Skip to content

30/06/2023 News

Endnu en milepæl nået: Tyra-feltet er igen forbundet til Danmark

Esbjerg, 30. juni 2023 TotalEnergies har med succes genetableret forbindelsen til rørledningen mellem Tyra-feltet og Danmark. Det gør det muligt at eksportere gas, når feltet genoptager sin produktion i vintersæsonen 2023/24, og markerer et vigtigt skridt, der bidrager til dansk og europæisk energiuafhængighed.

Med genetableringen af eksportrørledningen er det største infrastrukturprojekt i den danske del af Nordsøen tæt på at være afsluttet. Når Tyra er i fuld drift, vil feltet levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket igen gør Danmark til nettoeksportør og selvforsynende med naturgas.

"I denne uge har vores dedikerede offshore-teams afsluttet det omfattende arbejde med at installere forbindelsesspolen på platformen Tyra East Echo, som er en del af et større projekt, der har været undervejs i omkring fem år. Med denne vigtige struktur på plads er Tyra-faciliteterne nu igen forbundet til Danmark, hvilket baner vejen for den fremtidige gaseksport", siger Lars Bo Christiansen, der er Vicedirektør for Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark A/S.

Som en del af genopbygningen af Tyra er otte nye platforme blevet konstrueret på land og succesfuldt installeret i den danske del af Nordsøen. En af disse nye platforme er den såkaldte stigrørplatform Tyra East Echo eller forkortet: "TEE". Platformen repræsenterer et vigtigt knudepunkt for gas i den danske del af Nordsøen. Her vil gassen ankomme fra de omkringliggende felter og rejse videre mod Danmark og Europa.

Der er mere end 1.500 mennesker på havet og over 250 mennesker på land, som arbejder på den sidste ombygning, herunder tilslutning af kabler og rør, installation af kompressorer og test af faciliteterne forud for udvindingen af den første gas.

Fakta om genopbygningen af Tyra

  • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC - et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%).
  • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har været et midtpunkt for behandling og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen, før det skulle genopbygges. Dette var nødvendigt, fordi feltet naturligt var sunket ned i kridtreservoiret efter mange års produktion.
  • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hoveddele: nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme; genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben med 13 meter på seks af platformene samt et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform.
  • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i drift, vil det være det mest moderne naturgasfelt i verden og forventes at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året til Danmark og Europa gennem eksportrørledningerne til Nybro og Den Helder. 
  • Tyra II vil levere fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til gasforbruget i Danmark og Europa.

TotalEnergies mediekontakt:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Supplerende materiale:

Hent relevante billeder her

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et af verdens største energiselskaber med mere end 100.000 ansatte på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændsel, brint og CO2-lagring. 

I Danmark er TotalEnergies det førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende carbon capture and storage-projekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO2 i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies i Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder. 

***

ENGLISH VERSION:

Milestone: Tyra is reconnected to Denmark

Esbjerg, 30 June 2023 TotalEnergies has successfully re-established the connection of the pipeline between the Tyra field and Denmark. This enables the gas export once the field resumes its production in the winter season 2023/24 and marks an important step contributing to Danish and European energy independence.

With the re-establishment of the 30-inch export pipeline in place, the largest infrastructure project in the Danish North Sea is now close to the end. Once fully operational, Tyra will deliver 2.8 billion cubic meters gas per year making Denmark again a net-exporter and self-sufficient in natural gas.

“This week, our dedicated offshore teams have completed the comprehensive work to install the connection spool at the Tyra East Echo riser platform which is part of a larger project that has been underway for around five years. With this key structure in place, the Tyra facilities are now again connected to Denmark paving the way for the future gas export”, says Lars Bo Christiansen, Project Director Deputy for Tyra Redevelopment at TotalEnergies EP Denmark.

As part of the Tyra Redevelopment, eight new platform topsides have been constructed onshore and were successfully installed in the Danish North Sea. One of those new topsides is the riser platform called Tyra East Echo or short: “TEE”. The platform represents a key gas connection point in the Danish North Sea. Here, the gas will arrive from the surrounding fields and leave the facilities towards Denmark and Europe.

More than 1,500 people offshore and over 250 people on land are working on the final redevelopment activities such as connecting cables and pipes, installing compressors and testing to make the facilities ready for first gas.

Facts on the Tyra Redevelopment

  • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), BlueNord (36.8%) and Nordsøfonden (20%).
  • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment. This was necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production.
  • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform.
  • Once the modernized Tyra II is back on stream, it will be the most modern natural gas field in the world and is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year to Denmark and Europe through the export pipelines to Nybro and Den Helder.
  • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions and contribute to gas consumption in Denmark and Europe.

TotalEnergies media contact:
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

Further information:

Download relevant photo material here.

About TotalEnergies

TotalEnergies is one of the biggest energy companies in the world with more than 100,000 employees worldwide and activities within oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, and carbon storage.

In Denmark, TotalEnergies is the leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tons of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.