Skip to content

23/12/2022 News

Opdatering på helikoptersituationen: alle strandede offshore-medarbejdere kommer hjem til jul

I går landede de sidste 12 helikoptere i Esbjerg, og det sidste skib sejlede tilbage til havnen. Dermed er alle offshore-medarbejdere, som har været strandet i Nordsøen, nu sikkert kommet tilbage til land i tide for jul. 

Esbjerg, 23. december 2022 – Torsdag aften kom de sidste offshore-medarbejdere sikkert tilbage til land. Takket være bedre vejrforhold og den særlige indsats med at skaffe flere helikoptere og tre ekstra skibe, har det været muligt at transportere alle tilbage på land til jul.

“Jeg er glad for, at vores offshore-medarbejdere er kommet hjem til juleferien. Vi forstår fuldt ud, at det har været frustrerende for vores medarbejdere ikke at kunne flyve hjem som planlagt, og jeg sætter pris på deres tålmodighed. Vores logistikafdeling og partnere har arbejdet hårdt for at sikre, at alle kunne komme tilbage på land hurtigst muligt og inden jul”, siger Eric Delattre, Direktør for TotalEnergies EP Danmark.  

Vi har arbejdet tæt sammen med vores leverandør af flyvninger, Offshore Helicopter Services Denmark, og andre partnere, så vi bedst muligt kunne håndtere situationen. Det har betydet, at vi har haft mulighed for at indsætte to ekstra helikoptere og to ekstra skibe, og samtidig bruge et af vores eksisterende skibe til udelukkende at transportere personale mellem vores platforme og Esbjerg. Det første skib forlod Esbjerg havn natten til søndag i sidste uge, og sejlede mandag ud på sin anden tur. De to øvrige skibe sejlede tirsdag første tur til platformene og fortsatte med at sejle frem og tilbage for at dække behovet. 

I de seneste uger har vejret været særligt dårligt, hvilket har forårsaget forstyrrelser i helikoptertransporten. Aflysninger af helikoptertransporten har især været påvirket af risiko for lynnedslag, forårsaget af polar luft, der passerer hen over en relativ varm havoverflade. 

Alle vores bemandede offshore-installationer serviceres sædvanligvis af helikoptere, som på en normal hverdag transporterer cirka 130 personer frem og tilbage. Da flyvningerne på grund af vejret ikke har kunnet foregå i det nødvendige omfang, har der været et efterslæb på ca. 300 personer offshore, der har været forsinket i deres transport til land.  

Nu hvor vores strandede offshore-medarbejdere kommer hjem til jul, har et nyt hold medarbejdere, som var skemalagt til at arbejde over julen, taget over. Vi sikrer derved produktionen af olie og gas fra den danske Nordsø året rundt.   

“Jeg sender også en særlig anerkendelse og tak til alle vores teams, som arbejder hen over julen og nytåret på platformene i Nordsøen og hjælper til med at sikre, at der strømmer gas til Danmark og Europa. På denne tid af året er det ofte svært at være væk fra sine kære, så derfor er jeg glad for deres store indsats for at sikre energi til samfundet”, siger Eric Delattre.   

Der er en arbejdsstyrke offshore på cirka 1250 personer, blandt andet catering, læge, stilladsarbejdere og kontrolrumsoperatører, som alle udfører forskellige typer af arbejde i Nordsøens olie og gas hubs Dan, Halfdan, Gorm og Tyra.

TotalEnergies pressekontakt 

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

 Om TotalEnergies i Danmark 

TotalEnergies er Danmarks førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 medarbejdere. Vi står for 85% af den producerede olie og 97% af den nationale gas og udvikler et af de førende CO2-lagringsprojekter i den danske del af Nordsøen. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og udgør et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder. 

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et globalt multienergiselskab, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er engageret i energi, der er til at betale, er renere, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum for sine projekter og operationer.

 

***************************************************

ENGLISH VERSION:

Update on the helicopter situation: All stranded offshore workers come home for Christmas 

With the last 12 flights safely touching down in Esbjerg yesterday and the final ship completing its homebound to shore, all stranded personnel from the North Sea have made it safely back to shore in time for Christmas. 

Esbjerg, 23 December 2022 - Yesterday evening, the last stranded offshore people arrived safely back on shore. Thanks to weather improvements, the extra efforts to hire more helicopters and the commitment of three ships, it was possible to bring everyone back before the holidays. 

“I am glad our people are home for the holidays. We fully acknowledge that this situation was frustrating for our teams who had to stay offshore longer than anticipated, and I thank everyone for their patience. Our logistic teams and partners have been working very hard on assuring that all stranded people safely returned onshore as soon as possible, and in time for Christmas.”, says Eric Delattre, Managing Director TotalEnergies EP Denmark. 

Through the close collaboration and dialogue with TotalEnergies’ supplier of flights, Offshore Helicopter Services Denmark, and other parties, the situation was handled proactively by hiring two extra helicopters and two additional ships as well the reassigning of one existing ship to the sole purpose of transporting teams between our platforms and Esbjerg.  The first ship left Esbjerg harbor in the night between Saturday and Sunday last week, and it embarked on Monday for its second trip offshore. The two remaining ships sailed off Tuesday for their first trip offshore and have continued to sail back and forth as was required. 

In the past weeks, the weather has been adverse and caused disturbances in the helicopter transport.  The flight cancellations have been particularly impacted by so-called “triggered lightning” which is caused by polar air passing over a warmer sea surface.  

All our manned offshore installations are normally serviced by helicopters, which on a normal weekday transport approximately 130 people back and forth. Since the flights have not been able to take place to the required extent, there has been a backlog of approx. 300 stranded people who should have left and had to await their transport to shore.  

As stranded offshore teams come home for Christmas, other colleagues are scheduled to work over the holidays. This allows a continued production of oil and gas from the Danish North Sea around the clock. 

“I would also send a special recognition and thank you to all our teams who are continuing to support our North Sea operations during the holidays and ensure that gas will flow to Denmark and Europe. This time of the year it is often more challenging to be away from your loved ones, but your tireless dedication and contribution in providing safe and reliable energy to society is truly appreciated”, concludes Eric Delattre.

There is a total workforce offshore of approximately 1250 people who work in different types of jobs from catering and medic over scaffolders to control room operators across the North Sea oil and gas hubs Dan, Halfdan, Gorm and Tyra.

TotalEnergies media contact:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

About TotalEnergies in Denmark
TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tonnes of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.

About TotalEnergies
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.