Skip to content

12/05/2023 News

TotalEnergies i Esbjerg og UNESCO Nationalpark Vadehavet indgår partnerskab om at beskytte biodiversitet og kulturarv

Kernen i partnerskabet er et fælles ønske om at beskytte et af de vigtigste naturområder i Nordvesteuropa. Fra denne måned kan man se medarbejdere fra TotalEnergies arbejde rundt omkring i parken.

Esbjerg og Rømø, 12. maj 2023: Ynglesæsonen for fuglene i Vadehavet er netop begyndt, men i år bliver fuglelivet fulgt tættere end normalt fra TotalEnergies’ kontorer på havnefronten i Esbjerg. For multienergiselskabet, med betydelige aktiviteter i den danske Nordsø, og Nationalpark Vadehavet er gået sammen om at beskytte dyrelivet i området, som er på UNESCOs verdensarvsliste.

Dette forår kan TotalEnergies’ medarbejdere bruge op til tre arbejdsdage på at hjælpe nationalparken med opgaver såsom at sætte hegn op omkring yngleområderne for fuglene, overvåge de indhegnede områder og fjerne hegnet, når sæsonen er ovre og ungerne er fløjet fra reden.

Begge aktører ser et lovende partnerskab, som i fremtiden kan udvikle sig og bane vejen for mere offentlig-privat samarbejde inden for biodiversitet.

Samarbejde om bæredygtig udvikling er centralt for både Nationalpark Vadehavets og partnerskabsprogrammets fremtid. Vi er glade for at kunne byde TotalEnergies velkommen som lokal partner, der som en af verdens førende energileverandører er fuldt forpligtet til FN’s verdensmål”, siger Janne Liburd, bestyrelsesforperson for Nationalpark Vadehavet og fortsætter:

Jeg er imponeret over TotalEnergies’ globale biodiversitetsstrategi: Her anerkendes vigtigheden af verdens beskyttede områder og selskabet har forpligtet sig til ikke at udføre efterforskning eller udvinding af olie og gas på steder som er på UNESCOs verdensarvsliste. I områder under IUCN forpligter selskabet sig til at have en nettopositiv indvirkning på biodiversiteten. Gennem det nye partnerskab bringes kompetencer og ressourcer i spil i et omfang, som vi ikke har oplevet før. Det er ydermere vores ambition sammen at bidrage til menneskers trivsel gennem aktiviteter i naturen. Vi ser frem til at udforske vores fælles styrker til fordel for biodiversitet og lokalsamfund,” siger Janne Liburd, bestyrelsesforperson for Nationalpark Vadehavet.

For TotalEnergies passer partnerskabet godt ind i ambitionen om at beskytte og opretholde arv og biodiversitet samt arbejdet med at understøtte flere af FN’s verdensmål, f.eks. Verdensmål 13 (Klimaindsats), verdensmål 14 (Livet i havet), verdensmål 15 (Livet på land) og verdensmål 17 (Partnerskaber for handling).

Fra vores base her I Esbjerg bor vi tæt på nationalparken og kan nyde de unikke landskaber og dyrelivet. Derfor er Nationalpark Vadehavet en oplagt partner for os, da vi deler ambitionen om at beskytte biodiversiteten,” siger Eric Delattre, administrerende direktør for TotalEnergies danske aktiviteter i Nordsøen og fortsætter: For mig er det her blot starten, og jeg håber, at vi kan udvide vores støtte i de kommende år – både økonomisk, med vores medarbejdere gennem medborgerskab, og frivillige initiativer samt ved at trække på vores specialiserede viden og kompetencer indenfor marinebiologi og miljøpåvirkning”.

Partnerskabet

  • Nationalpark Vadehavet indgår partnerskaber med lokale virksomheder, institutioner og aktører i området omkring vadehavet. Det er en del af en femårs plan med målet om en lokal forankret og vedvarende udvikling af både nationalparkens naturmæssige og kulturelle værdier – til fordel for både partnerne og Nationalpark Vadehavet.
  • TotalEnergies blev en officiel partner for Nationalpark Vadehavet i september 2022. Nu vil medarbejderne fra TotalEnergies Esbjerg begynde en række projekter for at understøtte dyrelivet i nationalparken.
  • Lige nu er der projekter i gang på Rømø, Fanø og Blåvand, hvor TotalEnergies’ medarbejdere frivilligt sætter hegn op omkring parringsområderne for fuglene, overvåger de indhegnede områder og fjerner hegnet, når parringssæsonen er overstået. Et af de næste projekter, som partnerne kigger på at igangsætte, er at etablere beskyttelseszoner for fiskeyngel i Esbjerg havn.

