Skip to content

08/09/2021 News

TotalEnergies og DUC indgår partnerskab for CO2-transport og lagring

TotalEnergies og vores partnere i Dansk Undergrunds Consortium (DUC) er gået sammen med Ørsted og DTU for at modne Projekt Bifrost; CO2-transport og lagring i DUC’s Harald-felt i den Danske Nordsø med en forventet lagringskapacitet ved opstart på 3 millioner tons CO2 årligt (m/t per år). 

Det nyoprettede CCS-partnerskab har ansøgt om midler ved Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), med det formål at udvikle og udvælge transport- og lagringskonceptet for Projekt Bifrost. Projektet sigter mod at genbruge eksisterende infrastruktur i Nordsøen og samtidig demonstrere CO2-lagring i et udtømt offshore-gasfelt.

DUC-partnerne vil fortsætte med at udvikle CO2-lagring frem mod en endelig investeringsbeslutning (FID), hvis ansøgningen om finansiering og det efterfølgende udviklings- og demonstrationsprogram viser sig succesfuldt, og baseret på yderligere detaljering af de danske juridiske og kommercielle rammer for CCS.
    
EUDP-ansøgningen omfatter også et studie, der skal kvalificere det betydelige potentiale for udnyttelse af yderligere DUC-reservoirer i Nordsøen, efterhånden som de bliver tilgængelige efter 2030, samt muligheden for at anvende den eksisterende infrastruktur af rørledninger, der forbinder DUC-felterne med Danmark. Genbrug af rørledningsinfrastrukturen til det danske fastland kunne være et første skridt til at tilslutte sig et fremtidigt omkostnings- og klimaeffektivt CO2-transportsystem i Europa. 

Martin Rune Pedersen, ansvarlig for TotalEnergies’ aktiviteter i Danmark, udtaler; 
“Det er vigtigt for TotalEnergies at udvikle værdikæden for CO2-fangst og lagring i Europa, da det vil bidrage til at nedbringe udledninger fra kontinentets industrier og opnå CO2-neutralitet. Bifrost-projektets betydelige lagerkapacitet gør det til en vigtig CO2-transport- og lagerløsning for danske og andre europæiske udledere. Vores langsigtede tilstedeværelse i Nordsøregionen fortsætter i dag med udviklingen af flere CCS-projekter, og Bifrost har potentiale til at blive endnu et kapitel, der bidrager til Danmarks ambitiøse CO2-reduktionsmål samt Europas rejse mod klimaneutralitet.”

FAKTA OM BIFROST PARTNERNES BIDRAG: 

  • Dansk Undergrunds Consortium (DUC) består af TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%). DUC står for 85% af olien og 97% af den gas, der produceres fra den danske Nordsø. Som operatør for DUC vil TotalEnergies lede CCS-partnerskabet og udføre de tekniske studier af genbrug af infrastrukturen på Harald-feltet til CO2-lagring samt for CO2-transport med skib.  
  • Ørsted ejer den infrastruktur af rørledninger, som forbinder DUC’s offshorefelter og -installationer med land. Ørsted vil gennemføre tekniske undersøgelser med henblik på at omdanne den eksisterende rørledningsinfrastruktur til CO2-transport.
  • DTU – Danmarks Tekniske Universitet vil være akademisk partner og levere tekniske undersøgelser. Dette indebærer laboratorieforsøg og simulering, og socioøkonomiske undersøgelser, der ser på sektorkobling, herunder undersøgelser af de positive effekter på innovation, eksportmuligheder og jobskabelse fra en ny CCS-industri. 

Kontakt: Line Bruun, Presseansvarlig for TotalEnergies Danmark, +45 2128 5789, [email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TotalEnergies and its DUC partners announce CO2 transport and storage partnership

TotalEnergies and its Danish Underground Consortium (DUC) partners have joined forces with Ørsted and DTU to mature Project Bifrost; CO2 transport and storage at the DUC Harald field in the Danish North Sea with an expected startup storage capacity of 3 million tons of CO2 per year (m/tpa).

The newly formed CCS partnership has applied for funding under the ‘Energy Technology Development and Demonstration Programme’ (EUDP), a Danish public subsidy scheme, to develop and select the transport and storage concept for Project Bifrost. The project aims to reuse existing North Sea infrastructure while demonstrating CO2 storage in a depleted offshore gas field. 

The DUC partners will continue to mature the CO2 storage towards a final investment decision (FID) if the application for funding and the following development and demonstration program proves successful and based on further detailing of the Danish legal and commercial framework for CCS.

The scope of the EUDP application includes a study to qualify the significant potential of utilizing additional DUC North Sea reservoirs as they become available post 2030, as well as the possibility to use the existing pipeline infrastructure connecting the DUC fields to Denmark. Reusing the pipeline infrastructure to Danish shore could be a first step to connect to a future European cost and climate efficient CO2 transportation system. 

Martin Rune Pedersen, Country Chair for TotalEnergies Denmark, said; “Developing the carbon capture and storage value chain in Europe is essential for TotalEnergies as it will help decarbonizing the continent’s industries and achieving its carbon neutrality. The significant storage capacity of the Bifrost Project makes it an important CO2 transportation and storage solution for Danish and other European emitters. Our long-term presence in the North Sea region today continues through the development of several CCS projects, and Bifrost has the potential to become another chapter contributing to Denmark’s ambitious CO2 reduction objectives, and Europe’s journeys towards climate neutrality.”

FACTS ON THE BIFROST PARTNERS CONTRIBUTION:

  • DUC consists of TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%). The DUC produces 85% of the oil and 97% of the gas from the Danish North Sea. As DUC operator, TotalEnergies will lead the CCS partnership and perform technical studies of the reuse of the Harald field infrastructure for CO2 storage as well as CO2 transportation by ship.
  • Ørsted owns the pipeline infrastructure connecting the DUC offshore fields and installations to shore. Ørsted will conduct technical studies for repurposing of the existing pipeline infrastructure to CO2 transportation.
  • DTU – The Technical University of Denmark will be academic partner delivering technical studies. This implies laboratory testing and simulation and socioeconomic studies exploring sector integration, including studies of the positive impacts to innovation, export opportunities and job creation from a new CCS industry. 

Contact: Line Bruun, Head of External Communications for TotalEnergies Denmark, +45 2128 5789, [email protected]