Skip to content

06/11/2020 Press release

Opstart af det genopbyggende Tyra udskydes som konsekvens af COVID-19

Total E&P Danmark A/S og DUC-partnerne investerer tilsammen 21 milliarder kroner i at genopbygge Tyra-feltet. Investeringen sikrer vigtig dansk energiinfrastruktur, da mere end 90% af den danske naturgas bearbejdes og sendes til land gennem Tyra-feltets platforme.

Genopbygningen af Tyra er et globalt kæmpeprojekt, som styres fra Totals kontor i Esbjerg, og har parallelle igangværende aktiviteter i den danske del af Nordsøen og på værfter i Italien, Singapore og Indonesien.

I takt med udviklingen af den globale COVID-19 pandemi i løbet af året reagerede Total hurtigt og effektivt og indførte omfattende forholdsregler for at sikre alle medarbejderes sundhed og sikkerhed og for at mindske indvirkningen på Tyra-projektet.

På trods af de udfordrende omstændigheder, som COVID-19 pandemien har medført, var 700 offshore arbejdere mobiliseret for at fjerne de gamle Tyra-faciliteter i løbet af sommeren. Milepælen for nedtagningen blev nået sikkert og til tiden med alle platforme leveret til genanvendelsesværfter i august 2020.

Total har sideløbende arbejdet tæt sammen med projektets underleverandører for at begrænse pandemiens påvirkning på konstruktionsarbejdet og leveringstiden af de nye platforme.

Men COVID-19 pandemien har ført til lokale myndighedsbestemte restriktioner samt nedlukning af flere værfter, hvor de nye Tyra-faciliteter bygges, og det har haft stor indvirkning på den globale forsyningskæde, som leverer essentielle komponenter til de nye platforme. Kombineret med at installationsaktiviteter i Nordsøen kun kan udføres i sommer-sæsonen, er installation af fire nye platforme ændret fra 2021 til installationsvinduet i 2022.

Datoen for opstart af det genopbyggende Tyra-felt er derfor ændret fra 1. juli 2022 til 1. juni 2023. Investeringsomkostningen for Tyra-projektet forbliver uændret.

 

Morten Hesselager Pedersen, Projektdirektør for Tyra-Genopbygningen;

“Den senere opstart af det genopbyggede Tyra er en konsekvens af COVID-19, som betyder, at vi får en ekstra sommer-sæson til at installere de nye platforme på Tyra-feltet. Vi har gennem hele pandemien sørget for fremdrift af de mange parallelle aktiviteter med fokus på vores medarbejderes sundhed og sikkerhed, og det lykkedes os i august at nå en vigtig milepæl med nedtagning af de gamle Tyra-platforme efter mobilisering af flere hundrede medarbejdere på Tyra-feltet. Vi har arbejdet tæt sammen med vores mange underleverandører, og vi har brugt enhver mulighed til at optimere de mange integrerede og parallelle projektaktiviteter fra fabrikation, til logistisk og installation af det nye Tyra. Med den store indsats er vi klar til at opstarte det nye Tyra 1. juni 2023”.

 

FAKTA OM TYRA-GENOPBYGNINGEN

  • Total er Tyra-feltets operatør på vegne af DUC – et partnerskab mellem Total (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
  • En genopbygning af Tyra-feltet er nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion, hvilket har ført til, at platformene er sunket ca. 5 meter over de seneste 30 år. Dette har reduceret afstanden mellem havet og platformenes dæk.
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt, og feltet er center for forarbejdning og eksport af mere end 90% af naturgassen som produceres i den danske Nordsø. Produktion og eksport fra feltet blev midlertidigt lukket i september 2019.
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.
  • Det forventes, at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder per dag.

 

Om Total Exploration & Production i Danmark

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark, som har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Under Total’s ledelse er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel med fuld ombygning af Tyra feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil understøtte energisikkerhed og energiomstillingen i Danmark og Europa.

Totals tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

 

Om Total

Total er en global energivirksomhed, som producerer og markedsfører brændstoffer, naturgas og strøm fra lavemissionskilder. Vores 100.000 medarbejdere er drevet af ambitionen om at producere og levere bedre energi, der er mere sikker, billigere og renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Vi har aktiviteter i mere end 130 lande og det er vores ambition at være den ansvarlige energikoncern.

 

Kontakt Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]

 

Vigtig note: Denne pressemeddelelse er kun til orientering. De enheder, hvori TOTAL S.E. direkte eller indirekte ejer investeringer er separate juridiske enheder, og hverken TOTAL S.E. eller de nævnte juridiske enheder kan gøres ansvarlige for deres handlinger eller udeladelser i denne meddelelse. Som følge heraf kan hverken TOTAL S.E. eller nogen enheder, hvori TOTAL S.E. direkte eller indirekte ejer investeringer, drages til ansvar for indholdet i denne meddelelse eller udeladelser. I dette dokument benyttes udtrykket "Total" for nemheds skyld, hvor der henvises til TOTAL S.E. og/eller dets datterselskaber. Ligeledes kan ordene "vi", "os" og "vores" også bruges til at henvise til datterselskaber generelt eller til dem, der arbejder for dem.