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Om Vadehavet

Vadehavet er et af de vigtigste tidevandsområder i verden. Vadehavet er anerkendt som verdensarv på UNESCOs verdensarvsliste, og klassificeret under IUCN (kategori II). Vadehavet strækker sig fra Skallingen i Danmark, gennem det nordvestlige Tyskland og hele vejen til Den Helder i Holland. For mange vandfuglearter er Vadehavet det vigtigste fourageringsområde under træk- og overvintringstiden i Europa. Hvert år flyver mere end 10 millioner vandfugle gennem Vadehavet langs den østatlantiske trækrute.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, hydrogen og CO2-lagring.

I Danmark er TotalEnergies den ledende olie- og gasvirksomhed, som beskæftiger en divers og international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. Vi er ansvarlige for 86% af olieproduktionen, og 89% af naturgasproduktionen I Danmark, og er lige nu i gang med at udvikle et af de ledende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som forventes at lagre millioner af tons CO2 i Nordsøen. TotalEnergies’ aktiviteter i Danmark går over et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Udover vores olie- og gasaktiviteter, arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

***

ENGLISH VERSION

TotalEnergies in Esbjerg and the UNESCO World Heritage Wadden Sea National Park partner to protect biodiversity and cultural heritage

At the heart of the partnership is a wish to protect the values of one of the most important wildlife habitats of Northwestern Europe. From this month, TotalEnergies’ employees can be seen working around the park.

Esbjerg and Rømø, 12 May 2023: The breeding season for the birds in the Wadden Sea has just started, but this year the life of the birds will be followed more keenly from TotalEnergies offices at the quayside in the Esbjerg harbour. The multi-energy company with activities in the middle of the Danish North Sea has teamed up with the UNESCO Wadden Sea National Park Sea to protect wildlife in the park.

This spring, TotalEnergies’ employees can use up to three working days to give a helping hand in the park with activities such as putting up fences around bird breeding areas, monitor the fenced areas and remove fences after the breeding season is over.

Both partners see a promising partnership which can develop further and blaze a trail for public-private collaboration within biodiversity.

“Collaboration for the sustainable development is the key to the Wadden Sea National Park future and our partnership programme. We are excited to welcome TotalEnergies Denmark as National Park partner, and, as one of the world’s leading energy suppliers, fully committed to the Sustainable Development Goals, says Janne Liburd, Chairperson of the Wadden Sea National Park and continues:

I am impressed by TotalEnergies’ Global Biodiversity strategy. In recognising the importance of the world’s protected areas, TotalEnergies is committed to not conduct oil or gas exploration or extraction operations in UNESCO sites and, for activities within IUCN areas, they commit to a net positive impact on biodiversity. Through the new partnership, which involves capabilities and resources of a scale which we have not experienced before, our ambition is furthermore to contribute to the well-being of people through activities in and with nature. We look forward to exploring collaborative advantages to support biodiversity and the local communities” says Janne Liburd, Chairperson of the Wadden Sea National Park.

For TotalEnergies, the partnership fits well into its ambition to protect and sustain heritage and biodiversity and its commitment towards supporting several prioritized Sustainable Development Goals e.g., SDG 13 (Climate action), SDG 14 (Life below water), SDG 15 (Life on land) and SDG 17 (Partnership for the goals).

From our base in Esbjerg we live in or close by the national park and can enjoy its unique landscapes and wildlife. This makes the National Park an obvious partner for us, as we share the ambition to protect biodiversity,” says Eric Delattre, Managing Director of TotalEnergies Danish North Sea operations and continues: “For me, this is just a start and I hope we can expand our support in the coming years - both economically, with our workforce through citizenship and volunteering initiatives, and with our specialized knowledge and capabilities within marine biology and environmental impact”.

The partnership

  • The Wadden Sea National Park partners with local companies, institutions, and actors in the Wadden Sea area. The framework is part of a 6-year plan with the aim of local anchoring and sustained development of the natural and cultural values of the National Park – for the benefit of both the partners and the Wadden Sea National Park.
  • TotalEnergies became an official partner of the Wadden Sea National Park in September 2022. Now, the employees situated in TotalEnergies’ Esbjerg office will begin a range of projects to support the wildlife in the national park.
  • Currently there are projects in place at Rømø, Fanø and Blåvand, where TotalEnergies employees are volunteering to set up fences around bird breeding areas, monitor the fenced areas, and remove the fences once the breeding season is over. Setting up fishing nursery cages in Esbjerg harbor is one of the next projects being discussed.

TotalEnergies media contact:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

About the Wadden Sea

The Wadden Sea is one of the most valuable tidal areas in the world. Recognized as a UNESCO World Heritage Site and classified under IUCN (category II), the Wadden Sea stretches from Skallingen, Denmark, through northwest Germany, all the way to Den Helder in the Netherlands. To many waterbird species, the Wadden Sea is the most important feeding area during migration and wintering in Europe. Every year more than 10 million water birds pass through the Wadden Sea area during migration along the East-Atlantic flyway.

About TotalEnergies

TotalEnergies is one of the biggest energy companies in the world with more than 100,000 employees worldwide and activities within oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, and carbon storage.

In Denmark, TotalEnergies is the leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tons of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.