Skip to content

03/08/2022 News

Opstart af Tyra-feltet forsinket til vintersæsonen 2023/24

Esbjerg, 3. august 2022 – De første gasleverancer fra det genopbyggede Tyra-felt vil blive forsinket til vintersæsonen 2023/24 som følge af forstyrrelser i konstruktionsarbejdet og de globale forsyningskæder.

Siden investeringsbeslutningen om at genopbygge Tyra-feltet i 2017 er det komplekse megaprojekt, som har omfattet sideløbende aktiviteter i den danske Nordsø og på værfter i Italien, Spanien, Singapore og Indonesien, kommet langt. På nuværende tidspunkt er syv ud af otte platforme sikkert og succesfuldt installeret i Nordsøen, og arbejdet med at tilkoble det nye Tyra II til den eksisterende offshore-infrastruktur er i gang. Procesplatformen, som er ved at blive bygget i Batam i Indonesien, er det sidste og største element, som skal på plads.

Følgevirkningerne af COVID-19 pandemien er gennem den første halvdel af 2022 fortsat med at påvirke forsyningskæder og bemandingssituation på værftet i Batam. Samtidig har en række uventede udfordringer i konstruktionen og vedrørende nøglekomponenter skabt yderligere forsinkelser.

Afsejlingen af procesplatformen fra Batam fastholdes til starten af september, så tidsplanen for installation af platformen i Nordsøen ikke skal rykkes. På grund af de betydelige forsinkelser vil procesplatformen ikke nå at blive færdiggjort inden afsejlingen, og det udestående arbejde vil i stedet blive udført offshore, når platformen er ankommet til Tyra-feltet. Det vil påvirke projektets tidsplan i væsentlig grad, da det kræver mere end 500.000 ekstra mandetimer og mobilisering af yderligere 500 offshore-medarbejdere.

TotalEnergies og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium er fuldt bevidste om den kritiske energiforsyningssituation i Europa, og vi gør vores yderste for at få Tyra-feltet tilbage i produktion så hurtigt som muligt. Derudover arbejder vi på at forøge gasleverancerne på kort sigt ved at optimere den igangværende produktion.

Martin Rune Pedersen, direktør for TotalEnergies i Danmark, siger:

“Vi ser alvorligt på den nuværende energikrise i Danmark og Europa. Derfor mobiliserer vi betydelige ekstra ressourcer offshore, så vi så vidt muligt kan kompensere for de forsinkelser, der er sket på værftet og få Tyra i drift. Det genopbyggede Tyra-felt er en hjørnesten i den fremtidige danske gasproduktion, som vi er fuldt fokuserede på at levere hurtigst muligt.”

Eric Delattre, adm. direktør for TotalEnergies Exploration & Production i Danmark, siger:

“Vi arbejder på højtryk for at få Tyra-gasfeltet tilbage i produktion, men på grund af betydelige forstyrrelser med konstruktionsarbejdet og forsyningskæderne på værftet i Indonesien er vi desværre nødsaget til at revidere tidsplanen. Vi mobiliserer alle de kræfter vi kan og arbejder døgnet rundt sammen med vores partnere og leverandører for at færdiggøre genopbygningen af Tyra. Samtidig arbejder vi på at øge gasproduktionen fra vores igangværende felter i den danske Nordsø allerede i 2023.”

Fakta om Tyra Genopbygningen

 • TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt. Før feltet blev lukket for genopbygning, var det centrum for bearbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der blev produceret i den danske Nordsø.
 • Genopbygningen af Tyra blev nødvendig, da havbunden under platformene var sunket som følge af mange års udvinding fra det underliggende kalklag.
 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform
 • Når det genopbyggede Tyra II er tilbage i produktion, forventes det at levere
  2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion.
 • Tyra II vil levere naturgas med 30% mindre CO2 emissioner fra produktionen og vil yde et væsentlig bidrag til den danske forsyningssikkerhed ved at reducere Danmarks og EU's afhængighed af russisk gas.

