Skip to content

20/06/2019 Press release

Total announces plans to transform its organization in Esbjerg

English version follows below.

Total annoncerer planer om at transformere organisationen i Esbjerg

Esbjerg, 20. juni 2019 Total E&P Danmark annoncerede i dag planer om at omstrukturere sin danske olie- og gasvirksomhed i Esbjerg. Reorganiseringen vil give en enklere og mere fokuseret struktur, der bygger på Total-Gruppens brede erfaring og ekspertise og har til formål at forbedre vores konkurrenceevne i den danske del af Nordsøen.

Beslutningen om at transformere organisationen skal ses i lyset af en midlertidig nedgang på 40% af Totals danske nordsøproduktion grundet den kæmpemæssige ombygning af Tyra-platformene. Produktionen fra Tyra-felterne lukker ned i slutningen af ​​2019, og når det nye genopbyggede Tyra starter op igen i 2022 vil det fortsat spille en vigtig rolle som dansk kerneinfrastuktur og behandle mere end 90% af naturgassen fra den danske Nordsø.

Patrick Gilly, administrerende direktør for Totals aktiviteter i den danske Nordsø, siger:

"Vi ser et interessant potentiale i Danmark, og vi ønsker at blive mere konkurrencedygtige for fortsat at udvikle potentialet i den stadig mere udfordrende danske undergrund på en bæredygtig måde. Den reorganisering, vi har annonceret i dag, vil ændre vores måde at arbejde på, så vi kan producere mere effektivt og bedre udnytte vores talentfulde medarbejderes færdigheder og innovationsevne - samtidig med at vi fortsat fokuserer på sikkerhed og miljøpåvirkning," og han fortsætter;

"Desværre betyder ændringerne, at en række værdsatte kolleger vil forlade os. I løbet af denne vanskelige proces vil vi gøre vores bedste for at yde support til de berørte medarbejdere. Vi vil bestræbe os på at reducere afskedigelser ved at tilbyde vores medarbejdere alternative jobs inden for Total-Gruppen".

Der er i øjeblikket omkring 1.500 medarbejdere i Total E&P Danmark med base i Esbjerg, og op til 200 medarbejdere og et antal eksterne konsulenter forventes at forlade organisationen som følge af transformationen.

Omstruktureringen i Esbjerg sker i henhold til reglerne i Lov om Masseafskedigelse og følger dansk lovgivning. Planerne blev meddelt i dag til Totals medarbejdere baseret i Esbjerg samt til dem der arbejder offshore på anlæggene i den danske Nordsø.

Totals organisation i København, som er hjemsted for ledelsen af Nordsø- og Rusland regionen,  teknologi- og supportfunktioner samt Marketing & Service for de nordiske lande, vil ikke blive påvirket. Omkring 360 ansatte arbejder på kontoret i København.

Om Total Exploration & Production i Danmark
Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark. Landet har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Ledet af Total er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel med fuld ombygning af Tyra-feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil understøtte energisikkerhed og energi-omstillingen i Danmark og Europa.

Olie blev opdaget for første gang i den danske del af Nordsøen i 1967, og kommerciel produktion begyndte i 1972. I 2018 var produktionsandelen i Danmark omkring 97.000 tønder olie og 334 millioner standard kubikmeter gas pr. dag.

Totals tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

Om Total
Total er en global energivirksomhed, som producerer og markedsfører brændstoffer, naturgas og lavemissions-energiløsninger. Vores 100.000 medarbejdere er drevet af ambitionen om at producere og levere bedre energi, der er mere sikker, effektiv, renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Med afsæt i vores aktiviteter i mere end 130 lande er vores ambition at blive den ansvarlige energi-gigant.

Total var det første store energiselskab til at integrere klimaet i vores forretningsstrategi omkring Det Internationale Energi Agenturs (IEAs) 2 graders scenarie. Total lever fuldt op til Paris-Aftalens målsætninger, og vi har igangsat meget konkrete initiativer for at reducere klimapåvirkningens af vores egen såvel som vores kunders aktiviteter. Et af vores mål er at reducere vores globale CO2-aftryk med 15% fra 2015 til 2030.

