Skip to content

14/01/2021 Press release

Total og Iberdrola går sammen om at byde på havvindmølleparken Thor

Total, et bredt globalt energiselskab og en erfaren operatør i den danske Nordsø, og Iberdrola, en førende producent af vindenergi på verdensplan, har indgået et partnerskab for at byde på den nye havvindmøllepark Thor i den danske Nordsø.

Partnerskabet, som deles ligeligt 50/50 mellem de to partnere, er netop blevet prækvalificeret af Energistyrelsen til at byde på havvindmølleparken Thor, som bliver en af verdens største havvindmølleparker med en kapacitet på mellem 800 og 1.000 MW (megawatt).

Total har en klar ambition om at nå netto-nuludledning i 2050 sammen med samfundet og at spille en betydelig rolle i energiomstillingen i Europa. Vores deltagelse i Thor-udbuddet matcher vores ambitioner, da det understreger vores ønske om at spille en aktiv rolle i Danmarks energiomstilling, hvor vi bibringer mere end et halvt århundredes erfaring med at drive offshore-operation i Nordsøen som energipartner til Danmark”, siger Martin Rune Pedersen, ansvarlig for Total-gruppens aktiviteter i Danmark.

Den fortsatte udvikling af offshore vindenergi er afgørende for ambitionen om at opnå CO2-neutralitet, og Thor kommer til at blive et vigtigt projekt for den grønne omstilling i Danmark. Som global leder inden for offshore vind, og med store projekter som allerede er i operation i Nordsøen og Østersøen, ser vi frem til at bidrage med vores erfaring til dette spændende nye projekt”, siger Jonathan Cole, global chef for offshore vindenergi hos Iberdrola.

Total og Iberdrola arbejder på at levere et konkurrencedygtigt bud i den igangværende budrunde, som forventes afsluttet fra Energistyrelsens side inden udgangen af 2021.

 

Vigtigste fakta om havvindmølleparken Thor:

 

Fakta om Total, vedvarende energikilder og elektricitet

Som et led i ambitionerne om at nå netto-nuludledning i 2050 er Total i gang med at opbygge en portefølje af aktiviteter inden for vedvarende energikilder og elektricitet, som kan stå for op til 40 procent af salget i 2050. Ved udgangen af 2020 var Totals samlede energiproduktion på omkring 12 gigawatt, heraf mere end syv gigawatt, som stammer fra vedvarende energikilder. Med et mål om nå en produktionskapacitet på mere end 35 gigawatt strøm fra vedvarende energikilder i 2025, vil Total fortsætte med at ekspandere sin forretning på vejen mod at blive en af de førende leverandører af strøm fra vedvarende energikilder.

 

Fakta om Iberdrola

Iberdrola er en global energileder, den førende producent af vindstrøm og en af verdens største leverandører af strøm målt på markedsværdi. Iberdrola leverer strøm til næsten 100 mio. mennesker i en lang række lande, herunder Spanien, Storbritannien (ScottishPower), USA (AVANGRID), Brasilien (Neoenergia), Mexico, Australien, Tyskland, Portugal, Italien og Frankrig. Med en arbejdsstyrke på mere end 35.000 på verdensplan og værdier for mere end 122 milliarder euro, skabte Iberdrola i 2019 omsætning på 36,4 mia. euro med et overskud på mere end 3,4 mia. euro.

Iberdrola går gennem sine investeringer i vedvarende energi, smart grids, storstilet energilagring og digital transformation forrest i den grønne omstilling på vejen mod en bæredygtig energimodel, som skal gøre Iberdrola i stand til at tilbyde de mest avancerede produkter og ydelser til sine kunder. Takket være sin beslutning om at engagere sig i rene energikilder er Iberdrola et af de firmaer med det mindste CO2-aftryk på verdensplan og på den måde et benchmark internationalt på grund af sit bidrag til bæredygtighed og kampen mod klimaforandringer.

 

Om Total

Total er et bredt energiselskab, som producerer og sælger brændstof, naturgas og elektricitet. Selskabets 100.000 ansatte arbejder målrettet på at levere bedre energi, som er billigere, mere pålidelig, renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Med aktiviteter i mere end 130 lande er gruppens mål at blive en ansvarlig energigigant.

