Skip to content

09/02/2023 News

Første brønd på Tyra II er færdig

Esbjerg, 9. februar 2023 I denne uge blev den første brønd på det nye Tyra II genetableret. Det markerer en vigtig milepæl i sidste fase af genopbygningen af Tyra-feltet.

Produktionen fra Danmarks største gasfelt, Tyra, blev midlertidigt stoppet før genopbygning startede i september 2019. Siden er de gamle platforme blevet transporteret til land og genanvendt, mens otte nye platforme er blevet bygget og installeret i den danske Nordsø. Nu er genopbygningen i sin afsluttende fase, og parterne bag arbejder på højtryk for at gøre Tyra klar til at levere gas, så feltet igen kan yde et væsentlig bidrag til den danske og europæiske forsyningssikkerhed.

Stort arbejde på brøndene er startet

En afgørende del af det sidste kapitel i Tyra-genopbygningen er at genåbne de 42 brønde, der forbinder gassen i undergrunden med de nye Tyra faciliteter. For omkring halvandet år siden blev hver brønd sikret med en barriere mod gas reservoiret, og de gamle produktionsventiler på toppen af brønden de såkaldte "juletræer" navngivet efter et pyntet grantræ på grund af dets lighed i form blev fjernet og sendt i land til renovering. Nu bliver juletræerne geninstalleret på toppen af brøndene som snart vil blive genåbnet.

"I denne uge har vores offshore-team med succes geninstalleret det første 3,2 tons tunge juletræ oven på brønden. Juletræet kontrollerer strømmen af gas fra brønden ind på det nye procesmodul, når Tyra er tilbage i drift. I de kommende måneder vil arbejdet fortsætte med at færdiggøre de resterende brønde”, siger Lars Bo Christiansen, Vicedirektør for Tyra-genopbygningsprojektet i TotalEnergies EP Danmark A/S.

Fokus på bæredygtighed

Bæredygtighed har været et væsentligt grundelement i alle aspekter af genopbygningen. For eksempel, blev de gamle Tyra platforme og strukturer nedtaget og demonteret, hvilket har muliggjort, at 98,5% af materialet er blevet genanvendt. Det meste bidrager til den globale cirkulære økonomi, mens nogle dele også er integreret i det nye design af Tyra. Eksempelvis genbruges de gamle ben fra platformene (eng. jackets) og juletræer til hhv. brøndhoved- og stigerørplatforme på Tyra II.

“Ved at bruge højt kvalificeret ekspertise i Esbjerg og Syddanmark, har det været mulig at genbruge flere dele til Tyra II. Juletræerne blev oprindeligt installeret på Tyra i 1984, og har altså næsten 40 år på bagen, men heldigvis er kvaliteten så god, at den bedste løsning var at restaurere og genanvende dem”, siger Lars Bo Christiansen.

Leverandøren Unity har sammen med andre lokale virksomheder renoveret de 3-meter-høje juletræer i Esbjerg. Renoveringen gavner både de økonomiske og miljømæssige aspekter, og som sådan reducerer CO2-udledningen med mere end 340 tons.

Vej til første gas

Nøglefokus i den sidste fase af Tyra-genopbygningsprojektet er forberedelsen af de nye offshore faciliteter til første gas. Det omfatter geninstallering og åbning af brønde, opstart af platforme og systemer, tilslutning af faciliteter til eksisterende infrastruktur i Nordsøen og løbende test.

“Vi arbejder på højtryk for at få Tyra-gasfeltet tilbage i produktion, og vi er glade for at have nået de første vigtige milepæle i denne sidste fase af genopbygningen. I denne uge har vi afsluttet vores første brønd, men der er stadig meget arbejde tilbage offshore. Vi mobiliserer alle de kræfter, vi kan, og arbejder døgnet rundt sammen med vores partnere og leverandører for at levere den første gas så hurtigt som muligt til gavn for den danske forsyningssikkerhed”, siger Lars Bo Christiansen.

 

Fakta om genopbygningen af Tyra

 • TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt. Før feltet blev lukket for genopbygning, var det centrum for bearbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der blev produceret i den danske Nordsø.
 • Det er nødvendigt at genopbygge Tyra, da havbunden under platformene var sunket som følge af mange års udvinding fra det underliggende kalklag.
 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende ben på seks platforme, som også vil få nye overdele (eng. topsides); samt en helt ny procesplatform og en ny beboelsesplatform
 • Når det genopbyggede Tyra II er tilbage i produktion, forventes feltet at levere
  2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion.
 • Tyra II vil levere naturgas med 30% mindre CO2 emissioner fra produktionen og vil yde et væsentlig bidrag til den danske og europæiske forsyningssikkerhed.

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Supplerende materiale:

Hent relevante billeder her.

Om TotalEnergies i Danmark
TotalEnergies er Danmarks ledende olie og gasvirksomhed med en bred og international arbejdsstyrke på ca. 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og står for udviklingen af et af de førende CO2-lagringsprojekter, som forventes at kunne lagre flere millioner tons CO2 i de udtjente olie- og gasfelter i Nordsøen. TotalEnergies’ operation har været aktiv i mere end et halvt århundrede og repræsenterer et vigtigt bidrag til den danske økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Udover olie- og gasaktiviteterne arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for offshore vind, solenergi og andre vedvarende energiformer i Danmark.

Om TotalEnergies
TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab, som producerer og markedsfører en bred vifte af energiformer: Olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere har fuldt fokus på energiformer, der er stadigt billigere, renere, mere pålidelige og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og har bæredygtig udvikling i centrum af alle virksomhedens projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.

***

ENGLISH VERSION

First well reinstatement on Tyra II is complete

Esbjerg, 9 February 2023This week the well campaign has started, and the first refurnished well equipment has been successfully installed on the new Tyra II marking yet another important milestone in the final phase of the Tyra Redevelopment project.

In September 2019, the production from Denmark’s largest gas field, Tyra, has been suspended for its redevelopment. Since then, the old facilities were removed and recycled, and eight new platforms were constructed and successfully installed in the Danish North Sea. The redevelopment is now in its final phase, and all hands are on preparing the restart of Tyra’s production which is of key importance for Denmark’s and Europe’s energy security.

Big well reinstatement scope has kicked off

A crucial part of the final chapter in the Tyra Redevelopment is to reinstate the 42 wells which will allow us to resume extraction of natural gas from underground reservoirs. About 2.5 years ago, each well was plugged, and the old valve assemblies – the so-called “Christmas trees” named after a decorated pine tree due to its similarity in shape – were removed and sent to land for refurbishment. Now, the Christmas trees are being reinstalled on top of the wells and soon they will be reopened.

“This week our offshore team has successfully reinstalled the first 3.2-tons heavy Christmas tree in its final position on top of the well. Here, it will control the flow of gas into the new facilities once Tyra is back on stream. In the coming months, work will continue to complete the remaining wells reinstatement and to reconnect the wells into the newly installed facilities”, says Lars Bo Christiansen, Tyra Redevelopment Project Director Deputy for TotalEnergies EP Denmark

Focus on sustainability

Sustainability has been an essential prerequisite in all aspects of the redevelopment. As an example, the old Tyra platforms and structures were methodically removed and dismantled. Thanks to this, 98.5% of the material was reused or recycled. Most of it contributes to the global circular economy but some parts are also integrated in the new design of Tyra. For instance, the old jackets and Christmas trees are reused for the wellhead and riser platforms on Tyra II.

Thanks to the qualified expertise in Esbjerg and Southern Denmark, it has been possible to reuse several parts for Tyra II. The Christmas trees were originally installed on the Tyra wells back in 1984, and they have been in operation for almost 40 years. Luckily, their condition was so good that we were able to refurbish and reuse them”, says Lars Bo Christiansen, Tyra Redevelopment Project Director Deputy for TotalEnergies EP Denmark

The company Unity, with the support of other local suppliers, was tasked to renovate the three-meter-high Christmas trees in Esbjerg. The refurbishment greatly benefits both the economic aspects and the environmental aspects, saving more than 340 tons of CO2 emissions.

Towards first gas

The key focus of the final phase in the Tyra Redevelopment project is the preparation of the new offshore facilities for first gas. It includes the reinstatement of wells, power-up of platforms and systems, connection of facilities to existing North Sea infrastructure and testing the systems for operations.

“We are working very hard to get Tyra’s gas production back on stream, and we are pleased to have achieved this important milestone in the final phase of the redevelopment. This week we have completed our first well reinstatement but there is still a lot of work left offshore and we are deploying all efforts we can and will continue to work around the clock with our partners and suppliers to deliver first gas as soon as possible to ensure the Danish security of supply”, concludes Lars Bo Christiansen.

Facts on the Tyra Redevelopment

 • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%).
 • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment.
 • A redevelopment of the Tyra field is necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production.
 • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform
 • Once the modernized Tyra II is back on stream, it is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year which amounts to 80% of the forecasted Danish gas production.
 • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions and contribute to gas consumption in Denmark and Europe.

TotalEnergies media contact:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Further information:

Download relevant photo material here.
 

About TotalEnergies in Denmark
TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tons of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources in Denmark.

About TotalEnergies
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: Oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.