse af denne. 

Læs Tyra REMIT-meddelelsen her: Postings (gashub.at) 

Se videoen: Tyra-højdepunkter fra 2023 

 

Fakta om genopbygningen af Tyra   

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%).   

  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har været centrum for behandling og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen, før det skulle genopbygges. Dette var nødvendigt, på grund af feltets naturlige sænkning af reservoiret efter mange års succesfuld produktion.   

  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hoveddele: nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme; genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben med 13 meter på seks af platformene samt etablering af et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform.   

  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i fuld drift, vil det være det mest moderne naturgasfelt i verden som leverer gas til Danmark og Europa gennem eksportrørledningerne til Nybro og Den Helder.    

  • Tyra II vil levere fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til energisikkerhed og uafhængighed i Danmark og Europa. 

TotalEnergies mediekontakt:    
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]   

Supplerende materiale:  
Hent relevante billeder og videoen her

Om TotalEnergies   
TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og med en bred vifte af aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, brint, batterier, e-mobilitet, og CO2-lagring.    

I Danmark er TotalEnergies repræsenteret med en international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. De nuværende aktiviteter er fokuseret omkring den danske Nordsø, hvor vi sammen med vores partnere BlueNord og Nordsøfonden i Dansk Undergrunds Consortium er den førende olie- og gasproducent og hvor vi er i gang med at udvikle et af de førende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som skal lagre millioner af tons CO2. Derudover arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for e-mobilitet, havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.  

Læs mere på www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk, og www.tyra2.dk. 

***

ENGLISH VERSION 

The Tyra field is getting ready for restart 

Esbjerg, 22 January 2024 – The preparation for restart of Tyra is progressing according to plan, although a number of operational uncertainties remain in this final phase. The project progress to date indicates that the current restart date of 31 March 2024 remains valid but depending on project progress, it could be reached earlier in March. The outcome of tests now suggests that a ramp-up to full technical capacity is expected to take four months from the restart. 

Tests and inspections to ensure highest safety levels 

Many crucial milestones have been achieved on the Tyra Redevelopment in 2023 such as the reconnection of Tyra to the surrounding fields and Denmark, power-up of key systems and reopening of first wells. 

As we continue our Tyra journey, I am amazed by what we have achieved until now. In the past year, we have worked diligently, reaching impressive milestones and advancing the project towards re-start. 2024 started at full speed, and we have now completed more than 80% of the commissioning scope on Tyra East and tested all the key machines. We are now very close to the first gas deliveries”, says Michael Lindholm Pihl Larsen, TotalEnergies’ Technical Project Leader at Tyra Redevelopment. 

More than 1,400 people offshore and over 230 people on land continue to work hard on the final redevelopment activities. Right now, the team does final tests and verifies the new equipment and systems and there are some areas that require a last effort and fine tuning. The key focus before the first gas export remains to ensure that the safety and emergency systems are fully functional. 

Delivering the full potential of the Tyra hub 

Tyra and the surrounding fields Svend, Roar, Harald, Valdemar and Tyra Southeast were put into idle mode to enable the redevelopment. Therefore, work is ongoing to re-power systems, re-establish communications and network, unplug wells and verify safe working conditions. Once the re-establishment is completed and the conditions are safe, all fields will be gradually restarted – an important contribution to energy security and independence in Denmark and Europe. 

The tests now indicate that the ramp-up period is expected to take four months from the restart. However, during the ramp-up period, if capacity variations occur, these may result in an extension of the ramp-up period. 

Visit the Tyra’s REMIT messages here: Postings (gashub.at) 

Watch the project highlight video here 

 

Facts on the Tyra Redevelopment 

  • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), BlueNord (36.8%) and Nordsøfonden (20%). 

  • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment. This was necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production. 

  • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform. 

  • Once the modernized Tyra II is back on stream, it will be the most modern natural gas field in the world which will deliver gas to Denmark and Europe through the export pipelines to Nybro and Den Helder. 

  • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions and contribute to energy security and independence in Denmark and Europe. 

TotalEnergies media contact:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Further information: 
Download relevant photo and video material here

About TotalEnergies in Denmark  
TotalEnergies is one of the world's largest energy companies, with over 100,000 employees worldwide. The company is actively involved in various energy sectors, including oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, batteries, e-mobility, and CO2 storage.   

In Denmark, TotalEnergies is represented by an international team of 1,200 professionals. The company's current activities are centered in the Danish North Sea, where TotalEnergies with the partners BlueNord and Nordsøfonden in the Danish Underground Consortium leads in oil and gas production, and is actively developing one of Denmark's foremost CO2 storage projects, capable of storing millions of tons of CO2. Additionally, the company is exploring new business opportunities in e-mobility, offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.  

To learn more, please visit www.TotalEnergies.com and www.TotalEnergies.dk