Skip to content

11/08/2020 News

Total afslutter nedtagningen af Tyra-platforme

Genopbygningen af Tyra er den største olie- og gasinvestering nogensinde i den danske Nordsø. Projektet understøtter Total's vision om bedre energieffektivitet og en mere bæredygtig operation, da det nye Tyra er bygget med henblik på at minimere klima- og miljøpåvirkninger gennem enklere infrastruktur og moderne teknologi. 

”Med en sikker og succesfuld afslutning af nedtagningen af Tyra har vi skrevet et nyt kapitel i den danske olie- og gashistorie, og det får endnu større betydning, idet Tyra-feltet er en vigtig del af den danske energiinfrastruktur. Vi har banet vejen for det nye Tyra, der vil åbne mulighed for ny naturgasudvikling og for vores indsats for en bæredygtig operation. Vi forventer en 30% reduktion i CO2-udledningen fra Tyra,” siger Morten Hesselager Pedersen, Projektdirektør for Tyra-genopbygningen.

 

En stor milepæl for genopbygningen

Den store offshore nedtagnings-kampagne begyndte i juni, og siden da er mere end 30 løft blevet udført 225 km udfra Esbjergs kyst på Tyra-feltet. De gamle Tyra-platforme er transporteret til genanvendelse i Frederikshavn, Danmark og Vlissingen, Holland. I alt vejer de gamle platforme 50.000 tons svarende til syv Eiffeltårne.

Arbejdet med nedtagningen blev delt i to faser og udført af verdens største kranfartøj og verdens største konstruktionsfartøj. Den første kampagne i juni fjernede brøndhoved- og stigrørsplatformene, og havde fokus på nøjagtighed og præcision for at sikre, at platformbenene kan genbruges i det nye Tyra. Den anden fase som netop er afsluttet krævede hestekræfter for at løfte de to hovedplatforme, hvor den tungeste Tyra Øst alene repræsenterede vægten af to Eiffeltårne.

”I alle aspekter af Tyra genopbygningen er vi målrettet gået efter bæredygtige løsninger. Mere end 95% af de originale platforme genanvendes, ligesom vi genbruger platformbenene i det nye Tyra, der er designet til at reducere klima- og miljøpåvirkningen markant. Med nedtagningen af hovedplatfromene afsluttet sikkert og til tiden kan vi se frem mod det næste kapitel i det store genopbygningsprojekt - ankomsten af de nye højteknologiske Tyra-platforme i Nordsøen. Det er her, vi starter det store installationsarbejde, der i høj grad afhænger af vores mange lokale partnere i Esbjerg,” sagde Morten Hesselager Pedersen.

 

FLERE FOTOS FRA NEDTAGNINGEN KAN FINDES HER

 

FAKTA OM TYRA-GENOPBYGNINGEN

 • Total er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem Total (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
 • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af naturlig nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion, som har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
 • Investeringsomkostningerne til ændring af de nuværende faciliteter og opførelse af nye faciliteter (CAPEX) anslås til cirka 17 milliarder danske kroner, og omkostningerne i forbindelse med nedtagning og dekommisionering af de nuværende faciliteter (ABEX) anslås til cirka 4 milliarder danske kroner.
 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen produceret i den danske Nordsø. Produktion og eksport fra feltet blev midlertidigt lukket i september 2019.
 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsites); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
 • Det ventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag efter 2022, hvilket repræsenterer naturgasforbruget svarende til 1,5 millioner danske husstande.

 

Om Total Exploration & Production i Danmark

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark, som har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Under Total’s ledelse er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel med fuld ombygning af Tyra feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil understøtte energisikkerhed og energiomstillingen i Danmark og Europa.

Totals tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

 

Om Total

Total er en global energivirksomhed, som producerer og markedsfører brændstoffer, naturgas og strøm fra lavemissionskilder. Vores 100.000 medarbejdere er drevet af ambitionen om at producere og levere bedre energi, der er mere sikker, billigere og renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Vi har aktiviteter i mere end 130 lande og det er vores ambition at være den ansvarlige energikoncern.

 

Kontakt Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected] 

 

Vigtig note:Denne pressemeddelelse er kun til orientering. De enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer er separate juridiske enheder, og hverken TOTAL S.A. eller de nævnte juridiske enheder kan gøres ansvarlige for deres handlinger eller udeladelser i denne meddelelse. Som følge heraf kan hverken TOTAL S.A. eller nogen enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer, drages til ansvar for indholdet i denne meddelelse eller udeladelser. I dette dokument benyttes udtrykket "Total" for nemheds skyld, hvor der henvises til TOTAL S.A. og/eller dets datterselskaber. Ligeledes kan ordene "vi", "os" og "vores" også bruges til at henvise til datterselskaber generelt eller til dem, der arbejder for dem.

