Skip to content

21/06/2024 News

Nyt CCS-partnerskab forbinder havne, rørledninger og platforme

København, 21. juni 2024 - Forestil dig en fremtid, hvor skibe lægger til i Fredericia Havn lastet med indfanget CO₂, der skal lagres sikkert og permanent i den danske del af Nordsøen. Det er ambitionen med en ny partnerskabsaftale, som lanceres i dag mellem TotalEnergies Denmark, Evida og Associated Danish Ports (ADP), som understøtter de nationale målsætninger for CO₂-reduktion og planerne for fangst og lagring af CO₂.  

Partnerskabet har til formål at udvikle transportløsninger, for indfanget CO₂ med Fredericia Havn og Taulov Dry Port som vigtige transitpunkter, der skal forbindes via rørledninger til lagringsstederne i Nordsøen. 

Geologiske undersøgelser viser, at Danmarks undergrund er et ideelt sted at opbevare opsamlet CO₂. Den centrale geografiske placering i Europa gør det også muligt at bidrage til, at vores EU-nabolande kan reducere deres udledninger ved hjælp af CCS-faciliteterne. Men det er afgørende, at der bliver udviklet infrastruktur til at transportere CO₂’en til lagringssteder, i den nødvendige skala. 

Det er essentielt, hvis vi skal reducere udledninger og nå de danske og globale klimamål, siger Martin Rune Pedersen, direktør for TotalEnergies i Danmark:  

"CCS er en bro til fremtidens klimaløsninger. TotalEnergies har arbejdet med CO₂-lagring globalt i mange år. Nu indleder vi en indsats i den danske del af Nordsøen, og med vores projekt Bifrost har vi som mål årligt at lagre 5 millioner tons CO₂ fra 2030. En stærk transportinfrastruktur er afgørende for at opnå det mål. Med dette partnerskab tager vi det næste skridt mod at udvikle rygraden i vores fremtidige offshore CCS-industri, ikke mindst takket være vores dygtige partnere Evida og ADP."  

Sidste år blev TotalEnergies Danmark og Evida enige om at undersøge mulighederne for at etablere en onshore CO₂-rørledningsinfrastruktur i Danmark.  

"Det nye partnerskab er en naturlig forlængelse af dette. En CO₂ -rørinfrastrukturs berettigelse og værdi for Danmark stiger, jo flere der kan benytte den, og jo større mængder CO₂ den skal transportere. Det er Evidas erklærede mål at skabe en åben infrastruktur med stor udnyttelse, hvor adgang stilles til rådighed for alle med behov for CO₂-transport,” siger Kim Søgård Bering Kristensen, administrerende direktør i Evida. 

Fredericia som CO₂ -hub  
Udviklingen af infrastrukturen skal være på plads, når TotalEnergies Bifrost-lager er klar til at lagre CO₂, hvilket forventes at ske i 2030. Målet er at etablere en rørledning, det såkaldte ”North Sea link”, der forbinder Fredericia-området med den jyske vestkyst, hvor offshore infrastruktur skal bruges i den videre transport af CO₂’en til lageret i den danske del af Nordsøen. Taulov Dry Port vil være i stand til at modtage og transportere CO₂ via lastbiler og jernbane, som derefter kan føres ind i rørledningsinfrastrukturen.  

"I samarbejde med EVIDA og TotalEnergies positionerer og understøtter vi Danmark som et foregangsland med massiv CO₂-håndtering. I ADP ser vi det nye samarbejde som en særdeles spændende tilføjelse til vores kerneaktiviteter, hvor vi samtidig bidrager væsentlig til at nå de danske klimamål. Fredericia ligger centralt placeret i Danmark og agerer som det vigtigste multimodale transportknudepunkt. Med opkobling til Nordsøen via den jyske vestkyst bliver Fredericia et af de vigtigste knudepunkter for grøn infrastruktur,” siger Rune D. Rasmussen, adm. direktør for ADP. 

Det vil også blive taget i betragtning, om der er mulighed for at forbinde andre relevante områder med infrastrukturen. Særligt i forhold til at forbinde Esbjerg Havn med offshore-infrastrukturen for at gøre det lettere at lagre CO₂, der importeres til havnen i den danske del af Nordsøen. 

Om TotalEnergies  
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: Olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder mod at sikre energi, der er stadig billigere, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande. 

Om Evida 
Evida er Danmarks nationale distributør af metangas (natur- og biogas) med mere end 40 års erfaring med at drive et sikkert og effektivt gasnet. Det er et stærkt fundament, der kan bringes videre i udbygningen af en kommende CO₂-infrastruktur. Evida arbejder for at skabe en sikker rørført infrastruktur, som kan føre CO₂ til lager dybt i undergrunden eller til anvendelse i PtX-indsutrien. Det er på den måde, Evida skaber forbindelser i den grønne omstilling. 

Om ADP 
ADP er en havnekoncern, der ejer og driver havnene i Fredericia og Nyborg samt Taulov Dry Port. Havnene har en unik central beliggenhed og er med deres internationale standarder vigtige knudepunkter for samhandel og opretholdelse af forsyningskæderne i Produktionsdanmark. ADP og pensionsselskabet PFA har i et joint-venture udviklet Taulov Dry Port som et multimodalt transport- og logistikcenter i Taulov med en central beliggenhed tæt på havn, motorvej og jernbane.  

