Skip to content

09/07/2019 News

Total accepterer bøder og afslutter sag om produktionskemikalier fra 2017

I august 2017 meldte Miljøstyrelsen Maersk Oil (i dag Total E&P Danmark) til politiet for overtrædelse af selskabets udledningstilladelse. Årsagen var en sen anmeldelse af ændringer i klassificeringer af to kemikalier. Et tredje kemikalie, Scavtreat, var også omfattet af politianmeldelsen, idet produktet efter at have været anvendt i en årrække, viste sig at have en anden kemisk sammensætning, end den producenten havde deklareret, og dermed ændres klassificeringen – uden at informere Maersk Oil. Sagen vedrørende de to kemikalier har resulteret i et bødeforlæg på to gange 250.000 kroner, mens anklagemyndigheden valgte at frafalde sagen om Scavtreat.  Total har accepteret bødeforlægget på de nævnte bøder, og der er dermed sat et punktum i sagen.

Sagens forløb

Politiundersøgelsen af sagen startede i november 2017 og omfattede vandklaringsmidlet WT-1099 og desinfektionsmidlet MB-5952, begge produktionskritiske kemikalier. Sagen omfattede desuden undersøgelse af svovlbrinte-fjerner produktet, Scavtreat, som viste sig at have været fejldeklareret af en producent gennem en længere årrække. Denne sag har anklagemyndigheden besluttet at frafalde.

Kemikalierne er vigtige for at kunne opretholde en sikker produktion i Nordsøen og anvendes f.eks. til at reducere giftige svovlbrinter som er en sikkerhedsforanstaltning i forhold til de mennesker der arbejder offshore, reducere korrosion hvilket beskytter offshore anlæggene og fjerne bakterie- og algevækst hvilket beskytter rørsystemerne.

”Sikkerheden og en ansvarlig håndtering af miljøet på vores platforme er den højeste prioritet i alt, hvad vi foretager os. Den manglende overholdelse af vores regulatoriske forpligtelser og konsekvensen heraf er derfor både beklagelig og uacceptabel,” siger miljøchef i Totals danske produktionsenhed i Esbjerg, Lars Hvejsel Hansen.

Overtrædelsen består i, at Maersk Oil (i dag Total E&P Danmark) tilbage i 2017 forsømte at oplyse Miljøstyrelsen rettidigt om ændringer i miljøklassificeringen af de to nævnte produktionskritiske kemikalier i forbindelse med olie- og gasproduktion. Disse fejl blev opdaget efter en intern audit, og efter indberetningen har Total arbejdet tæt sammen med både Miljøstyrelsen og senere politiet om at få sagen afdækket og afgjort. To af de tre kemikalier i sagskomplekset er ikke længere i brug og er enten udfaset eller udskiftet. Det tredje kemikalie - desinfektionsmidlet -  har Total i dag tilladelse til, da der ikke findes et alternativ.

Lars Hvejsel Hansen forklarer: ”Vi begik en klar fejl ved ikke at have godt nok styr på klassificeringen af de pågældende kemikalier, som er nødvendige for sikker produktion af olie og gas. Derfor accepterer vi også de to bøder, som anklagemyndigheden har pålagt os.”

Scavtreat

Scavtreat-produktet er også et produktionskritisk kemikalie, der er essentielt for at opretholde sikker produktion, idet produktet bruges til at fjerne de farlige svolvbrinter i produktionsprocessen.

”Vi ville aldrig have brugt produktionskemikaliet Scavtreat, hvis vi havde vidst, at det indeholdt stoffet; BAC50. Vi havde ikke grund til at tro andet, end at produktet var korrekt deklareret, men det viste det sig desværre ikke at være, fordi producenten havde fejldeklareret det. Derfor er vi også tilfredse med, at anklagemyndigheden har droppet den del af sagen,” fortæller Lars Hvejsel Hansen.

Regelmæssig måling af havmiljøet

Total arbejder konstant på at nedbringe sine miljøpåvirkninger og tilstræber altid at anvende de kemikalier, der både er miljøskånsomme og samtidigt bidrager til højst mulig sikkerhed.

Total gennemfører regelmæssigt måleprogrammer for at undersøge, hvordan olie- og gasproduktionen påvirker havbunden omkring vores installationer. Disse programmer gennemføres  af en uvildig ekspert, Dansk Hydrauliske Institut. Det seneste program er gennemført i 2018 og konklusionen er, at havmiljøet ikke har lidt overlast på grund af fejlene. Der er ikke sket målbare ændringer af dyre- og plantelivet omkring boreplatformene. Undersøgelserne sker i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer og  kan afdække eventuelle afvigelser i havbunden og biodiversitet som muligvis kan være forårsaget af offshore aktiviteter. 

En række forbedringsinitiativer

Som en konsekvens af fejlene igangsatte Maersk Oil i 2017 en omfattende intern undersøgelse af sine kvalitetssikrings- og styringssystemer for at sikre, at noget lignende ikke skulle gentage sig. Sidenhen er der blandt andet indført ny procedure for registrering af tilladelser til produktionskemikalier og rapportering, som betyder, at eventuelle omklassificeringer håndteres med øjeblikkelig virkning. Og der er flere konkrete tiltag:

 ”Vi har implementeret flere forbedringstiltag. Blandt andet et nyt softwareværktøj, som hjælper med at styre leverandørinformation og godkendelser. Vi har også styrket vores tilsyn, kontrol og revision af vores kemikalieleverandører. Endelig har vi blevet reorganiseret, så vores tekniske kvalitets- og miljøsikkerheds team nu sidder i to forskellige enheder,” slutter Lars Hvejsel Hansen.

Mediekontakt:
Line Bruun, Communications, +45 21 28 57 89 / [email protected]