Skip to content

04/10/2022 News

TotalEnergies øger ambitionen for lagring af CO2 i den danske Nordsø

København, 4. oktober 2022: TotalEnergies har ansøgt Energistyrelsen om en licens til at efterforske mulighederne for CO2 lagring i den danske Nordsø. Ansøgningen dækker et område med formodet geologisk velegnede strukturer, herunder området ved Haraldfeltet samt en tilstødende, vandfyldt geologisk formation. I Haraldfeltet er TotalEnergies allerede i gang med at undersøge muligheden for at lagre CO2 i udtjente olie- og gas reservoirer, inden for rammerne af Bifrost-projektet.

”Det ansøgte licensområde understøtter vores selskabs strategi om at kunne tilbyde kunder transport og lagring af CO2 i en størrelsesorden, der overstiger 10 millioner tons årligt fra 2030”, siger direktør i TotalEnergies Danmark, Martin Rune Pedersen og fortsætter:

”CO2-fangst og lagring er en nøgleteknologi til at reducere emissioner fra en række industrielle sektorer, hvor de ellers er meget svære at komme til livs. TotalEnergies har den fornødne geologiske ekspertise og erfaring med ledelse af storskala-projekter, som vil være afgørende for at udvikle CO2 transport- og lagringsprojekter”, fortsætter Martin Rune Pedersen.

Med et efterforskningsområde der nu udvides udover Haraldfeltet, forventer TotalEnergies at kunne øge volumen for CO2-lagring og dermed at kunne etablere en konkurrencedygtig markedsløsning. Samtidig vil etableringen af Co2-lagring komme til at understøtte og udvikle aktiviteterne inden for offshore-industrien, som vil bidrage til både vækst og beskæftigelse.

”TotalEnergies ønsker at tage aktiv del i Danmarks grønne omstilling gennem konkrete projekter. Det er vores ambition at gøre Danmark til et centrum for CO2-lagring i Europa, hvor vi både kan fastholde og skabe mange arbejdspladser her i landet og i den øvrige Nordsø-region”, slutter Martin Rune Pedersen.

FAKTA om CCS i Danmark

  • CCS-teknologien kan bidrage til Danmarks klimaindsats ved at levere en væsentlig reduktionsandel af de cirka 20 millioner tons CO2 som Danmark skal nedbringe CO2-udledningen med i 2030. Staten vurderer, at CCS har potentiale til at reducere Danmarks udledning med mellem 5-9 millioner tons CO2 om året, fra 2030.
  • Den danske undergrund er særdeles velegnet til at lagre CO2 på grund af dens geologiske egenskaber. Der findes mange steder i den danske undergrund med egnede reservoirs med et forseglende lag af lersten ovenpå.
  • Danmark har en værdifuld infrastruktur i form af rørledninger og Nordsøplatforme, som kan genbruges og tilpasses til at håndtere transport og lagring af CO2.
  • Både FNs klimapanel IPCC og andre eksperter fastslår, at CCS er en afgørende del af de teknologiske løsninger, der skal i spil for at indfri Paris aftalens mål.
  • Der er stort kompetencesammenfald mellem drifts-, service- og vedligeholdelsesopgaver i olie- og gasindustrien, og de opgaver der skal løses i forbindelse med transport og lagring af CO2. Danmark kan udnytte denne viden og kompetencer til CO2-lagring.

TotalEnergies mediekontakt:

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Om TotalEnergies i Danmark
TotalEnergies er Danmarks ledende olie og gasvirksomhed med en bred og international arbejdsstyrke på ca 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og står for udviklingen af et af de førende CO2-lagringsprojekter, som forventes at kunne lagre flere millioner tons CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen. TotalEnergies’ operation har været aktiv i mere end et halvt århundrede og repræsenterer et vigtigt bidrag til den danske økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Udover olie- og gasaktiviteterne arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for offshore vind, solenergi og andre vedvarende energiformer.

Om TotalEnergies
TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab, som producerer og markedsfører en bred vifte af energiformer: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere har fuldt fokus på energiformer, der er stadigt billigere, renere, mere pålidelige og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og har bæredygtig udvikling i centrum af alle virksomhedens projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.

