Skip to content

06/07/2023 News

Nu kan der sættes strøm til Tyra II

Esbjerg, 6. juli 2023 – TotalEnergies har med succes gennemført opstarten af to gasturbiner på Tyra-feltet – næsten en måned tidligere end planlagt. Det er et vigtigt skridt i de sidste faser i genopbygningen af Tyra, da de to aktive gasturbiner udgør den primære strømforsyning til hele Tyra II og de omkringliggende felter.  

Gasturbinerne er placeret i den nye procesplatform i hjertet af Tyra-faciliteterne. Platformen er udstyret med tre turbiner, hvoraf en er standby, mens de to øvrige vil forsyne feltet i fremtiden. Her konverteres naturgas til mekanisk energi, der muliggør produktion fra feltet. Hver turbine har en produktionskapacitet på 35 MW og er baseret på den nyeste teknologi, der gør det muligt at producere mekanisk energi med høj energieffektivitet og de højeste miljømæssige standarder.  

Det dedikerede team arbejder i døgndrift på at sikre, at Tyrafeltet igen kan producere i vinteren 2023/2024. Det har ledt til, at vi har opnået denne vigtige milepæl før forventet, der er et vigtigt skridt i retningen af at kunne levere den første gas: Tyra spiller en nøglerolle i at gøre Danmark selvforsynende og nettoeksportør af stabil og tilgængelig energi – en forsyning, der også kommer vores europæiske naboer til gavn.   

Med opstarten af de to turbiner er det største infrastrukturprojekt i den danske del af Nordsøen et skridt tættere på at nærme sig sin afslutning. Når Tyra igen er fuldt operationelt, vil feltet levere 2.8 milliarder kubikmeter gas om året og bidrage til dansk og europæisk energiuafhængighed.  

Fakta om genopbygningen af Tyra 

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC - et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%). 

  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har været et midtpunkt for behandling og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen, før det skulle genopbygges. Dette var nødvendigt, fordi feltet naturligt var sunket ned i kridtreservoiret efter mange års produktion. 

  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hoveddele: nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme; genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben med 13 meter på seks af platformene samt et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform. 

  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i drift, vil det være det mest moderne naturgasfelt i verden og forventes at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året til Danmark og Europa gennem eksportrørledningerne til Nybro og Den Helder.  

  • Tyra II vil levere fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til gasforbruget i Danmark og Europa. 

TotalEnergies mediekontakt:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Supplerende materiale: 

Hent relevante billeder her

Om TotalEnergies  

TotalEnergies er et af verdens største energiselskaber med mere end 100.000 ansatte på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændsel, brint og CO2-lagring.  

I Danmark er TotalEnergies det førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende carbon capture and storage-projekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO2 i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies i Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.  

***

ENGLISH VERSION: 

Tyra II is ready to be powered up 

Esbjerg, 6 July 2023 – TotalEnergies has successfully completed the power up of two gas turbines at the Tyra field – almost one month ahead of schedule. This represents a crucial step in the final stages of the Tyra Redevelopment since the two active gas turbines constitute the main means of power supply for the entire Tyra II hub including the surrounding fields. 

The gas turbines are located at the heart of the Tyra facilities – the new processing module. The platform is equipped with three turbines where two will be running at all times in the future, and one will be on standby. Here, they will convert natural gas to mechanical energy enabling the production from the field. Each turbine has a power capacity of 35 MW, and they are all configured with the newest technology making it possible to produce mechanical energy with high energy efficiency and at the highest environmental standards.  

The dedicated teams are working around the clock on ensuring that the Tyra-field will be back to production in the winter season of 2023/24. This has led to the achievement of this central power-up milestone earlier than expected which is of great importance to assist in delivering the first gas: Tyra will play a key role in making Denmark self-sufficient and net exporter of affordable and stable energy again – also to the benefit of our European neighbors. 

With the power-up achieved, the largest infrastructure project in the Danish North Sea is now one step closer to project end. Once fully operational, Tyra will deliver 2.8 billion cubic meters gas per year contributing to Danish and European energy independence. 

Facts on the Tyra Redevelopment 

  • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), BlueNord (36.8%) and Nordsøfonden (20%). 

  • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment. This was necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production. 

  • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform. 

  • Once the modernized Tyra II is back on stream, it will be the most modern natural gas field in the world and is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year to Denmark and Europe through the export pipelines to Nybro and Den Helder.  

  • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions and contribute to gas consumption in Denmark and Europe. 

TotalEnergies media contact:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Further information: 

Download relevant photo material here

About TotalEnergies 

TotalEnergies is one of the biggest energy companies in the world with more than 100,000 employees worldwide and activities within oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, and carbon storage. 

In Denmark, TotalEnergies is the leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tons of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.