Skip to content

05/10/2023 News

Nyt studie: Forskere vil undersøge offshore-installationers betydning for livet i havet

Havforskere fra DTU, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og TotalEnergies har igangsat et nyt biodiversitetsstudie omkring Nordsøplatformene. Sammen vil de øge vores viden om den rolle, offshore-installationerne spiller for livet i havet.

Esbjerg, 5. oktober 2023Forskere fra DTU Aqua, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet og en marinespecialist fra TotalEnergies er netop vendt retur fra en månedlang forskningstur nær Dansk Undergrunds Consortiums Skjold-felt med fokus på biodiversitet. Her har de studeret hvordan fisk, især torsk, og havpattedyr opfører sig nær platformene. Målet er at opnå indsigt i installationernes rolle som foder- og yngleplads.

“Hidtidig international forskning peger på, at platforme offshore spiller en vigtig rolle som hotspots for dyrelivet, og vi vil gerne forstå mekanismerne bag dette bedre. Studiet er en del af en større forskningsindsats, der søger at forstå og beskytte biodiversiteten til havs og økosystemerne i Nordsøen. Resultaterne vil øge vidensbasen og bidrage med data om platformene i Nordsøens effekt på biodiversitet,” forklarer Katrina Povidisa-Delefosse, Senior Environment Advisor hos TotalEnergies Danmark og Ph.d. i Marinebiologi.

Havinfrastrukturens rolle for dyrelivet er vigtig viden med tanke på den fremtidige udvikling af Nordsøen:

”Offshore-sektoren spiller en central rolle i omstillingen af energisystemet i Danmark. CO2-lagring er under udvikling, nye havvindmølleparker planlægges og dekommissionering af olie- og gas faciliteterne er i proces. Det understreger vigtigheden af at forstå offshore-installationernes påvirkning af havmiljøet, og det er derfor, vi har valgt at igangsætte og finansiere dette forskningsprojekt,” fortæller Charlotte N. Larsen, programleder hos Danish Offshore Technology Center.

Biodiversiteten overvåges
På forskningsturen har teamet indsamlet prøver og videomateriale, der monitorerer fiskebestanden nær Skjold-feltet, og forskerne har også placeret en række avancerede undervandssensorer, der i det kommende år vil registrere dyrenes adfærd.

”Vi er glade for at samarbejde med TotalEnergies om biodiversitetsagendaen. Forskningen vil give os uundværlig viden om dyrelivet i den danske Nordsø. Vi ønsker at finde ud af, om olie- og gasplatformene udgør et brugbart habitat for fisk og det øvrige liv i havet,” forklarer Seniorforsker Jon C. Svendsen, DTU Aqua og fortsætter:

”Vi har placeret elektroniske sendere fra DTU og Aarhus Universitet på havbunden, der vil opfange lyde fra både atlantisk torsk og marsvin i 2023 og 2024. Vi forventer at kunne opnå indsigt i både fiskenes yngleadfærd og hvalernes fodringsadfærd og forstå vigtigheden af de lokale områder. Målet er at hjælpe med at beskytte og genopbygge bæredygtige bestande af fisk og dyreliv i Nordsøen.”

Data udfylder videnshuller
I juni 2024 vil forskerteamet vende tilbage til Skjold-feltet og indsamle sensorer. Herefter venter flere måneders arbejde for forskerne med at gennemføre hele den komplekse dataanalyse. Til sidst vil resultaterne blive publiceret og offentligt tilgængelige:

“Vi er stadig i studiets tidligere stadie, men vi er meget positive over den kvalitet af data, vi har indsamlet med henblik på at udfylde de eksisterende videnshuller og hjælpe TotalEnergies og andre aktører i energiindustrien med at bruge resultaterne til planlægning af dekommissionering eller når nye installationer skal etableres, for eksempel havvindmølleparker,” forklarer Jonas Teilmann fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

Studiets tidslinje

Juli – august 2023

Forskningstur til Skjold-feltet i Nordsøen

September 2023 – juni 2024

Dataindsamling fra de installerede sensorer offshore

Juli 2024 – 2025

Databehandling, analyse og afrapportering

 

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Yderligere information:
Download relevant fotomateriale her

Om TotalEnergies 
TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og med en bred vifte af aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, brint, batterier, e-mobilitet, og CO2-lagring. 
I Danmark er TotalEnergies repræsenteret med en international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. De nuværende aktiviteter er fokuseret omkring den danske Nordsø, hvor vi sammen med vores partnere BlueNord og Nordsøfonden i Dansk Undergrunds Consortium er den førende olie- og gasproducent og hvor vi er i gang med at udvikle et af de førende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som skal lagre millioner af tons CO2. Derudover arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for e-mobilitet, havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

Læs mere på www.TotalEnergies.com og www.TotalEnergies.dk.

*** 

ENGLISH VERSION 

New study: Scientists will examine offshore installations’ role for marine life

Marine scientists from DTU, Aarhus University’s Department of Ecoscience, and TotalEnergies have kicked off a new biodiversity study around the North Sea platforms. The scientists aim to gain vital knowledge on the role that offshore installations play in sheltering marine life.

Esbjerg, 5 October 2023 A team of scientists from DTU Aqua and Department of Ecoscience at Aarhus University as well as a marine specialist from TotalEnergies have returned from a month-long biodiversity research tour at the Danish Underground Consortium’s Skjold field. The team kicked off a scientific study to monitor how cod, other fish and marine mammals such as harbor porpoise, behave around our platforms. This is to understand the installations’ role as feeding and spawning grounds.

“International research shows that offshore platforms play a significant role as wildlife hot-spots, and we want to understand the mechanisms behind it better. This study is part of a larger research effort which aims to understand and protect marine biodiversity and ecosystems of the North Sea. The results of this campaign will increase scientific knowledge and fill data gaps on the effect of platforms on the North Sea biodiversity," explains Katrina Povidisa-Delefosse, Senior Environment Advisor at TotalEnergies EP Denmark, who has a PhD in Marine Biology.

The offshore infrastructure’s role for the wildlife is important knowledge in the future development of the North Sea:

“A large part of the energy transition in Denmark will happen offshore. CO2 storage sites are being developed, new wind farms are being planned whilst the decommissioning of oil and gas facilities is being scheduled. This underlines the importance of understanding the offshore installations’ effect on the marine environment, which is why we decided to initiate and fund this research project,” comments Charlotte N. Larsen, Programme Manager at Danish Offshore Technology Center.

Monitoring biodiversity
During the research offshore, the team collected samples and video material monitoring fish abundance around the Skjold field, and they also placed an array of high-tech underwater sensors which will record the presence of tagged cod and vocalizing harbor porpoise during the next year.

"We are pleased to collaborate on this important biodiversity topic with TotalEnergies. Our exciting research is expected to provide indispensable knowledge about the fish and marine mammals in the Danish North Sea. We aim to reveal whether oil and gas platforms constitute a useful habitat for fish and other parts of the marine biodiversity,” says Senior Scientist Jon C. Svendsen, DTU Aqua, and continues:

“Electronic receivers from DTU and Aarhus University have been positioned on the seabed and will detect both cod and harbor porpoise in 2023 and 2024. We expect to quantify fish spawning and whale feeding behaviors to understand the importance of the local areas. The goal is to help conserving and restoring sustainable populations of marine fish and wildlife in the North Sea."

Data to fill knowledge gaps

In June 2024, the team of scientists will come back to the Skjold field and collect the sensors. From here, it will take several months for the research team to perform the complex data analysis. Once completed the results will be published in a scientific journal with open access to the public.

“We are still in an early stage of this study, but we are positive that the quality of the data collected will fill important scientific knowledge gaps and hopefully help TotalEnergies and other players in the energy industry to use the results when planning for the decommissioning of platforms or when establishing new installations such as offshore wind farms,” says professor Jonas Teilmann at Department of Ecoscience at Aarhus University in Roskilde.

Timeline of the scientific study

July – August 2023

Scientific cruise at Skjold field

July 2023 – June 2024

Data collection through installed acoustic sensors placed around the Skjold platform

July 2024 – 2025

Data analysis and reporting

 

TotalEnergies media contact:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Further information:
Download relevant photo material here.

About TotalEnergies in Denmark
TotalEnergies is one of the world's largest energy companies, with over 100,000 employees worldwide. The company is actively involved in various energy sectors, including oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, batteries, e-mobility, and CO2 storage. 

In Denmark, TotalEnergies is represented by an international team of 1,200 professionals. The company's current activities are centered in the Danish North Sea, where TotalEnergies with the partners BlueNord and Nordsøfonden in the Danish Underground Consortium leads in oil and gas production, and is actively developing one of Denmark's foremost CO2 storage projects, capable of storing millions of tons of CO2. Additionally, the company is exploring new business opportunities in e-mobility, offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.

To learn more, please visit www.TotalEnergies.com and www.TotalEnergies.dk