Kontakt
Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]

*******

Vigtig note:
Denne pressemeddelelse er kun til orientering. De enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer er separate juridiske enheder, og hverken TOTAL S.A. eller de nævnte juridiske enheder kan gøres ansvarlige for deres handlinger eller udeladelser i denne meddelelse. Som følge heraf kan hverken TOTAL S.A. eller nogen enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer, drages til ansvar for indholdet i denne meddelelse eller udeladelser. I dette dokument benyttes udtrykket "Total" for nemheds skyld, hvor der henvises til TOTAL S.A. og/eller dets datterselskaber. Ligeledes kan ordene "vi", "os" og "vores" også bruges til at henvise til datterselskaber generelt eller til dem, der arbejder for dem.

Dette dokument kan indeholde fremadrettede oplysninger og udsagn, som er baseret på en række økonomiske data og antagelser i en specifik økonomisk, konkurrencepræget og regulatorisk kontekst. Oplysningerne kan vise sig at være unøjagtige i fremtiden og er underlagt en række risikofaktorer. Hverken TOTAL S.A. eller nogle af dets datterselskaber påtager sig nogen forpligtelse til at opdatere  fremadrettede informationer eller erklæringer, målsætninger eller tendenser indeholdt i dette dokument, uanset om det skyldes ny information, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

*******

Total announces plans to transform its organization in Esbjerg

Esbjerg, 20 June, 2019 Total E&P Danmark today announced its plans to restructure its Danish oil and gas operations centered in Esbjerg. The reorganization will introduce a simpler and more focused set-up building on the wider Total Group’s experience and expertise with an aim to improve our competitiveness in the Danish North Sea.

The decision to transform the organization reflects a temporary reduction of Total’s Danish North Sea production by 40% due to the major redevelopment of the Tyra platforms. Production from the Tyra fields will shut-in end 2019, and when it’s back on stream in 2022 the new redeveloped Tyra will continue to play an important role as key Danish infrastructure processing more than 90% of the natural gas from the Danish North Sea.

Patrick Gilly, Managing Director for Total’s Danish North Sea operations, says:

“We see an interesting potential in Denmark, and we want to become more competitive to continue unlocking the potential of the increasingly challenging Danish subsurface in a sustainable manner. The reorganization we announced today will transform the way we work, so that we can produce more efficiently and better utilize the skills and innovation power of our talented employees – while continuing our focus on safety and environmental impact,” and he continues;

“Unfortunately, the changes mean that a number of valued colleagues will leave us. During this difficult process, we will do our best to support those impacted. We will seek to reduce compulsory redundancies by offering our employees alternative positions in the Total Group”.

There are currently around 1,500 people working in Total E&P Danmark based in Esbjerg, and up to 200 employees and a number of contractors are expected to leave the organization as a result of the transformation.

The restructuring in Esbjerg is subject to statutory consultation, according to Danish labour law. The plans were announced today to Total employees based in Esbjerg as well as to those offshore on the installations in the Danish North Sea.

Total’s organization in Copenhagen, which provides the North Sea & Russia region with leadership, technology, and support functions as well as marketing and services for the Nordics, will not be impacted. Around 360 employees are working in the Copenhagen office.

About Total Exploration & Production in Denmark
Total is the largest oil and gas operator in Denmark. The country boasts a proud oil and gas industry which extends back more than half a century. Today Denmark’s upstream industry is gearing up for a new chapter with the Total-led full redevelopment of the Tyra Field and its associated gas infrastructure which will support energy security and support the energy transition in Denmark and Europe.

Oil was first discovered in the Danish sector of the North Sea in 1967, with commercial production beginning in 1972. In 2018 operated production in Denmark was around 97,000 barrels of oil and 334 million standard cubic feet of gas per day. 

Total’s presence in Denmark was cemented with the acquisition of Maersk Oil and takeover of the operatorship of the Danish Underground Consortium (DUC). This consortium is responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark, making an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment.

About Total
Total is a major energy player, which produces and markets fuels, natural gas and low-carbon electricity. Our 100,000 employees are committed to better energy that is safer, more affordable, cleaner and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, our ambition is to become the responsible energy major.

Total was the first major energy company to integrate climate in our business strategy around the IEA 2 degrees scenario. Total fully adhere to the objectives of the Paris Agreement, and we have very concrete initiatives to reduce the climate impact of our own as well as our customers' activities. One of our goals is to reduce our global carbon footprint by 15% from 2015 until 2030.

Contact
Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]

*******

Cautionary note

This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal entities. TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total” and “Total Group” are sometimes used for convenience where general references are made to TOTAL S.A. and/or its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them.

This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL S.A. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise.