Skip to content

29/06/2023 News

TotalEnergies og Evida indgår partnerskab om udvikling af Danmarks fremtidige CO2-infrastruktur på land

København, 29. juni 2023 –TotalEnergies og Evida har underskrevet et memorandum of understanding for at undersøge etablering af onshore CO2-rørinfrastruktur i Danmark. Samarbejdet baner vejen for CO2-lagring i stor skala i Danmark. 

Evida og TotalEnergies har gennem mange år opbygget en omfattende ekspertise som store aktører inden for deres områder: Evida som den nationale gasdistributør og TotalEnergies som den førende olie- og gasproducent i den danske del af Nordsøen. Samtidig forbereder begge virksomheder sig på fremtidens energisystemer, hvor CO2 fangst, -udnyttelse og -lagring (CCUS) betragtes som en vigtig drivkraft for at nå både Danmarks og EU's klimamål.     

Med Projekt Bifrost sigter TotalEnergies mod at lagre mindst 5 millioner tons CO2 om året senest i 2030 i de udtømte Harald-gasfelter og i en nærliggende akvifer i Nordsøen gennem licenser tildelt af den danske stat. Samarbejdet mellem Evida og TotalEnergies vil fokusere på at etablere en CO2-rørinfrastruktur i Danmark, som kan bruges til at transportere CO2 på land. Med sin markedsbaserede tilgang til arbejdet med nye gasser ser Evida frem til samarbejdet med TotalEnergies. 

"For at sikre de bedste forudsætninger for planlægningen af fremtidens CO2-infrastruktur er det vigtigt, at vi er i dialog med markedet. Det giver os mulighed for at samarbejde og koordinere initiativer, så vi sammen kan bidrage til, at Danmark når sine klimaambitioner. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med TotalEnergies om fremtidens CO2-infrastruktur," siger Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør i Evida. 

Et skridt tættere på at gøre Danmark til en europæisk hub for CO2-lagring 

CCUS forventes at spille en nøglerolle i den grønne omstilling på tværs af landegrænser. CCUS-anlæg i stor skala i Danmark vil ikke kun gavne klimatiltagene nationalt – det vil også positionere Danmark som et CCUS-hub og foregangsland for andre europæiske markeder.   

"CCS er en førende teknologi til at reducere CO2-udledningen og samtidig styrke Danmarks position som en grøn, europæisk frontløber. Ved at samarbejde med Evida tager vi et afgørende skridt i retning af at realisere det store potentiale for CO2-lagring i den danske undergrund. Med Evidas stærke kompetencer inden for etablering og drift af energiinfrastruktur, og med vores viden og aktiviteter inden for CCUS, er vi et godt match," siger Martin Rune Pedersen, direktør for TotalEnergies i Danmark.   

Samarbejdet mellem Evida og TotalEnergies understreger begge parters interesse i at udvikle effektive løsninger, der reducerer CO2-udledningen og fremmer udviklingen af CCUS-initiativer. Derudover skitserer aftalememorandummet specifikke områder, som partnerne kan udforske mere detaljeret, f.eks. sikkerhedsforanstaltninger og tidshorisont for udvikling af CO2-infrastruktur. 

Fakta: Evidas markedsdialog om CO2-infrastruktur i Danmark 

 • En nylig markedsdialog udført af Evida viser, at potentialet for CO2 fangst i Danmark er meget større end tidligere antaget og har et potentiale på 5,6 millioner tons CO2 i 2030. 

 • Det betyder også, at langt størstedelen af den CO2, der fanges, skal transporteres til CO2-lagringssteder.  

 • Næsten halvdelen af markedsaktørerne i Danmark har indikeret, at deres fangst-projekter vil blive væsentligt styrket af en CO2-rørledningsinfrastruktur.    

 • Læs mere i rapporten: https://evida.dk/nyheder/markedsdialog-co2-1/  

Fakta: Projekt Bifrost  

 • Projekt Bifrost undersøger CO2-lagringspotentialet i de snart udtømte gasfelter i Harald og i et nærliggende akvifer reservoir i den danske del af Nordsøen. Flere transportkoncepter undersøges for at forbinde udlederne til lagringsstederne, herunder rørledningsnetværk og skibsløsninger, for at starte lagring inden 2030. 

 • Bifrost er en stærk alliance, der forener staten, industrien og den akademiske verden i Danmark. Den bygger på erfaringerne fra en igangværende toårig undersøgelse, der er gennemført med støtte fra det danske Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Undersøgelsen ledes af TotalEnergies og udføres sammen med de danske undergrundskonsortiepartnere (Nordsøfonden og BlueNord), Ørsted og Danmarks Tekniske Universitet (DTU). 

