Skip to content

27/11/2023 News

Et skridt tættere på at gøre Danmark til europæisk CO2-hub: Projekt Bifrost tildeles særlig EU-status

Europa-Kommissionen har tildelt Projekt Bifrost status som Project of Common Interest (PCI). TotalEnergies koordinerer Projekt Bifrosts PCI-ansøgning på vegne af de andre partnere, der kommer til at spille nøgleroller i implementeringen af projektet: ARC, Evida, Ørsted, Nordsøfonden og BlueNord.  

Projekter og deltagere, der tildeles PCI-status, kan drage fordel af forenklede godkendelsesprocedurer og adgang til at ansøge om EU-finansiering fra Connecting Europe Facility-programmet. 

For at opnå PCI-status skal et projekt have en betydelig indvirkning på energimarkederne og markedsintegrationen i mindst to EU-lande, øge konkurrencen på energimarkederne og styrke energisikkerheden ved at diversificere energikilderne. Det skal også bidrage til EU's klima- og energimål ved at integrere vedvarende energi. PCI-projektlisterne opdateres hvert andet år. 

”Det er en milepæl for TotalEnergies og vores partnere. Vores arbejde med at etablere CO2-lagre i stor skala i den danske Nordsø er nu anerkendt på EU-niveau som et afgørende element i omstillingen af den tunge industri. Det er et vigtigt rygstød, der vil være med til at bane vejen for at skabe en dansk CCS-industri til gavn for både Danmark og Europa”, udtaler Martin Rune Pedersen, Country Chair og Managing Director CCS hos TotalEnergies Danmark.  

Som den primære integrator af Bifrost-projektet samler TotalEnergies partnere fra forskellige sektorer i CCS-værdikæden. Dette omfatter transport og lagring med det formål at opbygge robuste partnerskaber med vigtige infrastrukturudbydere. Målet er at mindske risici og investere i det fremtidige CO2-netværk. Desuden fremmer TotalEnergies samarbejder i tunge industriklynger eller med vigtige CO2-udledere i regioner som København og Aalborg i Danmark, Leipzig og Elbens flodmunding i Tyskland, Gdansk i Polen og Slite i Sverige. Danmarks unikke geologiske forhold, kombineret med vores ekspertise og infrastrukturelle kapacitet, giver et enestående erhvervsmiljø for permanent CO2-lagring i stor skala. Med anerkendelsen som PCI-status understreges projektets bidrag til EU's energisikkerhed, markedskonkurrence og klimamål. 

Projekt Bifrosts status som PCI vedtages formelt tirsdag den 28. november 2023.  

Hvis du vil læse mere om PCI-statussen, kan du besøge EU-Kommissionens officielle hjemmeside her

Om TotalEnergies globalt  
TotalEnergies er en global multienergivirksomhed, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere arbejder for at levere energi, der er stadig billigere, mere bæredygtig, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dimensioner i centrum for sine projekter og aktiviteter for at bidrage til menneskers velbefindende. 

Om TotalEnergies i Danmark og CCS 
I Danmark beskæftiger TotalEnergies en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer i København, Esbjerg og offshore. Sammen med partnerne i Dansk Undergrunds Corsortium, BlueNord og Nordsøfonden, er TotalEnergies ansvarlig for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas i Danmark. Derudover udvikler vi et af de førende kulstoflagringsprojekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO₂ i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske del af Nordsøen. TotalEnergies' aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter og CCS-projekter arbejder TotalEnergies Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for offshore vind, solenergi og andre vedvarende energikilder.     

Skjult under den danske undergrund ligger der et enormt potentiale for at bidrage til at løse klimakrisen og opfylde det danske reduktionsmål på 70% inden 2030. Med Danmarks unikke geologi og nærhed til europæisk industri kan Danmark blive et europæisk knudepunkt for CO2-lagring gennem Carbon Capture and Storage (CCS). Hos TotalEnergies ønsker vi at arbejde sammen med lovgivere, industrien og civilsamfundet for at opnå 100 % CO2-reduktion i 2045 og 110 % i 2050. Sammen kan vi finde løsninger til at opbygge - og investere i - infrastruktur og sikre incitamenter til CCS.   

