Skip to content

21/12/2022 News

Svar på artiklerne om TotalEnergies EP Danmark i EnergiWatch

De seneste dage har fagmediet EnergiWatch publiceret en række artikler med fokus på arbejdsmiljøet på vores platforme i den danske Nordsø. Temaerne og problemstillingerne i artiklerne har været centreret omkring sikkerhed, stress, medarbejdertrivsel, ledelse og kultur.

EnergiWatch har gransket offshore-tilsynsrapporterne fra 2020-2021 udført som standardprocedure af Arbejdstilsynet. Artiklerne er ubalancerede og tegner et meget negativt billede af offshore-arbejdsmiljøet.

Som det fremføres i artiklerne, har TotalEnergies EP Danmark konstant fokus på at sikre et sikkert, sundt arbejdsmiljø på vores platforme. Vi afviser på ingen måde de problemstillinger, vi bliver konfronteret med, og vi har indført ændringer på tværs af vores offshore-installationer baseret på observationerne fra Arbejdstilsynet og feedback fra vores offshore-teams.

Eric Delattre, administrerende direktør for TotalEnergies EP Danmark, siger:

"Jeg er fuldt ud klar over, at vi har stået over for udfordringer offshore. De problemer, der rejses i artiklerne, er alle ting, som vi arbejder målrettet på at forbedre, og mange af dem er allerede løst. Når det er sagt, ved jeg, at vi stadig har mere arbejde foran os, og jeg sætter pris på det gode samarbejde og den gode dialog både internt og med andre interessenter, herunder fagforeningerne.”

Med vægt på den gode konstruktive dialog og fremskridtene med at løse sagerne, siger faglig sekretær Jan Toft Rasmussen fra Dansk Metal:

”Vi føler generelt, vi har en god dialog med TotalEnergies, og når vi rejser tingene, bliver de taget alvorligt. Begge parter bestræber sig på at være konstruktive, og det synes jeg et langt stykke ad vejen er lykkedes. Vi ser ikke altid ens på sagerne, men generelt synes jeg tingene går i den rigtige retning.”

Konkrete indsatser og områder, vi arbejder med:

 • Stress og arbejdsmiljø
  Sikkerhed og medarbejdertrivsel er absolutte prioriteter. Stress er et problem, som vi tager meget alvorligt for vores offshore-medarbejdere, som er i et udfordrende arbejdsmiljø væk fra familie og venner i to til tre uger på rotation. TotalEnergies EP Danmark har indført adskillige tiltag for proaktivt at forebygge og håndtere stress. Det omfatter bl.a. tilfredshedsundersøgelser, psykologstøtte og kurser for både ledere og medarbejdere, der øger opmærksomheden omkring stress. Vi har i den seneste tid set en faldende tendens i antallet af rapporterede stresstilfælde, og vi vil gøre vores yderste for at fastholde denne positive udvikling.
 • Sprog og arbejdsprocedurer
  Klare procedurer er et af mange redskaber, vi har til rådighed for at skabe en sikker og effektiv drift. TotalEnergies er et globalt selskab, så vores offshore-medarbejdere kommer fra mange forskellige lande. Derfor er det primære firmasprog engelsk, hvilket også var tilfældet i Maersk-tiden. For at gøre arbejdsprocesserne nemmere har vi oversat de væsentlige procedurer til dansk. Hvis yderligere arbejdsprocedurer bliver vurderet som kritiske, bliver de altid oversat.
 • Sikkerheds- og læringskultur
  En stærk sikkerhedskultur sikres blandt andet gennem feedback fra alle, så vi kan lære og derigennem forbedre vores sikkerhed. Derfor inviterede vi til møder, hvor målet var at tale åbent om forbedringspunkter, så vi løbende kunne lære og dermed forbedre sikkerheden. Dette har fungeret fint udenfor Danmark, men vi har ændret konceptet, så det nu passer bedre til den danske kultur med mere fokus på gruppelæring og mindre eksponering af den enkelte medarbejder.
 • Kulturelle forskelle og ledelse
  Et konstant fokusområde siden TotalEnergies’ opkøb af Maersk Oil for knap fem år siden har været at forene virksomhedskulturer og vores måder at arbejde på. Den måde, vi arbejder sammen på, interagerer med hinanden, efterlever vores virksomhedsværdier, både som enkeltpersoner, kolleger og ledere på tværs, er en fortsat prioritet. Både offshore og onshore forventer vi en tillidsfuld, åben og respektfuld omgangstone og samarbejdsform i tråd med vores virksomheds værdier.

ENGLISH VERSION

Response to the articles about TotalEnergies EP Denmark in EnergiWatch

Over the past days, the trade media EnergiWatch has published a series of articles focusing on the work environment on our platforms in the Danish North Sea. The themes and issues raised in the articles have centered around safety, stress, our peoples’ well-being, management and culture.

EnergiWatch has scrutinized the offshore inspection reports from 2020-2021 conducted as a standard procedure on a regular basis by the Danish Working Environment Authority (DWEA). The articles are unbalanced and paint a very negative picture of the offshore working environment.

As voiced in the articles, TotalEnergies EP Denmark has a constant focus on ensuring a safe, healthy working environment in our offshore operations. We do not in any way reject the issues we are confronted with and have been implementing changes across our offshore installations based on the observations made by the DWEA and feedback from our offshore teams.

Eric Delattre, Managing Director for TotalEnergies EP Denmark, says:

“I am fully aware that we have been facing challenges offshore. The issues raised in the articles are all things that we work determinedly to improve and many of them have already been solved. That being said, I know we still have more work to do, and I appreciate the good cooperation and dialogue internally and with other stakeholders including unions.”

Emphasizing the good constructive dialogue and the progress in addressing the issues, the union representative Jan Toft Rasmussen from Dansk Metal, says:

"We generally feel we have a good dialogue with TotalEnergies, and when we raise issues, these are taken seriously. Both parties strive to be constructive, and I believe they have succeeded to a large extent. We don't always see things the same way, but I think we are moving in the right direction."

Concrete actions and areas being addressed:

 • Stressful working environment  The safety and wellbeing of our employees have our highest attention. Stress is an issue that we take very seriously in a challenging work environment for our offshore employees who spend 2 to 3 weeks away from their family and friends during their offshore rotations. TotalEnergies EP Denmark has established several measures to prevent and address stress proactively. These include staff satisfaction surveys, support from psychologists, and stress awareness sessions – offered to both managers and employees. We have seen a downward trend in stress cases and do our utmost to continue this positive development.  
 • Language and work procedures Procedures are one of our many tools available to ensure safe and efficient operations. TotalEnergies is a global company and our people come from around the world. Therefore, the main company language is English which was also the case under Maersk ownership. To ease our work processes, key procedures have been translated to Danish. If additional procedures are deemed business critical, these will always be translated.
 • Safety and learning culture A key element in having a strong safety culture is to assure continuous feedback from anyone involved to learn and improve. We invited for personal reflection sessions with the purpose of talking openly about improvement points. Historically, this was done in a manner that worked well in cultural settings outside Denmark, but we have adjusted our approach for it to be more suitable in a Danish cultural context focused on group learnings and without individuals feeling exposed.
 • Cultural differences and managerial approach A constant focus area since TotalEnergies’ acquisition of Maersk Oil almost five years ago has been to bring together company cultures and our ways of working. The way we work together, interact with each other, live our company values, both as individuals, colleagues, and leaders across remain a priority. Both offshore and onshore, we promote and expect a trustful, open, and respectful tone and way of working together in line with our company values.