Dette dokument kan indeholde fremadrettede oplysninger og udsagn, som er baseret på en række økonomiske data og antagelser i en specifik økonomisk, konkurrencepræget og regulatorisk kontekst. Oplysningerne kan vise sig at være unøjagtige i fremtiden og er underlagt en række risikofaktorer. Hverken TOTAL S.E. eller nogle af dets datterselskaber påtager sig nogen forpligtelse til at opdatere fremadrettede informationer eller erklæringer, målsætninger eller tendenser indeholdt i dette dokument, uanset om det skyldes ny information, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

 

*******

 

First production postponed from the redeveloped Tyra as a consequence of COVID-19

 

Total E&P Danmark A/S is together with the DUC partners (Danish Underground Consortium) investing 21 billion DKK in the redevelopment of the Tyra field. This will secure key Danish energy infrastructure as more than 90% of the nation’s natural gas production is processed through the facilities on the Tyra field. 

The redevelopment of the Tyra field is a global mega project managed out of Total´s office in Esbjerg, with parallel activities ongoing in the Danish North Sea and at yards in Italy, Singapore and Indonesia.

As the global outbreak of COVID-19 has evolved during the year, Total reacted promptly and took extensive precautions to ensure the health and safety of our workforce and to limit the impacts on the Tyra Redevelopment project. 

Despite the challenging conditions imposed by the pandemic, 700 offshore workers were mobilized to remove the old Tyra facilities during the summer. The removal milestone was reached safely and on time with all topsides delivered at recycling yards in August 2020.

Meanwhile Total has worked closely with the contractors of the Redevelopment project to limit the pandemic’s impact on the construction and delivery of the new platforms.

However, the COVID-19 pandemic has caused local governmental imposed restrictions and shutdown of yards building the new Tyra facilities, and it has significantly impacted the global supply chain delivering key components for the topsides. Due to these impacts and as installation activities can only be carried out during the summer-season in the North Sea, the installation of four new topsides have been rescheduled from 2021 to the 2022 installation window.

As a result, the date for production start-up from the redeveloped Tyra has been postponed from 1 July 2022 to 1 June 2023. The project remains on track to be delivered within budget. 
 

Morten Hesselager Pedersen, Head of the Tyra Redevelopment, says;

“The postponed restart of production from the redeveloped Tyra is a consequence of impacts from COVID-19, and it will allow an additional summer-season for installation at the Tyra field. We have throughout the pandemic progressed the many parallel activities with a focus on ensuring the health and safety of our employees and contractors, and we managed to reach the removal milestone on time in August with several hundred workers mobilized on the Tyra field. We have worked closely with our main contractors and have carefully analyzed and used all opportunities to optimize the many integrated and parallel project activities from fabrication to logistics and installation of the new Tyra. With these massive efforts we will be ready to restart production 1 June 2023”

 

FACTS ABOUT THE TYRA REDEVELOPMENT

  • Total operates the Tyra field on behalf of DUC – a partnership consisting of Total (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%).
  • The Tyra field requires redevelopment due to subsidence of the chalk reservoir that has led to the platforms sinking by around 5 meter over the last 30 years. This has reduced the gap between the sea and the platform decks.
  • Tyra is Denmark’s largest natural gas field and center for processing and export of more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea. In September 2019, the production and export were shut-in temporarily.
  • The Tyra Redevelopment project consists of three main elements: Removal and decommissioning of the old Tyra platforms, reuse and 13 meters extension of the current jackets at six platforms that will have new topsides and a new process platform and a new accommodation platform will be installed.
  • It is expected that the new Tyra will reach a peak production equivalent to 60,000 boe per day.

 

About Total Exploration & Production in Denmark

Total is the largest oil and gas operator in Denmark. The country boasts a proud oil and gas industry that extends back more than half a century. Today Denmark’s upstream industry is gearing up for a new chapter with the Total-led full redevelopment of the Tyra field and its associated gas infrastructure which will support energy security and the energy transition in Denmark and Europe.

Oil was first discovered in the Danish sector of the North Sea in 1967, with commercial production beginning in 1972. In 2018 operated production in Denmark was around 97,000 barrels of oil and 334 million standard cubic feet of gas per day.

Total’s presence in Denmark was cemented with the acquisition of Maersk Oil and takeover of the operatorship of the Danish Underground Consortium (DUC). This consortium is responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark, making an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment.

 

About Total

Total is a major energy player that produces and markets fuels, natural gas and low-carbon electricity. Our 100,000 employees are committed to better energy that is safer, more affordable, cleaner and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, our ambition is to become the responsible energy major.

 

Contact Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]

 

Cautionary note

This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. The entities in which TOTAL S.E. directly or indirectly owns investments are separate legal entities. TOTAL S.E. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total” and “Total Group” are sometimes used for convenience where general references are made to TOTAL S.E. and/or its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them.

This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL S.E. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise.