Skip to content

13/09/2022 News

Forskning: TotalEnergies og Danmarks Tekniske Universitet opretter et center for vedvarende energi

Paris, 13. september 2022 - I forbindelse med sit besøg i Danmark underskrev Patrick Pouyanné en aftale med rektor for Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om oprettelse af DTU-TotalEnergies Excellence Center of Clean Energy. Det avancerede forskningscenter vil stræbe efter at udvikle driftssikre, profitable energiløsninger med lave CO2-udledninger, der kan tage højde for de vedvarende energikilders udsving i produktion, og som kan fremme dekarbonisering af industrianlæg.

Det nye center ligger på Risø campus vest for København og vil have til huse hos DTU, som især er anerkendt for sin avancerede forskning i offshore vindenergi. Dette vil bane vejen for synergier med TotalEnergies, som allerede har etableret en global portefølje af havvindmølleparker med en samlet kapacitet på over 11 GW (3/4 faste og 1/4 flydende vindmølleparker).

DTU-TotalEnergies Excellence Centre of Clean Energy har tre primære formål:

  • Opførsel af en næste generation af elektriske hybridanlæg: ​​​Dette pilotprojekt på Risøs kraftcenter vil teste forskellige systemer til optimering af produktionen af vindenergi med batterilagringssystemer og produktion af grøn brint. De videnskabelige data fra pilotprojektet vil derefter blive anvendt til forskningsprogrammerne.
  • Uddannelse i multienergi for medarbejdere: Uddannelse er en vigtig drivkraft for en vellykket transformation af TotalEnergies til et multienergi-selskab. DTU vil sørge for uddannelse til medarbejderne med online masterclasses og særligt tilrettelagte kurser om elektricitet og ren energi.
  • Forskningspartnerskaber: TotalEnergies' forskere og ingeniører vil arbejde sammen med DTU's undervisere, forskere og studerende om forskningsprogrammer til fælles udvikling af teknologiske løsninger med fokus på næste generations vindteknologier og flydende vindmølleparker.

"Danmark er blandt de mest ambitiøse og engagerede lande inden for ren energi. Vi etablerede vores tekniske center for konventionel offshore her efter overtagelsen af Maersk Oil i 2018. Dette nye forskningscenter vil bidrage til TotalEnergies' transformation til et multienergi-selskab. Vi er glade for at få stillet DTU's internationalt anerkendte ekspertise inden for vedvarende energi til rådighed, især inden for flydende havvindmøller, til at forbedre vores resultater, teste morgendagens teknologier og uddanne vores medarbejdere," siger Patrick Pouyanné, bestyrelsesformand og administrerende direktør for TotalEnergies.

"Som betroet partner for virksomheder, der arbejder på at øge bæredygtigheden i vores energisystem, er DTU glad for at kunne indlede dette samarbejde med TotalEnergies. Vores partnerskab vil bygge på excellent forskning og nye nøgleteknologier, og jeg håber, at det vil danne basis for et endnu tættere samarbejde mellem DTU og TotalEnergies om fremtidig forskning i bæredygtig energi," siger DTU's rektor Anders Bjarklev.

Det fælles forskningscenter DTEC er et udtryk for den åbne innovationstilgang, som TotalEnergies har valgt. Denne tilgang udnytter optimalt talenter, forskningsinfrastruktur, pilotanlæg samt et internationalt netværk af forskningscentre, nystartede virksomheder og fremtrædende akademiske partnere. Vores forskning & udviklingsenhed, der arbejder tæt sammen med TotalEnergies’ industrielle centre og selskaber, står i spidsen for selskabets transformation og bruger 60% af budgettet på udvikling af nye energiformer og bæredygtighed.

TotalEnergies i Danmark

TotalEnergies er Danmarks førende olie- og gasselskab og beskæftiger en alsidig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 medarbejdere. Vi er ansvarlige for 85 % af olien og 97 % af den nationale gasproduktion og er ved at udvikle et af de førende projekter til lagring af kulstof, som forventes at lagre millioner af tons CO2 i udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies' aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage i tiden og udgør et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over sine olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

TotalEnergies og elektricitet fra vedvarende energikilder

Som led i sin ambition om at nå klimaneutralitet i 2050 er TotalEnergies ved at opbygge en portefølje af aktiviteter inden for vedvarende energi og elektricitet. Ved udgangen af 2021 var TotalEnergies' bruttokapacitet til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder på over 10 GW. TotalEnergies vil fortsætte med at udvide denne forretning for at nå op på 35 GW bruttoproduktionskapacitet fra vedvarende energikilder i 2025 og derefter 100 GW i 2030 med det mål at blive blandt verdens fem største producenter af elektricitet fra vind- og solenergi.