 

Om Total i Danmark

Total er den største producent af olie og gas i den danske del af Nordsøen, hvor vi står for 85% af al olieproduktion og 97% af al gasproduktion i Danmark. Totals danske Nordsø-aktiviteter har i mere end et halvt århundrede bidraget markant til Danmarks udvikling med både arbejdspladser samt vigtige bidrag til statskassen og beskæftigelse.

 

PRESSEKONTAKT

Total, Line Bruun, Head of External Communications i Danmark, +45 2128 5789

Iberdrola, Paul Ferguson, Head of International Media, +34 682814970

 

Cautionary note

This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. The entities in which TOTAL SE directly or indirectly owns investments are separate legal entities. TOTAL SE has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total”, “Total Group” and Group are sometimes used for convenience. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them.

This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL SE nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise.

 

* * * * *

 

Total and Iberdrola partner to bid for Danish Offshore Windfarm Thor

 

Total, a global broad energy company and experienced offshore operator in the Danish North Sea, has joined forces with Iberdrola, one of the world’s largest wind power generators, to develop plans for an offshore windfarm in Denmark.

The 50/50 partnership has been pre-qualified by the Danish Energy Agency to submit a bid for the Thor offshore wind farm in the Danish North Sea. Thor will be one of the largest offshore windfarms in the world with a capacity between 800 MW-1,000MW.

Total has a strong ambition to reach net zero by 2050 together with society and to play a major role in the energy transition in Europe. Our participation in the Thor tender is in line with this ambition as it underpins our desire to support the energy transition in Denmark, where we build on more than half a century of Danish offshore operational experience being a reliable energy partner to Denmark, says Martin Rune Pedersen, Country Chair for Total in Denmark.

The continued development of offshore wind is vital to deliver a decarbonized world, and Thor will be a very important project for Denmark’s energy transition. As a global leader in offshore wind, with major projects already operating in the North Sea and Baltic Sea, we look forward to bringing our experience to this exciting new venture,” says Jonathan Cole, Iberdrola’s Global Managing Director for offshore wind.

The partnership is working to develop a competitive bid towards the expected award from the Danish Energy Agency by the end of 2021.

 

KEY FACTS: THOR OFFSHORE WIND FARM

 

About Total, renewables and electricity

As part of its ambition to get to net zero by 2050, Total is building a portfolio of activities in renewables and electricity that could account for up to 40% of its sales by 2050. By the end of 2020, Total's gross power generation capacity worldwide was around 12 gigawatts, including more than 7 gigawatts of renewable energy. With the objective of reaching 35 GW of production capacity from renewable sources by 2025, Total will continue to expand its business to become one of the world leaders in renewable energies.

 

About Iberdrola

Iberdrola is a global energy leader, the number-one producer of wind power, and one of the world’s biggest electricity utilities by market capitalisation. The group supplies energy to almost 100 million people in dozens of countries including Spain, the United Kingdom (ScottishPower), the United States (AVANGRID), Brazil (Neoenergia), Mexico, Australia, Germany, Portugal, Italy and France. With a workforce of more than 35,000 and assets in excess of €122 billion, it achieved a turnover of €36.4 billion and a net profit of over €3.4 billion in 2019.

Iberdrola is leading the transition towards a sustainable energy model through its investments in renewable energy, smart grids, large-scale energy storage and digital transformation, to offer the most advanced products and services to its customers. Thanks to its commitment to clean energy, Iberdrola is one of the companies with the lowest emissions and an international benchmark for its contribution to sustainability and the fight against climate change.

 

About Total

Total is a broad energy company that produces and markets fuels, natural gas and electricity. Our 100,000 employees are committed to better energy that is more affordable, more reliable, cleaner and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, our ambition is to become the responsible energy major.

 

About Total in Denmark

Total is the largest operator of oil and gas in the Danish North Sea responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark. Total’s Danish North Sea operations is dating back more than half a century making an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment.

 

MEDIA CONTACTS

Total, Line Bruun, Media Relations Denmark, +45 2128 5789

Iberdrola, Paul Ferguson, International Media, +34 682814970

 

Cautionary note

This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. The entities in which TOTAL SE directly or indirectly owns investments are separate legal entities. TOTAL SE has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total”, “Total Group” and Group are sometimes used for convenience. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them.

This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL SE nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise.