Skip to content

01/06/2021 News

TotalEnergies’ havneaktiviteter skal være CO2-neutrale inden 2025

Endnu et skridt mod at reducere udledningerne fra den danske Nordsø-produktion af olie og gas blev taget, da Esbjergs Borgmester Jesper Frost Rasmussen og direktør for TotalEnergies’ Nordsøaktiviteter i Danmark, Philippe Groueix, sammen lancerede ambitionen om at gøre TotalEnergies’ forsyningsbase CO2 neutral inden 2025. Det vil samtidig bidrage til Esbjergs ambitiøse mål om at blive en CO2-neutral kommune inden 2030.

”TotalEnergies har en klar ambition om at bekæmpe de globale klimaforandringer og fortsætte reduktionen af vores CO2-aftryk. Målet om en CO2-neutral forsyningsbase er endnu et væsentligt skridt på vejen mod at reducere vores udledningerne med 400-500 ktons CO2 frem mod 2030, og samtidig bidrager vi til, at vores hjemby Esbjerg kan opfylde sine ambitiøse klimamål,” siger Philippe Groueix, Managing Director for TotalEnergies’  danske Nordsø operation.

TotalEnergies’ base og lager på Esbjerg havn er et logistisk knudepunkt, hvorfra der årligt håndteres 100.000 ton gods, når alt fra reservedele til forplejning sendes med skib til og fra virksomhedens platforme i den danske del af Nordsøen.

For at indfri ambitionen om en CO2 neutral base, arbejder TotalEnergies tæt sammen med kerneleverandører i virksomhedens forsyningskæde, og er nøglespillere Esbjerg Havn samt NorSea, som opererer forsyningsbasen.

”Det er et fælles ansvar at løse klimaudfordringen, og det kan kun lade sig gøre gennem samarbejde og fælles løsninger. Jeg er stolt over, at vi sammen med vores partnere på havnen i Esbjerg, har lavet en konkret reduktionsplan, så forsyningsbasen bliver CO2 neutral i 2025. Vi har identificeret og testet en række løsninger, men det vil kræve innovation og nytænkning for at komme helt i mål,” siger Philippe Groueix.

80 % af den samlede CO2 reduktion opnås gennem den grønne landstrøm, som Esbjerg Havn har installeret, og som betyder, at alle forsyningsskibe fremover kan drives på strøm, når de ligger ved kajen istedet for at benytte skibets motor.  De resterende 20 % reduktion skal genereres fra bygninger og maskiner, der anvendes til havneoperationen.

Bidrag til Esbjergs mål som CO2 neutral Kommune
Esbjerg Kommune vil være CO2 neutral i 2030, og arbejder sammen med byens erhvervsliv for at opfylde målsætningen. Borgmester Jesper Frost Rasmussen er begejstret for TotalEnergies ambition om en CO2 neutral base og ser frem til at kunne bruge erfaringer herfra i resten af havnen, som er ejet af kommunen.

”I Esbjerg Kommune har vi forpligtet os til at ville den grønne omstilling, og vi kan kun nå i mål med hjælp fra vores erhvervsliv. Det er stærkt at se, at TotalEnergies, Esbjerg Havn og NorSea går sammen om en markant målsætning, der vil fjerne alle udledninger fra TotalEnergies’ forsyningsbase. Det er min forhåbning, at erfaringerne og løsninger fra TotalEnergies’ forsyningsbase kan være til inspiration for de mange andre virksomheder, som arbejder for, at vi sammen kan blive CO2-neutrale i 2030,” siger Esbjerg Borgmester, Jesper Frost Rasmussen.

Hele kæden bidrager
Baseoperatør NorSea, som leverer både bygninger og drift af lager og læsning af skibe, er en afgørende medspiller i ambitionen om at blive CO2-neutral. NorSea arbejder blandt andet med at reducere udledning fra lagerbygninger og indføre el-drevne gaffel-trucks og kraner. De har allerede indført affaldssortering og energibesparende tiltag overalt i bygninger, ligesom biodiesel bliver testet.

”Det handler i høj grad om indstilling og om at ville finde den bæredygtige løsning i alt, vi foretager os. Det er en udfordring, men også meget motiverende at kunne støtte vores partneres ambition om bæredygtige løsninger og samtidig levere vores ekspertise og høje sikkerhed, hvilket ligger helt i tråd med vores egne ambitioner,” siger Jesper Høj-Hansen, CEO NorSea.