Kontakt TotalEnergies  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications i TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Kontakt Evida  
Malene Handrup / Senior Communications Advisory / Evida / + 45 40 99 35 55/ [email protected] 

Kontakt ADP  
Mads Bisp Agersnap / Head of Public Affairs and Communication i ADP A/S / +45 29 69 20 88 / [email protected]

***

ENGLISH VERSION

New CCS partnership connects ports, pipelines and platforms 

Copenhagen, 21 June, 2024 - Imagine a future where ships dock at The Port of Fredericia loaded with captured CO₂ to be stored safely and permanently in the Danish North Sea. This is the ambition of a new partnership agreement launched today between TotalEnergies Denmark, Evida and Associated Danish Ports (ADP), which supports national CO₂ reduction targets and plans for CO₂ capture and storage.  

The partnership aims to develop transportation solutions for captured CO₂ with the Port of Fredericia and Taulov Dry Port as key transit points to be connected via pipelines to the storage sites in the North Sea. 

Geological studies show that Denmark's underground is an ideal place to store captured CO₂. Its central geographical location in Europe also makes it possible to help our EU neighbors reduce their emissions by using the CCS facilities. However, it is crucial that infrastructure is developed to transport the CO₂ to storage sites on the necessary scale. 

It is essential if we are to reduce emissions and reach the Danish and global climate targets, says Martin Rune Pedersen, Country Chair of TotalEnergies in Denmark:  

"CCS is a bridge to future climate solutions. TotalEnergies has been working with CO₂ storage globally for many years. Now we are initiating efforts in the Danish part of the North Sea, and with our Bifrost project we aim to store 5 million tons of CO₂ annually from 2030. A strong transportation infrastructure is essential to achieve that goal. With this partnership, we are taking the next step towards developing the backbone of our future offshore CCS industry, not least thanks to our skilled partners Evida and ADP."  

Last year, TotalEnergies Denmark and Evida agreed to explore the possibilities of establishing an onshore CO₂ pipeline infrastructure in Denmark.  

"The new partnership is a natural extension of this. The justification and value of a CO₂ pipeline infrastructure for Denmark increases the more people can use it and the larger the amount of CO₂ it must transport. It is Evida's declared goal to create an open infrastructure with high utilization, where access is made available to everyone with a need for CO₂ transport," says Kim Søgård Bering Kristensen, CEO of Evida. 

Fredericia as a CO₂ hub  
The infrastructure development must be in place when TotalEnergies Bifrost storage facility is ready to store CO₂, which is expected to happen in 2030. The goal is to establish a pipeline, the so-called "North Sea link", connecting the Fredericia area with the West Coast of Jutland, where offshore infrastructure will be used in the further transportation of the CO₂ to the storage facility in the Danish part of the North Sea. Taulov Dry Port will be able to receive and transport CO₂ via trucks and rail, which can then be led into the pipeline infrastructure.  

"In collaboration with EVIDA and TotalEnergies, we are positioning and supporting Denmark as a pioneer in massive CO₂ management. In ADP, we see the new collaboration as a very exciting addition to our core activities, where we also contribute significantly to achieving the Danish climate targets. Fredericia is centrally located in Denmark and acts as the most important multimodal transportation hub. With a connection to the North Sea via the West Coast of Jutland, Fredericia will be one of the most important hubs for green infrastructure," says Rune D. Rasmussen, CEO of ADP. 

The possibility of connecting other relevant areas with the infrastructure will also be considered. Especially in relation to connecting the Port of Esbjerg with the offshore infrastructure to facilitate the storage of CO₂ imported to the port in the Danish part of the North Sea. 

About TotalEnergies in Denmark    
TotalEnergies is a leading energy company in Denmark, with operations in oil & gas as well as renewable electricity, employing a diverse and international workforce of around 1,200 people located in Esbjerg, offshore, and in Copenhagen. TotalEnergies operates more than 80% of oil and 90% of gas produced in Denmark, with a strong focus on emissions reductions as demonstrated by the end of routine flaring on its assets in 2023. In addition, the Company is developing carbon storage projects in the country, which could store up to 5 Mt/y of CO₂ by 2030. In Integrated Power, TotalEnergies is developing two offshore wind projects (for a capacity of 405 MW) and is working on developing additional activities in wind, solar energy and biogas. Dating back more than half a century, our operations deliver an important contribution to the Danish energy supply, economy, and employment.     

About Evida 
Evida is Denmark's national distributor of methane gas (natural gas and biogas) with more than 40 years of experience in operating a safe and efficient gas network. This is a strong foundation that can be carried forward in the development of a future CO₂ infrastructure. Evida is working on creating a safe piped infrastructure that can carry CO₂ to be stored deep in the underground or for use in the PtX industry. This is how Evida creates connections in the green transition. 

About ADP 
ADP is a port group that owns and operates the ports of Fredericia and Nyborg as well as Taulov Dry Port. The ports have a unique central location and, with their international standards, are important hubs for trade and maintaining supply chains in “the manufacturing Denmark”. ADP and the pension company PFA have developed Taulov Dry Port in a joint venture as a multimodal transport and logistics center in Taulov with a central location close to port, highway and railway. 

Contact TotalEnergies  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communication in TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Contact Evida  
Malene Handrup / Senior Communications Advisory / Evida / + 45 40 99 35 55 / [email protected] 

Contact ADP  
Mads Bisp Agersnap / Head of Public Affairs and Communication in ADP A/S / +45 29 69 20 88 / [email protected]