Yderligere information:

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Om TotalEnergies i Danmark
TotalEnergies er Danmarks ledende olie og gasvirksomhed med en bred og international arbejdsstyrke på ca 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og står for udviklingen af et af de førende CO2-lagringsprojekter, som forventes at kunne lagre flere millioner tons CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen. TotalEnergies’ operation har været aktiv i mere end et halvt århundrede og repræsenterer et vigtigt bidrag til den danske økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Udover olie- og gasaktiviteterne arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for offshore vind, solenergi og andre vedvarende energiformer.

Om TotalEnergies
TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab, som producerer og markedsfører en bred vifte af energiformer: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere har fuldt fokus på energiformer, der er stadigt billigere, renere, mere pålidelige og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og har bæredygtig udvikling i centrum af alle virksomhedens projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.

**** 

ENGLISH VERSION:

Restart of production from the Tyra field delayed to the winter season 2023/24

Esbjerg, 3 August 2022 – First gas from the redeveloped Tyra field will be delayed to the winter season 2023/24 due to manufacturing and supply chain disruptions.

Since the investment decision in 2017 to redevelop the Tyra field, the complex megaproject has been progressed with activities in the Danish North Sea and at construction yards in Italy, Spain, Singapore and Indonesia. At this moment, seven out of eight platforms have been safely and successfully installed, and work is ongoing to connect the new Tyra II to the existing offshore infrastructure. The process module under construction in Batam, Indonesia, will be the last major component to be installed.

During the first half of 2022, the ripple effects from the COVID-19 pandemic continued to disrupt the supply chains and staffing levels at the Batam yard. At the same time, some unexpected manufacturing issues concerning key equipment have added delays.

The departure of the module from Batam will be maintained in early September in order to meet the scheduled time for installation in the Danish North Sea. Due to the significant delays, the module will now have to leave the yard incomplete, and the remaining manufacturing work will be carried out upon arrival at the Tyra field. This has a significant impact on the overall project timeline, and it will require more than 500,000 manhours and the mobilization of more than 500 additional workers in the Danish North Sea.

TotalEnergies and the Danish Underground Consortium partners are fully aware of the critical energy supply situation in Europe and are doing their utmost to bring Tyra back into production as soon as possible. In addition, we are working on increasing the short-term gas production by optimizing existing production.

Martin Rune Pedersen, Country Chair for TotalEnergies Denmark, said:

“We recognize the critical nature of the current energy crisis in Denmark and Europe. Therefore we are mobilizing significant extra offshore resources to help compensate for the construction delays we have experienced at the contracted yard in order to restart Tyra. The redeveloped Tyra field is a cornerstone in the future Danish gas production, which we are fully committed to delivering with urgency.”

Eric Delattre, Managing Director for TotalEnergies Exploration & Denmark, said:

“We are working very hard to get the Tyra gas field back on stream, but due to major manufacturing and supply chain disruptions at the yard in Indonesia, we have been forced to revise the timeline. We are deploying all efforts we can and will continue to work around the clock with our partners and suppliers to complete the Tyra Redevelopment. In addition, we are working on increasing the gas production from our existing assets in the Danish North Sea already in 2023.”

Facts on the Tyra Redevelopment

 • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC  a partnership between TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%).
 • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment.
 • A redevelopment of the Tyra field is necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production.
 • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform
 • Once the modernized Tyra II is back on stream, it is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year which amounts to 80% of the forecasted Danish gas production.
 • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions significantly contributing to Denmark’s energy security by reducing Denmark’s and EU’s dependency on Russian gas.

Further information:
A media briefing (in Danish) will be held Wednesday 3 August at 09:00 CET with Martin Rune Pedersen, TotalEnergies Denmark Country Chair. Follow the link to join the briefing call: https://getvisualtv.net/stream/?totalenergies-

You can access the media briefing slides here: 

TotalEnergies media contact:

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

About TotalEnergies in Denmark
TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tonnes of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.

About TotalEnergies
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.