Skip to content

06/05/2024 News

Forøgelse af produktionen fra Tyra-feltet midlertidigt påvirket af transformerfejl

Esbjerg, 6 maj 2024 – I foråret 2024 startede det ombyggede Tyra-felt de første gasleverancer, og nu er det største infrastrukturprojekt i den danske del af Nordsøen i fuld gang med opstartsfasen på vej mod fuld drift. Det forventes nu, at Tyra først når sin fulde tekniske kapacitet i løbet af fjerde kvartal 2024 på grund af en uforudset teknisk hændelse, der påvirker idriftsættelsen. 

I marts 2024 blev den første gas fra det nye Tyra-anlæg eksporteret til land. Siden da har Tyra-teamet arbejdet på gradvist at genetablere produktionen af gas fra de omkringliggende felter til Tyra. Den 18. april og 29. april 2024 informerede TotalEnergies EP Danmark gasmarkedet om tekniske udfordringer, der påvirkede idriftsættelsen, og det kan nu bekræftes, at det vedrører en større transformer, der leverer strøm til IP-gaskompressoren (IP = Intermediate Pressure).  

TotalEnergies undersøgelser viser, at IP-kompressorens transformer skal repareres og det påvirker projektets tidslinje hen over sommeren: 

"På et projekt af denne størrelse og kompleksitet, og som endda er 225 kilometer ude i Nordsøen, kan der opstå denne slags uforudsete udfordringer. Vi er i tæt dialog med vores leverandør af transformeren til IP-kompressoren, og hele Tyra-teamet arbejder på at løse og afbøde konsekvenserne af problemet så hurtigt som muligt," siger Michael Lindholm Pihl Larsen, teknisk projektleder på Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark. 

Mens reparationsarbejdet er i gang, undersøger TotalEnergies forskellige muligheder for at levere yderligere gasmængder til Danmark.  

"Vores hovedprioritet er fortsat en sikker opstart og indkøring af Tyra, så Danmark igen kan blive nettoeksportør og selvforsynende med gas senere i år," siger Michael Lindholm Pihl Larsen. 

Idriftsættelsen af Tyra-faciliteterne og eksporten af gas fra hubben fortsætter på nuværende niveau, mens der arbejdes på at reparere anlægget. Gas-flowet kan om nødvendigt blive omdirigeret via Den Helder i Holland, mens arbejdet pågår. 

Læs REMIT-meddelelser her

TotalEnergies mediekontakt:    
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]   

Om TotalEnergies i Danmark  
TotalEnergies er en førende energivirksomhed i Danmark med aktiviteter inden for olie, gas og vedvarende elektricitet. TotalEnergies beskæftiger en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer i Esbjerg, offshore og i København. TotalEnergies står for mere end 80% af olien og 90% af den gas, der produceres i Danmark. Driften har stor fokus på at nedbringe drivhusgas-emissioner, hvilket bland andet betød at rutinemæssig flaring blev afviklet i 2023. Derudover er TotalEnergies i gang med at udvikle CO2-lagring i Danmark, som forventes at kunne lagre op til 5 mio. tons CO2 om året fra 2030. Indenfor vedvarende energi udvikler TotalEnergies to havvindmølleprojekter (med en kapacitet på samlet 405 MW) og arbejder på at udvikle yderligere aktiviteter inden for vind, solenergi og biogas. Vores aktiviteter, der går mere end et halvt århundrede tilbage, leverer et vigtigt bidrag til den danske energiforsyning, økonomi og beskæftigelse.   

Om TotalEnergies  
TotalEnergies er en global multi-energivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er forpligtet til energi, der er stadig mere overkommelig, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i næsten 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum af sine projekter og operationer for at bidrage til menneskers velvære.  

Læs mere på www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk. 

***

ENGLISH VERSION 

Ramp-up of production from Tyra temporarily impacted by malfunctioning transformer 

Esbjerg, 6 May 2024 – The redeveloped Tyra delivered its first gas supplies in the spring of 2024, and the largest infrastructure project in the Danish North Sea is in the ramp-up phase towards full production. Reaching the full technical capacity of Tyra is now expected in Q4 2024 due to an unforeseen technical occurrence. 

Since first gas was exported from the new Tyra facilities to Denmark in March 2024, the teams have been working to safely, and gradually re-establish the gas flow from the surrounding fields to Tyra. On 18 April and 29 April 2024, TotalEnergies EP Danmark reported on the technical issues to the gas market which has been impacting the commissioning, and we can now confirm that the technical issue relates to a transformer delivering power to the Intermediate Pressure (IP) gas compressor. 

Our investigations have concluded that the transformer of the IP compressor needs to be repaired which ultimately impacts the ramp-up this summer. 

On a project of this size and complexity located 225 kilometers out in the North Sea, such unplanned issues can happen. Currently, we are in close dialogue with our supplier of the IP compressor transformer and the whole Tyra team is working diligently to resolve and mitigate the issue as fast as possible,” says Michael Lindholm Pihl Larsen, Technical Project Lead for Tyra Redevelopment at TotalEnergies EP Danmark. 

While the repair work is ongoing, different options to deliver additional gas volumes to Denmark are being explored. 

Our key priority remains to safely complete the ramp-up enabling Denmark to become a net exporter and self-sufficient in respect of gas later in the year," says Michael Lindholm Pihl Larsen. 

While work is ongoing to repair the malfunctioning key equipment, the commissioning of the facilities and gas exports from Tyra continues at present levels, but the gas volumes may be redirected to Den Helder (NL) during remediation. 

Visit our REMIT messages here

TotalEnergies media contact:    
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]    

About TotalEnergies in Denmark  
TotalEnergies is a leading energy company in Denmark, with operations in oil & gas as well as renewable electricity, employing a diverse and international workforce of around 1,200 people located in Esbjerg, offshore, and in Copenhagen. TotalEnergies operates more than 80% of oil and 90% of gas produced in Denmark, with a strong focus on emissions reductions as demonstrated by the end of routine flaring on its assets in 2023. In addition, the Company is developing carbon storage projects in the country, which could store up to 5 Mt/y of CO2 by 2030. In Integrated Power, TotalEnergies is developing two offshore wind projects (for a capacity of 405 MW) and is working on developing additional activities in wind, solar energy and biogas. Dating back more than half a century, our operations deliver an important contribution to the Danish energy supply, economy, and employment.    

About TotalEnergies  
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, more sustainable, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in nearly 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people. 

Read more at www.TotalEnergies.com, www.TotalEnergies.dk og www.tyra2.dk.