TotalEnergies og CO2-fangst og lagring (CCS)
TotalEnergies arbejder fokuseret på først at undgå og dernæst reducere sine emissioner ved systematisk at udvikle og indføre de bedste tilgængelige teknologier for alle selskabets aktiviteter. Specifikt er TotalEnergies fuld i gang med at udvikle industrielle projekter til fangst, transport og lagring af CO2 (CCS). Med udgangspunkt i sin ekspertise og kernekompetencer inden for geologi, gasbehandling, og ledelse af storskala-projekter, er TotalEnergies godt på vej til at indfri ambitionen om at udvikle en lagringskapacitet på 10 mio. tons CO2 om året inden 2030. Det sker gennem store industrielle projekter som Northern Lights i Norge og Aramis i Holland. Det er selskabets ambition at reducere både egne og kunders emissioner gennem de mange CCS-projekter.

*** 

ENGLISH VERSION:

TotalEnergies increases its ambition to store CO2 in the Danish North Sea 

Copenhagen, 4 October 2022: TotalEnergies has applied to the Danish Energy Agency for a license to explore CO2 storage potential in the Danish North Sea. The application covers an area including the Harald fields and a nearby saline aquifer. In the Harald fields, TotalEnergies is already assessing the CO2 storage opportunity of depleted gas reservoirs within the framework of the Bifrost project.

"The area applied for is in line with the Company strategy to offer CO2 transport and storage to its customers, with more than 10 million tons per annum by 2030", says Martin Rune Pedersen, Country Chair for TotalEnergies Denmark.

"Carbon capture and storage is a key technology to reduce hard-to-abate residual emissions in several industrial sectors. TotalEnergies has the expertise in geosciences and large-scale project management needed to develop CO2 transportation and storage projects", continues Martin Rune Pedersen.

By enlarging the evaluation area beyond the Harald fields, TotalEnergies expects to increase the CO2 storage volumes to bring a competitive solution to the market. At the same time, the establishment of CO2 storage will support and develop activities in the offshore industry, which will both contribute to growth and employment.

"TotalEnergies would like to take an active role in Denmark's energy transformation through concrete projects, and it is our ambition to support Denmark in becoming a center for CO2-storage in Europe while maintaining and creating many jobs in Denmark and in rest of the North Sea.", concludes Martin Rune Pedersen.

FACTS: CCS in Denmark

  • The CCS technology could contribute to deliver part of the 20 million tons of CO2 that Denmark targets to reduce by 2030. The state estimates that CCS has the potential to lower Denmark's CO2 emissions by between 5 and 9 million tons per year from 2030. That is up to 40 % of the total reduction target.
  • The Danish subsoil could be suitable for storing CO2 due to its geological properties. There are many places in the Danish underground identified that could potentially be suitable reservoirs for storage, covered by a sealing layer of claystone on top. Danish researchers have been researching CCS for several decades and have built an understanding of the technology.
  • Denmark has a valuable infrastructure, in the form of pipelines and North Sea platforms, which can be reused and adapted to handle the transport and storage of CO2.
  • The IPCC and other experts highlight CCS as an important part of the technology solutions that are crucial to meeting the goals of the Paris Agreement.
  • Competencies used for oil and gas activities, operations, service and maintenance, are similar to those used for CO2 transportation and storage activities. Therefore, Denmark can utilize the oil and gas industry knowledge for CO2 storage solutions.

TotalEnergies media contact:

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

About TotalEnergies in Denmark
TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tonnes of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.

About TotalEnergies
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.

TotalEnergies and Carbon Capture and Storage (CCS)
TotalEnergies’ focus is first to avoid then to reduce its emissions by developing and deploying a systematic approach, asset-by-asset, to implement the best available technologies. In particular, the Company is developing industrial projects for carbon capture, transport, and storage (CCS). Backed by core competencies in large-scale project management, gas processing and geosciences, TotalEnergies is on track to achieve its ambition of developing storage capacity of 10 million metric tons of CO2 per year by 2030 through significant industrial projects such as Northern Lights in Norway and Aramis in the Netherlands. Through all its CCS projects, the Company will reduce its own emissions and those of its customers.