TotalEnergies Research and Innovation

TotalEnergies målretter sin forskning og innovation mod sol- og vindenergi, lagringsløsninger og hybride energisystemer, distribuerede energinetværk, biobrændstoffer, biogas, brint, kulstoffattige produkter til alternativ mobilitet samt teknologier til opsamling, lagring og udnyttelse af kulstof. TotalEnergies Research and Innovation's 4.300 medarbejdere på 18 forskningscentre rundt om i verden arbejder sammen med forskere, studerende og iværksættere, der er engageret i at understøtte energiomstillingen.

Om TotalEnergies

TotalEnergies er et globalt multienergi-selskab, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder for at skabe energiformer, der er mere økonomiske, mere pålidelige, renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum for sine projekter og aktiviteter for at bidrage til menneskers velbefindende.

 

***

ENGLISH VERSION:

Research: TotalEnergies and the Technical University of Denmark Create a Center of Excellence in Decarbonized Energies

Paris, September 13, 2022 – During his trip to Denmark, Patrick Pouyanné signed an agreement with the President of the Technical University of Denmark (DTU) concerning the creation of the DTU-TotalEnergies Excellence Center of Clean Energy. This advanced research center will focus on developing reliable, profitable, low-emission energy solutions that will reduce the intermittence of renewables and accelerate the decarbonization of industrial facilities.

Located at the Risø campus, to the west of Copenhagen, the new center will be housed on the premises of the DTU, which is recognized in particular for its advanced research into offshore wind energy. This will pave the way for synergies with TotalEnergies, which has already established a global portfolio of offshore wind farms with total capacity of over 11 GW (3/4 fixed and 1/4 floating).

The DTU-TotalEnergies Excellence Center of Clean Energy will have three main missions:

  • Construction of a next-generation hybrid electric platform: This pilot scheme at the Risø power plant will test different systems for optimizing the production of wind energy with battery storage systems and the production of green hydrogen. The scientific data from the pilot scheme will then be used for research programs.
  • Multi-energy training for employees: Training is an essential driver for TotalEnergies’ successful transformation into a multi-energy company. The DTU will provide training for employees, with online masterclasses and specially designed courses on electricity and clean energy.
  • Research partnerships: TotalEnergies' researchers and engineers will work with the DTU's teaching staff, researchers and students on research programs for the joint development of technological solutions, with a focus on next-generation wind technologies and floating wind farms.

"Denmark is among the most ambitious and committed countries for clean energy. We established our conventional offshore technical center here after acquiring Maersk Oil in 2018. This new research center will contribute to TotalEnergies’ transformation into a multi-energy company. We are pleased to be able to count on the DTU's internationally recognized expertise in renewables, especially floating offshore wind, to improve our performance, test tomorrow's technologies and train our employees," said Patrick Pouyanné, Chairman and Chief Executive Officer, TotalEnergies.

"As a trusted partner for companies looking to increase the sustainability of the energy system, DTU is happy to do this joint work with TotalEnergies. Our partnership will be based on scientific excellence and essential new technologies, and I hope that it will provide a platform for closer cooperation and future research into sustainable energy between DTU and TotalEnergies" said DTU President Anders Bjarklev.

The joint research center reflects the open innovation approach taken by TotalEnergies, which is leveraging its talent, research infrastructure, pilot sites and an international network of research centers, start-ups and prominent academic partners. Our R&D, working hand in hand with our industrial hub and businesses, is at the forefront of the Company's transformation, dedicating 60% of its budget to the development of new energies and sustainability.

TotalEnergies in Denmark

TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company, employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects, which is expected to save millions of tons of CO2 in depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to its oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities in offshore wind, solar energy and other renewable energy sources.

TotalEnergies and renewables electricity

As part of its ambition to get to net zero by 2050, TotalEnergies is building a portfolio of activities in renewables and electricity. At the end of 2021, TotalEnergies' gross renewable electricity generation capacity was more than 10 GW. TotalEnergies will continue to expand this business to reach 35 GW of gross production capacity from renewable sources by 2025, and then 100 GW by 2030 with the objective of being among the world's top 5 producers of electricity from wind and solar energy.

TotalEnergies Research and Innovation

TotalEnergies deploys its Research and Innovation in the fields of solar and wind energy, storage solutions and hybrid energy systems, distributed energy networks, biofuels, biogas, hydrogen, low-carbon products for alternative mobility, and carbon capture, storage and utilization technologies. TotalEnergies Research and Innovation’s 4,300 employees based in 18 research centers around the world work hand in hand with researchers, students and entrepreneurs who are committed to supporting the energy transition.

About TotalEnergies

TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.