Skip to content

06/02/2023 News

TotalEnergies får to licenser til CO2-lagring i Nordsøen

København, 6. februar 2023 – TotalEnergies er blevet tildelt to licenser af den danske stat til at efterforske mulighederne for CO2-lagring i den danske Nordsø. Licensområderne ligger 250 km ud fra den jyske vestkyst og udgør 2.118 km2. 

Arealet omfatter Harald-gasfeltet, som drives af TotalEnergies. Undersøgelser af Harald-feltets CO2-lagringspotentiale er allerede i gang som en del af Projekt Bifrost. Udover Harald-feltet dækker licenserne også en tilstødende, vandfyldt geologisk formation, en såkaldt saline aquifer, der kan øge CO2-lagringsvolumen og bringe en konkurrerende løsning på markedet.  

“Jeg er meget stolt over, at staten har tildelt os to licenser til CO2-lagring. Det er kulminationen på et målrettet arbejde sammen med vores partnere fra både industri og forskningsverdenen. Projektet understreger vores ambition om at udvikle klimaløsninger, der kan bidrage til at nå de danske klimamål og samfundets omstilling til klimaneutralitet”, siger Martin Rune Pedersen, landechef i TotalEnergies Danmark. 

TotalEnergies bliver den kommende operatør af de to offshore-licenser sammen med statsejede Nordsøfonden, som ejer 20%. I TotalEnergies er vi i gang med det forberedende arbejde af teknologiske studier for at udvikle et projekt med ambitionen om transport og permanent lagring af mere end 5 mio. ton CO2 om året. Et led i arbejdet er genbrug af eksisterende infrastruktur og opførelse af nye faciliteter i den danske Nordsø. 

”I TotalEnergies er vi glade for tildelingen af disse to licenser til at lagre CO2 i Danmark. Med sit store potentiale for geologisk lagring og med geografisk nærhed til store industrielle udledere i Central-Europa, kan Danmark spille en ledende rolle inden for CO2-fangst og lagring i Europa” siger Arnaud Le Foll, Senior Vice President New Business – Carbon Neutrality i TotalEnergies. ”Med vores Northern Lights-projekt under opbygning i Norge og udviklingsprojekter i Holland og Storbritannien forventes Nordsøen at blive en betydelig bidragsyder til vores målsætning om at lagre 10 mio. tons CO2 om året fra 2030 og dermed bidrage til dekarbonisering af den europæiske økonomi”.  

 

Om TotalEnergies i Danmark 
TotalEnergies er Danmarks ledende olie og gasvirksomhed med en bred og international arbejdsstyrke på ca. 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark. TotalEnergies’ operationer har været aktiv i mere end et halvt århundrede og repræsenterer et vigtigt bidrag til den danske økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Udover olie- og gasaktiviteterne arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for offshore vind, solenergi og andre vedvarende energiformer. 

TotalEnergies og CO2-fangst og lagring (CCS) 
TotalEnergies arbejder fokuseret på først at undgå og dernæst reducere vores emissioner ved systematisk at udvikle og indføre de bedste tilgængelige teknologier for alle selskabets aktiviteter. Specifikt er TotalEnergies i fuld gang med at udvikle industrielle projekter til fangst, transport og lagring af CO2 (CCS) i flere lande. Med udgangspunkt i vores ekspertise og kernekompetencer inden for geologi, gasbehandling, og ledelse af storskala-projekter, er TotalEnergies godt på vej til at indfri ambitionen om at udvikle en lagringskapacitet på 10 mio. tons CO2 om året inden 2030. Det sker gennem store industrielle projekter som Northern Lights i Norge og Aramis i Holland. Det er selskabets ambition at reducere både egne og kunders emissioner gennem vores mange CCS-projekter. 

