Skip to content

08/07/2024 News

Idriftsættelse og udbedringer skrider frem på Tyra-feltet

Esbjerg, 8. juli 2024 – I marts 2024 blev den første gas fra det nye Tyra-anlæg eksporteret til land. Siden da har Tyra-teamet arbejdet på at løse de uforudsete tekniske hændelser, der har påvirket indkøringen til fuld produktion. Mens udbedringerne af det defekte udstyr fortsætter, er vi fortsat fokuseret på at sikre leveringen af yderligere gasmængder til Danmark. 

I løbet af april og maj 2024, informerede TotalEnergies EP Danmark A/S gasmarkedet om tekniske udfordringer, der påvirkede idriftsættelsen og forøgelsen af produktionen fra de nye Tyra-faciliteter. Omfattende undersøgelser har bekræftet, at udfordringerne vedrørte en transformer, der leverer strøm til IP-gaskompressoren (IP = Intermediate Pressure). Reparationsarbejdet er i fuld gang, og det forventes, at fremstillingen af erstatningsudstyr og andre tekniske komponenter relateret til IP-kompressoren vil være afsluttet i de kommende uger. 

Idriftsættelse af ​​de nye Tyra-faciliteter fortsætter, og tilslutnings- og idriftsættelsen af Tyra Vest og Tyra-satellitfelterne er afsluttet med succes. Der er dog opstået et teknisk problem med en transformer, som leverer strøm til LP-kompressoren (LP = Low Pressure) på Tyra Øst. Der er truffet øjeblikkelige foranstaltninger for at minimere påvirkningen og påbegynde de nødvendige udbedringer. Yderligere undersøgelser udføres for at forstå den potentielle indvirkning på indkøringen af Tyra. Alle nødvendige teams og eksterne leverandører er fuldt mobiliseret til at bistå med løsninger og afhjælpe situationen. 

Mens de løbende tekniske udbedringer og reparationsarbejdet er i gang, er forskellige muligheder for fortsat at levere gas til Danmark allerede blevet identificeret. Vi har derfor implementeret de nødvendige foranstaltninger for delvist at genstarte produktionen fra Harald-feltet gennem Tyra som del af idriftsættelse af Tyra-feltet inden for de kommende dage. Teamet fortsætter parallelt med at afsøge yderligere muligheder for gradvist at øge produktionen fra Tyra-faciliteterne. 

Michael Lindholm Pihl Larsen, teknisk projektleder på Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark, siger: 

Hele Tyra-teamet har arbejdet målrettet på at løse de tekniske problemer så hurtigt som muligt og har undersøgt forskellige muligheder for at levere yderligere gasmængder til Danmark. Med de nødvendige foranstaltninger iværksat, kan vi nu delvist genoptage Harald produktion til Danmark inden for de næste dage. Vores hovedprioritet er at fuldføre alle udbedringsarbejder og forsætte en sikker indkøring af Tyra, så Danmark igen kan blive nettoeksportør og selvforsynende med gas.” 

 

Læs REMIT-meddelelser her

TotalEnergies mediekontakt:    
Carina Huge / Communications Partner for TotalEnergies Danmark / +45 2174 2212 / [email protected] 

Om TotalEnergies i Danmark  
TotalEnergies er en førende energivirksomhed i Danmark med aktiviteter inden for olie, gas og vedvarende elektricitet. TotalEnergies beskæftiger en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer i Esbjerg, offshore og i København. TotalEnergies står for mere end 80% af olien og 90% af den gas, der produceres i Danmark. Driften har stor fokus på at nedbringe drivhusgas-emissioner, hvilket bland andet betød at rutinemæssig flaring blev afviklet i 2023. Derudover er TotalEnergies i gang med at udvikle CO2-lagring i Danmark, som forventes at kunne lagre op til 5 mio. tons CO2 om året fra 2030. Indenfor vedvarende energi udvikler TotalEnergies to havvindmølleprojekter (med en kapacitet på samlet 405 MW) og arbejder på at udvikle yderligere aktiviteter inden for vind, solenergi og biogas. Vores aktiviteter, der går mere end et halvt århundrede tilbage, leverer et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning, økonomi og beskæftigelse.   

Om TotalEnergies  
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er forpligtet til energi, der er stadig mere overkommelig, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum af sine projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.  

Læs mere på www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk. 

***

ENGLISH VERSION 

Commissioning and remediation works progress at Tyra  

Esbjerg, 8 July 2024 – Since first gas was exported from the new Tyra facilities to Denmark in March 2024, the teams have been working diligently to resolve unforeseen technical occurrences which are impacting the production ramp-up. While work to remedy the malfunctioning equipment continues, the team is in parallel also focused on measures to add additional gas supplies to Denmark.    

During April and May 2024, TotalEnergies EP Danmark A/S informed the gas market of the technical issues impacting the commissioning and ramp-up of the new facilities. Comprehensive investigations confirmed that the technical issues are related to a transformer delivering power to the Intermediate Pressure (IP) gas compressor.  Repair works are ongoing, and it is expected that the remanufacturing of the equipment related to the IP compressor will be concluded in the coming weeks. 

Commissioning of the new Tyra facilities continues. The hook-up and commissioning works on the Tyra West and Tyra satellite fields are successfully concluded. However, a technical issue has occurred with the Low Pressure (LP) compressor transformer on Tyra East. Immediate actions have been taken to remedy the impact and initiate repairs, and further investigation is being sought to understand the potential impact on the ramp-up to full capacity. All the teams and external suppliers are fully mobilized to remedy the situation. 

As repair works progress, different options were explored to compensate the issues encountered on Tyra and being able to deliver gas to Denmark. The team is now implementing the necessary measures to safely restart production from the Harald field through Tyra as part of the commissioning of the Tyra hub within the coming days.  The team will continue to investigate further options to deliver more production from the facilities. 

Michael Lindholm Pihl Larsen, Technical Project Lead for Tyra Redevelopment at TotalEnergies EP Danmark says: 

The whole Tyra team has been working committedly to resolve the technical issues as fast as possible and have explored different options to deliver additional gas volumes to Denmark. With the necessary measures put in place, we are now able to partially resume Harald production to Denmark within the next few days. Our key priority remains to safely complete all remediation works and continue Tyra’s ramp-up to full capacity enabling Denmark to become a net exporter and self-sufficient in respect of gas”

 

Visit our REMIT messages here. 

TotalEnergies media contact:     
Carina Huge / Communications Partner for TotalEnergies Danmark / +45 2174 2212 / [email protected]  

About TotalEnergies in Denmark   
TotalEnergies is a leading energy company in Denmark, with operations in oil & gas as well as renewable electricity, employing a diverse and international workforce of around 1,200 people located in Esbjerg, offshore, and in Copenhagen. TotalEnergies operates more than 80% of oil and 90% of gas produced in Denmark, with a strong focus on emissions reductions as demonstrated by the end of routine flaring on its assets in 2023. In addition, the Company is developing carbon storage projects in the country, which could store up to 5 Mt/y of CO2 by 2030. In Integrated Power, TotalEnergies is developing two offshore wind projects (for a capacity of 405 MW) and is working on developing additional activities in wind, solar energy and biogas. Dating back more than half a century, our operations deliver an important contribution to the Danish energy supply, economy, and employment.     

About TotalEnergies   
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, more sustainable, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in nearly 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.  

Read more at www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk.