Skip to content

26/09/2023 News

TotalEnergies afdækker de unikke danske CO₂-lagre til havs

København, 26. september 2023 – Med udgangspunkt i CCS-teknologiens afgørende rolle for at nå klimamålene har TotalEnergies netop fuldført Danmarks første store seismiske undersøgelse. Den har afdækket potentialet for at bruge saltvandsakviferer til opbevaring af CO₂ i den danske Nordsø. 

CCS – teknologien til fangst og lagring af kulstof – er af Det Internationale Energiagentur (IEA), FN's Klimapanel og Det Danske Klimaråd anerkendt som afgørende for effektivt at reducere CO₂-udledninger globalt og indfri de ambitiøse mål i Paris-aftalen. I Danmark er TotalEnergies dybt engageret i udviklingen og har taget konkrete skridt mod implementering af CCS gennem Projekt Bifrost, som udforsker potentialet for sikker opbevaring af CO₂ i udtømte gasreservoirer i Harald-feltet. 

Med den nyligt afsluttede undersøgelse er TotalEnergies nu gået i gang med at analysere CO₂-lagringskapaciteten i saltvandsakvifererne nær Harald-feltet. Saltvandsakviferer er geologiske formationer bestående af sandsten og dækket af uigennemtrængelige bjergarter, der muliggør permanent lagring af CO₂. 

"Tidligere var saltvandsakviferer ikke nyttige for olie- og gasindustrien. Vores fokus var at finde reservoirer, men i stedet fandt man af og til lommer af ikke-drikkeligt vand. Nu har disse unikke geologiske formationer potentiale til at øge TotalEnergies' CO₂-lagringskapacitet og bidrage til at gøre Danmark til et europæisk CCS-centrum, der kan hjælpe med til at reducere udledningerne fra især de tunge industrier," siger Martin Rune Pedersen, landedirektør for TotalEnergies Danmark. 

Undersøgelserne er en del af TotalEnergies Danmarks forpligtelse, der følger med de licenser, selskabet er tildelt af de danske myndigheder med henblik på at udforske potentialet for CO₂-lagring i den danske undergrund.  

"Vi er fortsat optimistiske og tror, at saltvandsakviferer har et spændende potentiale for kulstoflagring, der kan bidrage til Danmarks klimamål. Vi arbejder nu på at vurdere, udvikle og realisere dette potentiale, og derfor har vi med undersøgelserne taget vigtige skridt til at sikre en bedre forståelse af, hvordan den underjordiske geometri ser ud, og hvor vi skal bore," fortsætter Martin Rune Pedersen. 

Den seismiske undersøgelse, som er udført af Shearwater GeoServices, har anvendt særlig teknologi til at kortlægge komplicerede geologiske strukturer under jordens overflade ved at sende seismiske bølger ind i jordens skorpe for at indsamle værdifuld geologisk information – med respekt for områdets dyreliv. 

Inden opstarten af de seismiske operationer, der dækker ca. 2.260 km2, modtog projektet en miljøgodkendelse fra Energistyrelsen. Denne godkendelse attesterer projektets overensstemmelse med strenge miljøstandarder og sikrer, at initiativet opretholder økologisk integritet under hele udførelsen. 

Om TotalEnergies i Danmark og CO₂-lagring 
TotalEnergies er det førende olie- og gasselskab, der beskæftiger en mangfoldig og international arbejdsstyrke på cirka 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende CO₂-lagringsprojekter, der forventes at lagre millioner af tons CO₂ i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies' operationer går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder. 

TotalEnergies' fokus er først at undgå udledninger og derefter at reducere dem ved at udvikle og implementere en systematisk tilgang, aktivitet for aktivitet, for at anvende de bedst tilgængelige teknologier. For resterende udledninger udvikler virksomheden industriprojekter til CO₂-lagring. Med støtte fra kernekompetencer inden for projektstyring i stor skala, gasbehandling og geovidenskab er TotalEnergies godt i gang med en betydelig dekarbonisering af europæiske virksomheder gennem projekter som Northern Lights i Norge, Aramis i Holland og Bifrost i Danmark. 

Kontakt TotalEnergies i Danmark 
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

***

ENGLISH VERSION

TotalEnergies in search for unique Danish carbon storage potential at sea 

Copenhagen, September 26th, 2023 – Recognizing the vital importance of CCS for reaching climate targets, TotalEnergies has recently completed the first-ever large-scale seismic survey in Denmark, to uncover the potential of utilizing a saline aquifer for the storage of CO₂ in the Danish North Sea.  

Endorsed by the International Energy Agency (IEA), the UN Climate Panel, and the Danish Council on Climate Change, the Carbon Capture and Storage (CCS) technology has garnered global recognition as a crucial tool for effectively mitigating CO₂ emissions and aligning with the ambitious goals of the Paris Agreement. TotalEnergies is already taking concrete steps towards CCS implementation through Project Bifrost, which explores the potential for storing CO₂ safely in depleted gas reservoirs in the Harald field.  

With the recent survey completion, the Company is now analyzing the results of the CO₂ storage capacities in saline aquifers near the Harald field. Saline aquifers are geological formations made up of sandstone and then covered by impermeable rocks that enable CO₂ to be contained permanently. 

Formerly, the saline aquifers were not useful for the oil and gas industry, as the focus was searching for reservoirs, but instead, we occasionally found pockets of undrinkable water. Now, these unique geological formations have the potential to increase TotalEnergies’ CO₂ storage offering and contribute to making Denmark a European CCS hub to decarbonize hard-to-abate industries,” says Martin Rune Pedersen, Country Chair for TotalEnergies Denmark. 

The investigations are integral to TotalEnergies Denmark's commitment to fulfilling the work program mandated by the Danish authorities for the Company's exploration of CO₂ storage licenses.  

"We continue to be optimistic that the saline aquifers hold exciting potential for carbon storage that can contribute to Denmark’s climate targets. To assess, develop and realize this potential, we need a comprehensive understanding of underground formations' geometry and optimal drilling locations that we have now taken important steps to secure," Martin Rune Pedersen continues. 

The seismic survey completed by Shearwater GeoServices has employed special technology to map intricate geological structures beneath the surface. Here, seismic waves are transmitted into the earth's crust to capture invaluable geological information – with respect to the area’s wildlife.  

Prior to commencing the seismic operations that cover approximately 2260 square kilometers, the project secured an essential environmental permit from the Danish Energy Agency (DEA). This permit attests to the project's alignment with stringent environmental standards, ensuring that the initiative maintains ecological integrity throughout its execution.  

About TotalEnergies in Denmark and carbon storage 
TotalEnergies is the leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to store millions of tons of CO₂ in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.  

TotalEnergies’ focus is first to avoid emissions and then to reduce them by developing and deploying a systematic approach, asset-by-asset, to implement the best available technologies. For residual emissions, the Company is developing industrial projects for carbon storage. Backed by core competencies in large-scale project management, gas processing and geosciences, TotalEnergies is on track to enable significant decarbonization of European businesses through projects such as Northern Lights in Norway, Aramis in the Netherlands, and Bifrost in Denmark. 

TotalEnergies Contacts in Denmark 
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]