TotalEnergies og NorSea har på nuværende tidspunkt sikret, at halvdelen af gaffeltrucks kører på el og tester forskellige større elektrificerede gaffel-trucks.

 

FAKTA

 • TotalEnergies’ ambition er virksomhedens forsyningsaktiviteter på Esbjerg Havn er CO2 neutrale inden 2025
  • Reduktionen svarer til den årlige udledning fra 600 benzinbiler (1800 ton CO2)
  • Frem mod 2030 vil TotalEnergies reducere udledningerne fra Nordsøoperationen med 400.000-500.000 tons CO2 pr. år. Det svarer til udledning fra 150.000 benzinbiler.
 • En CO2 neutral base opnås gennem:
  • Supply skibe står for 80 % af reduktionen ved at blive drevet alene af grøn strøm ved havneophold
   • Grøn strøm i havnen bliver fuldt implementeret af Esbjerg Havn i løbet 2021.
   • TotalEnergies sikrer, at alle forsyningsskibe kan tilsluttes strøm.
  • Maskiner leverer 18% af reduktionen ved primært at skifte til eldrevne
   • Elektriske gaffeltrucks og kraner er testet.
   • Det er en udfordring at finde en bæredygtig løsning til de største maskiner. Biobrændsel undersøges som mulighed i overgangsfasen.
   • Nyt layout af basen skal sikre effektiv logistik og vil være med til at reducere transport af forskellige enheder.
  • Bygninger står for 2% af udledningerne og vil blive reduceret ved at overgå til vedvarende energi som for eksempel solvarme. Derudover vil øget effektivitet sikre bedre udnyttelse af lagerfaciliteter, som vil blive oplyst af lavenergi-installationer.

Foto kan hentes her:

 • Foto af Jesper Frost Rasmussen, Philippe Groueix, Jesper Høj-Hansen på forsyningsbasen LINK
 • Foto af Jesper Frost Rasmussen og Philippe Groueix på forsyningsbasen LINK
 • Foto af landstrømstilslutningen LINK
 • Foto af biodieseldrevet gaffeltruck LINK

Om Total Energies Exploration & Production i Danmark

TotalEnergies er den største olie- og gasoperatør i Danmark, som har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Under Total’s ledelse er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel genopbygningen af Tyra feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil reducere udledningerne fra feltet med 30%, og understøtte energisikkerhed og energiomstillingen i Danmark og Europa.

TotalEnergies er operatør på vegne af Dansk Undergrunds Consortium (DUC) - et partnerskab mellem Total (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et bredt energiselskab, som producerer og markedsfører energiformer på det globale marked: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores 105.000 medarbejdere er dedikeret til at producere og levere energiformer, der er stadigt billigere, mere pålidelige, renere og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. Da vi er aktive i mere end 130 lande, sætter TotalEnergies bæredygtig udvikling i alle dets former forrest i alle projekter og operationer for at bidrage til menneskers trivsel.

Kontakt Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected] 

 

 

TotalEnergies’ harbour activities will be CO2 neutral by 2025

TotalEnergies will ensure that the company's supply activities at the Port of Esbjerg will become CO2 neutral by 2025. This serious ambition has just been launched together with Esbjerg's Mayor Jesper Frost Rasmussen.

A step towards reducing emissions from the Danish North Sea production of oil and gas was taken, as the Mayor of Esbjerg Jesper Frost Rasmussen together with Managing Director of TotalEnergies’ North Sea activities in Denmark, Philippe Grouiex, launched the ambition to make TotalEnergies’ supply base CO2 neutral by 2025. This will also contribute to Esbjerg’s ambition of becoming CO2 neutral by 2030.

“TotalEnergies has a clear ambition to fight global climate change and continue reducing our CO2 footprint. The ambition of achieving a CO2 neutral supply base is another important step towards reducing our emissions by 400-500 ktons of CO2 by 2030, and at the same time we contribute to our hometown Esbjerg being able to meet its ambitious climate objectives,” says Philippe Groueix, Managing Director of TotalEnergies’ Danish North Sea operations.

TotalEnergies' supply base and warehouse at Esbjerg harbor is a logistical hub handling 100.000 tons of goods annual, as everything from spare parts to catering is shipped to the company's platforms in the Danish part of the North Sea.