Dette dokument kan indeholde fremadrettede oplysninger og udsagn, som er baseret på en række økonomiske data og antagelser i en specifik økonomisk, konkurrencepræget og regulatorisk kontekst. Oplysningerne kan vise sig at være unøjagtige i fremtiden og er underlagt en række risikofaktorer. Hverken TOTAL S.A. eller nogle af dets datterselskaber påtager sig nogen forpligtelse til at opdatere fremadrettede informationer eller erklæringer, målsætninger eller tendenser indeholdt i dette dokument, uanset om det skyldes ny information, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

 

*******

English version

Total completes the removal of the Tyra topsides

Esbjerg, 11th August 2020 – Marking a key milestone in the major Tyra Redevelopment Project, Total has completed the removal of the subsided Tyra topsides - equaling the weight of seven Eiffel Towers - with today’s load-in of the old Tyra West accommodation and process platform to shore in Frederikshavn for recycling. The removal will make space for the new high-tech Tyra that will reopen in 2022 as crucial Danish natural gas infrastructure.

The Redevelopment of Tyra is the largest ever oil and gas investment in the Danish North Sea. It supports Total’s vision for better energy efficiency and more sustainable operations as the new Tyra is built to minimize climate and environmental impact through leaner infrastructure and modern technology.

“With the removal of Tyra safely and successfully completed, we have written a new chapter in the Danish oil and gas history, and it becomes even more significant as the Tyra field is an important part of the Danish energy infrastructure. We have also paved the way for the new Tyra which will be an enabler for new natural gas developments and for our efforts for more sustainable operations. We expect a 30% reduction in the CO2 emissions from Tyra,” said Morten Hesselager Pedersen, Head of the Tyra Redevelopment Project.

 

A major milestone for the redevelopment

The major offshore removal campaign began in June, and since then more than 30 lifts have been executed 225 km offshore the coast of Esbjerg on the Tyra field. The old Tyra topsides have been delivered onshore for recycling in Frederikshavn, Denmark and Vlissingen, Holland. In total the old platforms weight 50,000 tons corresponding to seven Eiffel Towers. 

The removal work was split into two phases using the world’s largest crane vessel and the world’s largest construction vessel. The first campaign in June removed the wellhead and riser topsides and focused on accuracy and precision to ensure the jackets and wells can be reused in the new Tyra. The second phase has just been completed, and it required horsepower to lift the two main platforms where the heaviest topside of Tyra East represented the weight of two Eiffel Towers. 

“In all aspects of the Tyra Redevelopment project, we have pursued sustainable solutions. More than 95% of the original platforms will be recycled, just as we reuse the jackets in the new Tyra designed to significantly reduce the climate and environmental impact. With the removal of the topsides completed safely and on time, we can look towards the next chapter of the major Redevelopment project – the arrival of the new high-tech Tyra platforms in the North Sea. This is when we will start the major installation work relying heavily on our many local partners in Esbjerg,” said Morten Hesselager Pedersen.

 

ADDITIONAL PHOTOS FROM THE REMOVAL CAMPAIGN CAN BE FOUND HERE

 

FACTS ABOUT THE TYRA REDEVELOPMENT

 • Total operates the Tyra field on behalf of DUC – a partnership consisting of Total (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%).
 • The Tyra field requires redevelopment due to subsidence of the chalk reservoir that has led to the platforms sinking by around 5 meter over the last 30 years. This has reduced the gap between the sea and the platform decks.
 • The investment cost for the modification to existing facilities and construction of new facilities (CAPEX) is estimated at approx. 17bn DKK, and the cost in relation to removal and decommissioning of current facilities (ABEX) is estimated at approx. 4bn DKK.
 • Tyra is Denmark’s largest gas field and center for processing and export of 90% of the gas produced in the Danish North Sea. In September 2019, the production and export were shut-in temporarily.
 • The Tyra Redevelopment consists of three main elements: Removal and decommissioning of the old Tyra platforms, reuse and 13 meters extension of the current jackets at six platforms that will have new topsites and a totally new process platform and a new accommodation platform.
 • It is expected that the new Tyra will reach a peak production equivalent to 60,000 boe per day from 2022, which corresponds to the gas supply in 1.5 million Danish homes gas.

 

About Total Exploration & Production in Denmark

Total is the largest oil and gas operator in Denmark. The country boasts a proud oil and gas industry that extends back more than half a century. Today Denmark’s upstream industry is gearing up for a new chapter with the Total-led full redevelopment of the Tyra field and its associated gas infrastructure which will support energy security and the energy transition in Denmark and Europe.

Oil was first discovered in the Danish sector of the North Sea in 1967, with commercial production beginning in 1972. In 2018 operated production in Denmark was around 97,000 barrels of oil and 334 million standard cubic feet of gas per day.

Total’s presence in Denmark was cemented with the acquisition of Maersk Oil and takeover of the operatorship of the Danish Underground Consortium (DUC). This consortium is responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark, making an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment.

 

About Total

Total is a major energy player that produces and markets fuels, natural gas and low-carbon electricity. Our 100,000 employees are committed to better energy that is safer, more affordable, cleaner and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, our ambition is to become the responsible energy major.

 

Contact Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]

 

Cautionary note

This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal entities. TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total” and “Total Group” are sometimes used for convenience where general references are made to TOTAL S.A. and/or its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them.

This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL S.A. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise.