Skip to content

19/05/2022 News

Nyt ESVAGT-skib giver færre udledninger og mere strømlinet logistik for TotalEnergies’ Nordsø aktiviteter

Det multifunktionelle skib ’Esvagt Heidi’ er en del af en ny strategi for TotalEnergies EP Danmark A/S’ logistiske operation på Nordsøen. Sammen med danske ESVAGT har virksomheden gentænkt og optimeret den logistiske infrastruktur offshore for at skabe nye synergier, drive en mere effektiv operation og samtidig også mindske udledningerne. Onsdag blev skibet døbt i Esbjerg.

Esbjerg, den 19. maj 2022: De seneste skridt i et historisk omfattende samarbejde om sikkerhed og support i den danske Nordsø blev taget onsdag, da gudmor Heidi Helbo, Senior Legal Counsel, fra TotalEnergies døbte ’Esvagt Heidi’ i dokhavnen i Esbjerg. 

’Esvagt Heidi’ er et af to ombyggede PX121 multifunktionelle skibe, der som noget helt nyt er i stand til at udføre flere opgaver og have flere forskellige roller i operationen. Sammen med walk-to-work-skibet ’Esvagt Dana’, søsterskibet ’Esvagt Leah’ og yderligere fire ESVAGT-skibe skal de varetage sikkerhed, transport og supplyarbejde for TotalEnergies i den danske del af Nordsøen i de næste mange år.

Aftalen, som er kommercielt historisk stor for ESVAGT, nytænker den operationelle og logistiske infrastruktur på Nordsøen. Helt konkret betyder det, at man i forhold til tidligere koncentrerer flere funktioner og opgaver på færre skibe. Alene den del af den nye infrastruktur vil medføre færre udledninger fra den logistiske del af Nordsø-operationen.

Samarbejdet omfatter det samlede sikkerhedsberedskab, der skal være på plads for at kunne drive en sikker offshore-operation, ligesom det inkluderer transport og overførsler af gods og personer fra on- til offshore. Derudover er de nye multifunktionelle skibe klassificeret som såkaldte hybrid-skibe, der kan arbejde på energi fra både generatorer og el fra batterier samtidigt. Dermed er de også med til at reducere det samlede energiforbrug og de samlede udledninger ved at udnytte landstrøm i havn og supplere med batteri under operation.

”Vi er meget glade for at indgå i et omfattende partnerskab, der gentænker værdiskabelsen og byder på innovative løsninger. Vi udnytter både vores stærke kompetencer på beredskab og sikkerhed og fokuserer på at minimere miljøpåvirkningen,” siger Søren Karas, Chief Strategy and Commercial Officer i ESVAGT.

ESVAGTs kombination af en stærk sikkerhedskultur og fokus på energioptimering og begrænsning af emissioner har været udslagsgivende for TotalEnergies i valget af partner, siger Rasmus Rozentals, Head of Logistics & Support to Operations hos TotalEnergies: 

“Aftalen med ESVAGT markerer endnu et skridt på vejen mod at arbejde langs hele vores værdikæde på at optimere og strømline vores operation, så vi opererer så sikkert som muligt og med så få udledninger som muligt. Jeg er rigtig glad for, at vi i ESVAGT har en stærk partner at tage ud på denne rejse sammen med,”siger han.

Fakta om aftalen:

 • Aftalen mellem TotalEnergies og ESVAGT omfatter sikkerhed, transport og supplyarbejde for TotalEnergies i den danske del af Nordsøen.
 • I forhold til tidligere koncentrerer man med aftalen flere funktioner og opgaver på færre skibe.
 • Aftalen vil føre til færre udledninger fra TotalEnergies’ logistiske operation offshore.
 • Samlet set beskæftiger aftalen mere end 160 danske søfolk.

Fakta om ’Esvagt Heidi’:

 • ’Esvagt Heidi’ udgør sammen med ’Esvagt Leah’ de to ombyggede PX121 multifunktionelle skibe. 
 • Besætningen ombord er 13 mand stor.
 • Skibet er 83,4 m langt.
 • Skibet kan laste 4234 tons dødvægt.
 • Skibene er klassificeret som hybridskibe og vil under operation kunne arbejde fra batteri og generator.
 • Skibene er identiske søsterskibe af Ulstein Ship Design, og de er 10 år gamle. Skibene blev ombygget af Ulstein umiddelbart før, end ESVAGT overtog dem.
 • Skibene er bl.a. udstyret med davit og ESVAGTs egne FRB-både (Fast Rescue Boats), så de kan dække ERRV-behovet (Emergency Response and Rescue Vessel) til beredskab ved siden af supply.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

New ESVAGT vessel provides fewer emissions and more streamlined logistics for TotalEnergies' North Sea activities

The multifunctional ship 'Esvagt Heidi' is part of a new strategy for the logistical operation of TotalEnergies EP Danmark A / S in the North Sea. Together with Danish ESVAGT, the company is rethinking and optimizing the logistics infrastructure offshore in order to create new synergies and foster a more efficient operation, and at the same time, reducing emissions too. On Wednesday, the ship was christened in Esbjerg.

Esbjerg, May 19, 2022: The latest steps in a historically comprehensive collaboration on safety and support in the Danish North Sea were taken on Wednesday, when godmother Heidi Helbo, Senior Legal Counsel, from TotalEnergies christened 'Esvagt Heidi' in the dock harbor in Esbjerg.

'Esvagt Heidi' is one of two rebuilt PX121 multifunctional vessels that, as something completely new, are able to perform several tasks and have several different roles in the operation. Together with the walk-to-work vessel 'Esvagt Dana', the sister vessel 'Esvagt Leah' and four other ESVAGT vessels, they will handle safety, transport and supply work for TotalEnergies in the Danish part of the North Sea for the next many years.

The agreement, which is commercially historically large for ESVAGT, rethinks the operational and logistical infrastructure in the North Sea. Specifically, this means that compared to before, more functions and tasks are concentrated on fewer ships. That part of the new infrastructure alone will lead to fewer emissions from the logistical part of the North Sea operation.

The collaboration includes the overall emergency preparedness that must be in place to be able to conduct a safe offshore operation, just as it includes transport and transfer of goods and people from onshore to offshore. Additionally, the new multifunctional ships are classified as so-called hybrid ships that can work on energy from both generators and electricity from batteries simultaneously. Thus, they also help to reduce the total energy consumption and the total emissions by utilizing shore power in port and supplementing with battery power during operation.

“We are very pleased to be part of a comprehensive partnership that rethinks value creation and offers innovative solutions. We utilize both our strong competencies in emergency preparedness and safety and focus on minimizing the environmental impact, ”says Søren Karas, Chief Strategy and Commercial Officer at ESVAGT.

ESVAGT's combination of a strong safety culture and focus on energy optimization and emissions reductions has been decisive for TotalEnergies in the choice of partner, says Rasmus Rozentals, Head of Logistics & Support to Operations at TotalEnergies:

“The agreement with ESVAGT marks another step on the way to working along our entire value chain to optimize and streamline our operation so that we operate as safely as possible and with as few emissions as possible. I am really happy that we in ESVAGT have found a strong partner to embark on this journey with,” he says.

Facts about the agreement:

 • The agreement between TotalEnergies and ESVAGT covers safety, transport and supply work for TotalEnergies in the Danish part of the North Sea.
 • Compared to before, the agreement concentrates more functions and tasks on fewer ships.
 • The agreement will lead to fewer emissions from TotalEnergies' logistics operation offshore.
 • In total, the agreement employs more than 160 Danish seafarers.

Facts about 'Esvagt Heidi':

 • 'Esvagt Heidi' together with 'Esvagt Leah' form the two rebuilt PX121 multifunctional ships.
 • The crew on board is 13 men in total.
 • The ship is 83.4 m long.
 • The ship can load 4234 tons deadweight.
 • The ships are classified as hybrid ships and will be able to work from battery and generator during operation.
 • The ships are identical sister ships of Ulstein Ship Design and they are 10 years old. The ships were rebuilt by Ulstein just prior to ESVAGT purchasing them.
 • The ships are amongst other things equipped with Davit and ESVAGT's own FRB boats (Fast Rescue Boats) so that they can cover the ERRV (Emergency Response and Rescue Vessel) need for emergency preparedness alongside supply.