Om TotalEnergies  

TotalEnergies er et af verdens største energiselskaber med mere end 100.000 ansatte på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændsel, brint og CO2-lagring. I Danmark er TotalEnergies det førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende carbon capture and storage-projekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO2 i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies' aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies i Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.  

TotalEnergies mediekontaktperson:  Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Evida mediekontaktperson:  Mathilde Bøjlund Andersen / Kommunikationsrådgiver for Evida / +45 24 43 46 38 / [email protected] 

***

ENGLISH VERSION: 

TotalEnergies and Evida enter partnership to develop future CO2 onshore infrastructure in Denmark 

Copenhagen, June 29, 2023 –TotalEnergies and Evida have signed a memorandum of understanding to explore the establishment of an onshore CO2 pipeline infrastructure in Denmark. The cooperation paves the way for large scale CO2 storage in Denmark.

Over many years, Evida and TotalEnergies have built up their extensive expertise as major players in their fields - Evida as the national gas distributor, and TotalEnergies as the leading oil and gas producer in the Danish North Sea. At the same time, both companies are preparing for future energy systems where carbon capture, utilization, and storage (CCUS) is considered a key driver to reach both Danish and EU climate targets.   

Leveraging the ongoing studies through Project Bifrost, TotalEnergies aims to store at least 5 million tons of CO2 per year at latest in 2030 in the Harald depleted gas fields and in a nearby aquifer in the North Sea through licenses granted by the Danish state. The collaboration between Evida and TotalEnergies will focus on establishing an onshore CO2 pipeline infrastructure in Denmark that can be used to transport CO2. With its market-based approach to working with new gases, Evida looks forward to joining forces with TotalEnergies.  

To ensure the best conditions for planning the CO2 infrastructure of the future, it is important that we are in dialogue with the market. This allows us to collaborate and coordinate initiatives so that together we can contribute to Denmark reaching its climate ambitions. We look forward to the continued collaboration with TotalEnergies on the CO2 infrastructure of the future” says Kim Søgård Bering Kristensen, CEO of Evida. 

One step closer to turning Denmark into a European CCS-hub  

CCUS is expected to play a key role in the green transition across country borders. Large-scale CCUS facilities in Denmark will not only benefit the climate actions nationally – but also position Denmark as a CCUS hub and leader for other European markets.   
 
CCUS is a leading technology to reduce CO2 emissions while strengthening Denmark’s position as a green, European frontrunner. By partnering up with Evida we take a crucial step towards realizing the great carbon storage potential in the Danish underground. Combining Evida’s strong competencies in establishing and operating energy infrastructure with our CCUS knowledge and activities is a great match” says Martin Rune Pedersen, Country Chair of TotalEnergies in Denmark. 

The cooperation between Evida and TotalEnergies underlines the interest of both parties in developing efficient solutions that reduce CO2 emissions and promote the development of CCUS initiatives. In addition, the Memorandum of Understanding outlines specific areas for the partners to explore in more detail topics such as safety measures and timelines for CO2 infrastructure development. 

Facts: Evida market dialogue about CO2 infrastructure in Denmark 

 • A recent market dialogue run by Evida indicates that the potential of CO2 capture in Denmark is much bigger than previously assumed reaching a capture potential of 5.6 million tons of CO2 by 2030. 

 • This also means that the vast majority of CO2 captured by emitters needs to be transported to CO2 storage sites.  

 • Almost half of the market actors in Denmark have indicated that their capture projects would be significantly boosted by a CO2 pipeline infrastructure.    

 • Read more in the report: https://evida.dk/nyheder/markedsdialog-co2-1/ 

Facts: TotalEnergies and Project Bifrost  

 • Bifrost investigates the CO2  storage potential of the soon depleted gas fields of Harald and of a nearby aquifer reservoir in the Danish North Sea. Several transportation concepts are investigated to connect the emitters to the storage sites including pipeline network and shipping solutions, to start storage by 2030. 

 • Bifrost is a strong alliance uniting state, industry, and academia in Denmark. It builds on the learnings from an ongoing two-year study, carried out with the support of the Danish Energy Technology Development and Demonstration Programme (EUDP). The study is headed by TotalEnergies and performed together with the Danish Underground Consortium partners (Nordsøfonden and BlueNord), Ørsted and the Technical University of Denmark (DTU). Find out more about Bifrost: https://bifrost-ccs.com 

About TotalEnergies in Denmark 

TotalEnergies is the leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tons of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.  

About TotalEnergies 

TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables, and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable, and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people. 

TotalEnergies media contact:  Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Evida media contact: Mathilde Bøjlund Andersen / Communications Advisor for Evida / +45 24 43 46 38 / [email protected]