Skip to content

22/03/2024 News

TotalEnergies genstarter gasproduktionen fra Tyra efter større genopbygning

Paris/København, 22. marts 2024 – TotalEnergies kan meddele, at produktionen fra Tyra-anlægget i den danske del af Nordsøen er genstartet efter et større genopbygningsprojekt. Når produktionen senere på året når sin fulde kapacitet, vil Tyra-hubben dagligt producere 5,7 millioner kubikmeter gas og 22.000 tønder kondensat, hvilket igen vil gøre Danmark selvforsynende og nettoeksportør af naturgas. TotalEnergies driver Tyra-feltet på vegne af Dansk Undergrunds Consortium, et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%). 

"Vi er glade for at genstarte produktionen fra Tyra-anlægget, der er en af de mest teknologisk avancerede offshore gasinstallationer i verden. Den vellykkede genopbygning er i høj grad et resultat af den engagerede indsats fra vores medarbejdere, partnere og leverandører. Det nye Tyra anvender de nyeste digitale løsninger og teknologiske innovationer og vil producere mere effektivt og med 30% lavere udledning af drivhusgasser end de tidligere anlæg", siger Nicolas Terraz, President, Exploration & Production hos TotalEnergies, og tilføjer: "Med genstart af gasproduktionen vil Tyra samtidig styrke Europas forsyningssikkerhed”. 

Tyra-feltet blev opdaget i 1968 af Maersk Oil og ligger 225 kilometer vest for kysten ud fra Esbjerg. I september 2019 blev gasproduktionen lukket ned for at muliggøre genopbygningen af Tyra. Efter nedtagning af de tidligere Tyra-platforme blev der installeret otte nye platformsmoduler, to nye platformsben og seks broer. Som en del af genopbygningen er 98,5 % af materialerne fra de udtjente installationer blevet genbrugt eller genanvendt. 

Gassen fra Tyra-hubben leveres til Europa gennem to eksportrørledninger til henholdsvis Nybro i Danmark og Den Helder i Holland. 

 

 

 

TotalEnergies mediekontakt:   
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]  

Supplerende materiale:  
Hent relevante billeder her.  

Om TotalEnergies i Danmark 
TotalEnergies er en førende energivirksomhed i Danmark med aktiviteter inden for olie, gas og vedvarende elektricitet. TotalEnergies beskæftiger en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer i Esbjerg, offshore og i København. TotalEnergies står for mere end 80% af olien og 90% af den gas, der produceres i Danmark. Driften har stor fokus på at nedbringe drivhusgas-emissioner, hvilket bland andet betød at rutinemæssig flaring blev afviklet i 2023. Derudover er TotalEnergies i gang med at udvikle CO2-lagring i Danmark, som forventes at kunne lagre op til 5 mio. tons CO2 om året fra 2030. Indenfor vedvarende energi udvikler TotalEnergies to havvindmølleprojekter (med en kapacitet på samlet 405 MW) og arbejder på at udvikle yderligere aktiviteter inden for vind, solenergi og biogas. Vores aktiviteter, der går mere end et halvt århundrede tilbage, leverer et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning, økonomi og beskæftigelse.  

*** 

Om TotalEnergies 
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er forpligtet til energi, der er stadig mere overkommelig, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum af sine projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære. 

Læs mere på www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk. 

***

ENGLISH VERSION

Denmark: TotalEnergies Restarts Gas Production at the Tyra Offshore Hub after a Major Redevelopment 

Paris/Copenhagen, March 22, 2024 – TotalEnergies announces the restart of production from the Tyra hub in the Danish North Sea, after the completion of a major redevelopment project of this hub. At plateau, the Tyra hub will produce 5.7 million cubic meters of gas and 22,000 barrels of condensate per day, once again making Denmark self-sufficient and a net exporter of natural gas. TotalEnergies operates the Tyra field on behalf of Danish Underground Consortium, a partnership between TotalEnergies (43.2%), BlueNord (36.8%) and Nordsøfonden (20%). 

“We are pleased to restart the Tyra hub, one of the most technologically advanced offshore gas installations in the world. The success of this major redevelopment project owes a lot to the commitment of our teams, our partners and our contractors. The new Tyra leverages state-of-the-art digital solutions and technological innovations to produce more efficiently and with 30% lower greenhouse gas emissions than the former facilities”, said Nicolas Terraz President, Exploration & Production at TotalEnergies. “Importantly, the resumption of gas production from Tyra improves Europe’s security of supply.” 

Discovered in 1968 by Maersk Oil, Tyra is located 225 kilometres west of the coast of Esbjerg. In September 2019, gas production was suspended to enable the redevelopment of Tyra. Following the decommissioning of the previous Tyra facilities, 8 new platform topsides, 2 jackets and 6 bridges were installed. As part of this redevelopment project, 98.5% of the materials recovered from the retired installations have been reused or recycled. 

Gas from the Tyra hub is delivered to Europe through two export pipelines to Nybro in Denmark and Den Helder in the Netherlands.  

 

 

About TotalEnergies in Denmark 
TotalEnergies is a leading energy company in Denmark, with operations in oil & gas as well as renewable electricity, employing a diverse and international workforce of around 1,200 people located in Esbjerg, offshore, and in Copenhagen. TotalEnergies operates more than 80% of oil and 90% of gas produced in Denmark, with a strong focus on emissions reductions as demonstrated by the end of routine flaring on its assets in 2023. In addition, the Company is developing carbon storage projects in the country, which could store up to 5 Mt/y of CO2 by 2030. In Integrated Power, TotalEnergies is developing two offshore wind projects (for a capacity of 405 MW) and is working on developing additional activities in wind, solar energy and biogas. Dating back more than half a century, our operations deliver an important contribution to the Danish energy supply, economy, and employment.   

About TotalEnergies 
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, more sustainable, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in nearly 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people. 

TotalEnergies Contacts 
Media Relations: +33 (0)1 47 44 46 99 l [email protected] l @TotalEnergiesPR 
Investor Relations: +33 (0)1 47 44 46 46 l [email protected]