To fulfill the ambition of a CO2-neutral base, TotalEnergies is working closely with core suppliers in the company's supply chain, and key players are the Port of Esbjerg and NorSea, who operate the supply base.

“Overcoming the climate challenge is a shared responsibility, and we need to find solutions together. I am proud that we have managed to create a concrete reduction plan together with our partners at Esbjerg harbor which will enable a CO2 neutral supply base by 2025.  We have identified and tested a number of solutions, but it will require innovation and new ideas to fulfill the ambition" says Philippe Groueix.

80% of the CO2 reduction is achieved through the green shore power that the Port of Esbjerg has installed, which means that all supply vessels will be able to operate on electricity, when they are docked instead of using the ship's engine. The remaining 20% ​​reduction will come from buildings and machinery used for the port operation

Contribution to Esbjerg’s objective to become CO2 neutral

Esbjerg municipality wish to be CO2 neutral in 2030, and is working with the city's business community to meet the objective. Mayor Jesper Frost Rasmussen is enthusiastic about TotalEnergies ambition for a CO2 neutral base, and looks forward to using this experience for inspirations for remaining port, which is owned by the Municipality.

“As a Municipality Esbjerg we have committed ourselves to the green transition, and we can only reach our objectives with the support of our local businesses. It is great to see TotalEnergies, Port of Esbjerg and NorSea join forces to reach a significant ambition that will remove all emissions from TotalEnergies’ supply base. It is my hope that the experiences and solutions from TotalEnergies’ supply base can serve as inspiration for the many other businesses, who are working towards our common goal of becoming CO2 neutral by 2030“ Mayor of Esbjerg, Jesper Frost Rasmussen.

 

The entire supply chain will contribute

Base operator NorSea, who supplies both buildings and operation of warehouses and loading of ships, is a crucial player in the ambition to become CO2 neutral. Among others, NorSea is working to reduce emissions from warehouses and introduce electric forklifts and cranes. They have already introduced waste sorting and energy-saving measures in the buildings, and they are testing biofuels.

“It is very much about attitude and about wanting to find sustainable solution in everything we do. It is a challenge, but also very motivating to be able to support our partners' ambition for sustainable solutions and at the same time deliver our expertise and high safety standards, which is completely in line with our own ambitions” says Jesper Høj-Hansen, CEO of Norsea.

TotalEnergies and NorSea have so far managed to convert half of the trucks working at the supply base to electrified forklifts. At the moment larger electrified forklifts are being tested.

 

FACTS

 • TotalEnergies has an ambition to become CO2 neutral for supply base in Esbjerg by 2025.
  • The reduction equals the annual emissions from 600 fossil fuel cars (1800 tons of CO2 per year).
  • Towards 2030 TotalEnergies aim to reduce emissions by 400.000 – 500.000 tons of CO2 per year. This equals the annual emissions from 150.000 fossil fuel cars.
 • The reduction will be achieved by;
  • Vessels account for 80% of the emissions which will be eliminated via shore power.
   • Shore power supply will be implemented by Port of Esbjerg  throughout 2021.
   • Through modifications and specifications in new contracts between TotalEnergies and vessel owners, TotalEnergies is able to ensure that vessels can connect to the new shore power line.
  • Machinery accounts for 18% of the emissions that will primarily be eliminated by shifting to electrically powered machinery.
   • Electrically powered forklifts and cranes have already been tested.
   • A current challenge is finding an efficient solution for the largest trucks. Biofuels are investigated as a solution during the transition period.
   • New base layout will ensure efficient logistic set-up by reducing transportation of units
  • Buildings account for 2% of the emissions and will be eliminated by shifting to renewable power and heating e.g. solar panels. Furthermore reducing the power use by shifting to low power lighting and reduce m2 used by increasing the utilizations of the buildings.

About TotalEnergies in Denmark

TotalEnergies is the largest operator of oil and gas in the Danish North Sea responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark. TotalEnergies’ Danish North Sea operations is dating back more than half a century making an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. TotalEnergies operates on behalf of DUC – a partnership consisting of TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%).

 

About TotalEnergies
TotalEnergies is a broad energy company that produces and markets energies on a global scale: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our 105,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, clean, reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.

 

TotalEnergies Contact Line Bruun, Head of External Communications i Danmark, +45 2128 5789