Om Bifrost-projektet, en stærk alliance, der forener stat, industri og akademi 
Bifrost-projektet vil være nøglen til, at Danmark kan nå sine mål for CO2-neutralitet og tilbyde alternative beskæftigelsesmuligheder til den arbejdsstyrke, der i øjeblikket er relateret til olie- og gasproduktion. 
Bifrost-projektet bygger videre på erfaringerne fra de igangværende to-årige undersøgelser, udført med støtte fra Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Projektet ledes af TotalEnergies og udføres sammen med DUC-partnerne (Noreco og Nordsøfonden), Ørsted og Danmarks Tekniske Universitet. 

Om TotalEnergies 
TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab, som producerer og markedsfører en bred vifte af energiformer: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere har fuldt fokus på energiformer, der er stadigt billigere, renere, mere pålidelige og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og har bæredygtig udvikling i centrum af alle virksomhedens projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære. 

TotalEnergies mediekontakt: 
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

ENGLISH VERSION 

Denmark: TotalEnergies Obtains Two CO2 Storage Licenses in the Danish North Sea

Paris, February 6, 2023 - TotalEnergies has been awarded two licenses to explore CO2 storage potential in the Danish North Sea. The licenses are located 250 kilometers off the west coast of Denmark and cover an area of 2,118 km2.  

The acreage includes the Harald gas fields, currently operated by TotalEnergies, for which the Company is already assessing CO2 storage opportunities within the framework of the Bifrost project, as well as a saline aquifer that could increase CO2 storage volumes and bring a competitive solution to the market. 

”I am very proud that we have been granted the CCS licenses by the Danish state. These are the fruit of a lot of hard work and dedicated efforts working together with partners within academia and Industry, and truly underpin our commitment to developing climate solutions which can have a major impact on the Danish climate goals and society’s transition to net-zero,” says Martin Rune Pedersen, Denmark Country Chair, TotalEnergies.    

Alongside state-owned Nordsøfonden (20%), TotalEnergies (80%) will be the future operator of the offshore CO2 storage licenses. The Company will carry out evaluation and appraisal work to develop a project that could ultimately transport and permanently store more than 5 Mt CO2/year, by repurposing existing infrastructure in the Danish North Sea and building new facilities. 

“TotalEnergies is pleased to have been awarded these two CO2 storage licenses in Denmark. With its large geological storage potential and its proximity to major industrial emitters in Central Europe, Denmark can play a leading role in carbon capture and storage on the continent,” said Arnaud Le Foll, Senior Vice President New Business - Carbon Neutrality at TotalEnergies. “With the Northern Lights project under construction in Norway and projects under development in the Netherlands and the UK, the North Sea area will be the main contributor to our objective of 10 Mt/y of CO2 storage by 2030 and to the decarbonization of the European economy.” 

 

About TotalEnergies in Denmark  

TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company, employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects, which is expected to save millions of tons of CO2 in depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to its oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities in offshore wind, solar energy and other renewable energy sources. 

About TotalEnergies and Carbon Capture and Storage (CCS) 

TotalEnergies’ focus is first to avoid then to reduce its emissions by developing and deploying a systematic approach, asset-by-asset, to implement the best available technologies. In particular, the Company is developing industrial projects for carbon capture, transport, and storage (CCS). Backed by core competencies in large-scale project management, gas processing and geosciences, TotalEnergies is on track to achieve its ambition of developing storage capacity of 10 million metric tons of CO2 per year by 2030 through significant industrial projects such as Northern Lights in Norway and Aramis in the Netherlands. Through all its CCS projects, the Company will reduce its own emissions and those of its customers. 

About the Bifrost project, a strong alliance uniting state, industry and academia 

Bifrost project will be key for Denmark to meet its carbon neutrality goals and to provide employment alternatives to the work force currently related to oil and gas production. 

Bifrost project builds on the learnings from the ongoing two-year studies, carried out with the support of the Danish Energy Technology Development and Demonstration Programme. The project is headed by TotalEnergies and performed together with the DUC partners (Noreco and Nordsøfonden), Ørsted and the Technical University of Denmark.  

About TotalEnergies 

TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people. 

TotalEnergies media contact: 
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]