TotalEnergies' fokus er først at undgå emissioner og derefter at reducere dem ved at udvikle og anvende en systematisk tilgang, aktiv for aktiv, for at implementere de bedste tilgængelige teknologier. Med hensyn til restudledninger udvikler vi derfor industrielle projekter til kulstoflagring. Med kernekompetencer inden for projektledelse i stor skala, gasbehandling og geovidenskab er TotalEnergies på vej til at muliggøre en betydelig dekarbonisering af europæiske virksomheder gennem projekter som Northern Lights i Norge, Aramis i Holland og Bifrost i Danmark. 

Kontakt TotalEnergies Danmark  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]  

***

ENGLISH VERSION

One step closer to making Denmark a European CO2 hub: Bifrost Project granted special EU status 

Copenhagen, November 27th, 2023 – Bifrost Project in the Danish North Sea now achieves the special European (EU) status as a Project of Common Interest. This brings the partners behind the project closer to realizing the goal of making Denmark a CO2 storage hub that will contribute to a European climate-neutral economy by 2050. 

The European Commission has granted Bifrost Project the status as a Project of Common Interest (PCI). TotalEnergies is coordinating the Bifrost Project PCI on behalf of the other partners that will play key roles in the implementation of the project: ARC, Evida, Ørsted, Nordsøfonden and BlueNord.  The status means that PCI projects and participants can benefit from a simplified permitting, with the right to apply for EU funding from the Connecting Europe Facility program. To attain the PCI status, a project must significantly impact energy markets and market integration across at least two EU countries, enhance competition in energy markets, and bolster energy security by diversifying energy sources. It must also contribute to the EU’s climate and energy goals by integrating renewable energy. The PCI project lists are updated biennially. 

"This is a milestone for TotalEnergies and our partners. Our work to establish large-scale CO2 storage sites in the Danish North Sea is now recognized at an EU level, as a crucial element in the transition of the heavy emitter industries. This is an important boost that will help pave the way for creating a Danish CCS industry for the benefit of both Denmark and Europe", says Martin Rune Pedersen, Country Chair and Managing Director CCS at TotalEnergies Denmark. 

As the primary integrator of the Bifrost Project, TotalEnergies is bringing together partners from various sectors of the CCS value chain. This includes transportation and storage, with the aim of building robust partnerships with key infrastructure providers. The goal is to mitigate risks and invest in the future CO2 network. Furthermore, TotalEnergies is fostering collaborations in heavy industrial clusters or with important CO2 emitters situated in such regions as of Copenhagen and Aalborg in Denmark, Leipzig and Elbe estuary in Germany, Gdansk in Poland and Slite in Sweden. Denmark’s unique geological conditions, combined with its expertise and infrastructural capabilities, provide an exceptional environment for large-scale, permanent CO2 storage. This recognition underscores the project’s contribution to the EU’s energy security, market competition, and climate goals. 

The status of Project Bifrost as a PCI will officially be approved on Tuesday November 28th, 2023.  

To read more about the PCI application and status updates, visit the official EU Commission website here

About TotalEnergies globally 
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energy: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables, and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, more sustainable, more reliable, and accessible to as many people as possible. Active in 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.  

About TotalEnergies in Denmark and carbon storage 
In Denmark, TotalEnergies employs a diverse and international workforce of around 1,200 people in Copenhagen, Esbjerg, and offshore. Together, with the Danish Underground Consortium Partners BlueNord and Nordsøfonden. TotalEnergies is responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced. In addition, we are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to store millions of tons of CO₂ in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies Denmark is working on establishing new business activities within offshore wind, Carbon, Capture and Storage (CCS), solar energy, and other renewable energy sources.    

Hidden beneath the Danish underground lies tremendous potential to contribute to solving the climate crisis and meeting the Danish 70% reduction target by 2030. With Denmark's unique geology and proximity to European industry, Denmark can become a European hub for CO2 storage through Carbon Capture and Storage (CCS). At TotalEnergies, we want to work with legislators, industry, and civil society to achieve 100% carbon reductions by 2045 and 110% by 2050. Together, we can find solutions to build – and invest in – infrastructure and to ensure incentives for CCS.  

TotalEnergies’ focus is first to avoid emissions and then to reduce them by developing and deploying a systematic approach, asset-by-asset, to implement the best available technologies. For residual emissions, the Company is developing industrial projects for carbon storage. Backed by core competencies in large-scale project management, gas processing and geosciences, TotalEnergies is on track to enable significant decarbonization of European businesses through projects such as Northern Lights in Norway, Aramis in the Netherlands and Bifrost in Denmark. 

TotalEnergies Contacts in Denmark  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]