Skip to content

13/06/2023 News

En ny digital begyndelse: Nu kan Tyra-feltet fjernstyres fra land

Esbjerg, 13. juni 2023 – I dag starter TotalEnergies det nyetablerede Tyra-kontrolrum på land – en afgørende milepæl for hele offshore-industrien og et synligt tegn på, at genopbygningen af Danmarks største naturgasfelt nærmer sig sin afslutning.  

Når Tyra II genoptager produktionen i vintersæsonen 2023/24, er det et af verdens mest moderne naturgasfelter, der producerer gas med 30% lavere CO2-udledning. Et vigtigt led i dette er det nyskabende kontrolrum på land, som er placeret i TotalEnergies kontor på havnen i Esbjerg. 

"Det avancerede Tyra-kontrolrum markerer en ny digital begyndelse for offshore-industrien. For første gang kan vi fuldkommen fjernstyre de nye anlæg ude i Nordsøen fra land. Med avanceret teknologi vil kontrolrummet på land hjælpe os med at løfte sikkerhed, driftseffektivitet og samarbejde til nye højder," siger Lars Bo Christiansen, Vicedirektør for Tyra-genopbygningsprojektet hos TotalEnergies EP Danmark A/S. 

100.000 datapunkter optimerer produktion, emissioner og sikkerhed 

De nye offshore Tyra-faciliteter er udstyret med omkring 100.000 datapunkter fra sensorer på kritisk udstyr, som løbende vil blive overvåget og analyseret af kontrolrumsteamet. 

"Vi forsøger at være på forkant ved at opfange hændelser på platformene, før de sker. I stedet for at en ventil eller en pumpe kører, indtil den bryder sammen, registrerer sensorer de mindste ændringer, og vi kan gribe ind, før tingene holder op med at fungere. Det gør os i stand til at producere så meget naturgas som muligt, og samtidig hjælper det os med at reducere CO2-udledningen fra Tyras produktion med 30%," siger Lars. 

Tyra II bliver til med lokale kræfter  

Gennem hele genopbygningen af Tyra har det været en kerneprioritet at bruge den højt kvalificerede lokale ekspertise. Mere end 75 lokale virksomheder i offshore-sektoren omkring Esbjerg har bidraget til det kæmpe projekt, herunder opførelsen og idriftsættelsen af det nye kontrolrum på land. 

"Dette er et stærkt bevis på styrken i offshore-økosystemet i Esbjerg. Tyra-projektet er forankret lokalt – tæt på offshore-aktiviteterne og med et stærkt netværk af leverandører og teknisk ekspertise, som er blevet udviklet gennem årtier. Tusindvis af borgere i Esbjerg har været en del af udviklingen og udførelsen af projektet og bidrager alle til at gøre Danmark selvforsynende med gas igen", afslutter Lars. 

Åbningen af kontrolrummet er et væsentligt element i den sidste fase af Tyra-projektet, hvor mere end 1.500 mennesker offshore og over 250 medarbejdere på land arbejder på at gøre faciliteterne klar til den første gas. 

Fakta om genopbygningen af Tyra-feltet 

 • TotalEnergies er operatør af Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), BlueNord (36,8%) og Nordsøfonden (20%). 

 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt og har før genopbygningen været centrum for forarbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der produceres i den danske del af Nordsøen.  

 • En genopbygning af Tyra-feltet har været nødvendig på grund af feltets naturlige nedsynkning af kridtreservoiret efter mange års produktion. 

 • Genopbygningen omfatter nedlukning og genanvendelse af de gamle Tyra-platforme, genanvendelse og forlængelse af de nuværende platformsben på seks af platformene med 13 meter, som får nye topsides, et helt nyt procesmodul og en ny beboelsesplatform. 

 • Når det moderniserede Tyra II er tilbage i drift, forventes feltet at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion. 

 • Tyra II vil sikre fortsat produktion af naturgas med 30% mindre CO2-udledning og bidrage til gasforbruget i Danmark og Europa. 

TotalEnergies mediekontaktperson:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications hos TotalEnergies Denmark /  +45 20 20 42 36 / [email protected] 

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et af verdens største energiselskaber med mere end 100.000 ansatte på verdensplan og aktiviteter inden for olie, gas, sol, vind, biobrændsel, brint og CO2-lagring. 

I Danmark er TotalEnergies det førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 personer. Vi er ansvarlige for 86% af den producerede olie og 89% af den nationale gas og udvikler et af de førende carbon capture and storage-projekter (CCS), som forventes at lagre millioner af tons CO2 i de udtømte olie- og gasreservoirer i den danske Nordsø. TotalEnergies' aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og repræsenterer et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies i Danmark på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder. 

****

ENGLISH VERSION 

A new digital beginning: The Tyra field can now be remote controlled from shore 

Esbjerg, 13 June 2023 – Today, TotalEnergies is starting up the new established Tyra onshore control room – a crucial milestone for the whole offshore industry and a visible sign that the redevelopment of Denmark’s largest gas field soon comes to an end. 

When Tyra II resumes production in the winter season 2023/24, it will be one of the world’s most advanced gas fields producing gas with 30% lower CO2 emissions. A core element of this is the new onshore control room located in the TotalEnergies office at the harbor in Esbjerg.  

“The advanced Tyra onshore control room marks a new digital beginning for the offshore industry. For the first time, we can fully remote control the new facilities out on the North Sea from land. Enabled by state-of-the-art technology, the onshore control room will help us to take safety, operational efficiency, and collaboration to new heights”, says Lars Bo Christiansen, Project Director Deputy for Tyra Redevelopment at TotalEnergies EP Denmark. 

100.000 data points help optimize production, emissions, and safety 

The new Tyra facilities offshore are equipped with around 100,000 data points retrieved from sensors on critical equipment, which will continuously be monitored and analyzed by the control room team. 

We try to predict the future by catching events before they happen. Instead of a valve or a pump running until it breaks down, sensors detect the smallest changes, and we can intervene before things stop working. This enables us to produce as much natural gas as possible, and at the same time it helps us to reduce CO2 emissions from Tyra’s production by 30 per cent”, says Lars. 

Building Tyra II together with local forces 

Throughout the Tyra Redevelopment project, it has been a core priority to use the highly qualified local expertise. More than 75 local companies in the offshore sector around Esbjerg have been contributing to the redevelopment including the construction and commissioning of the new onshore control room. 

“This is a testimony to the strength of the offshore ecosystem of Esbjerg. The Tyra Redevelopment project is anchored locally – close to the offshore operations and a strong network of suppliers and technical expertise which has been developed over decades. Thousands of citizens of Esbjerg have been part of the development and execution of the project and collectively contribute to making Denmark self-sufficient on gas again”, concludes Lars. 

The opening of the control room is an essential element in the final phase of the Tyra Redevelopment project where more than 1,500 people offshore and over 250 people on land are working on making the facilities ready for first gas. 

Facts on the Tyra Redevelopment 

 • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), BlueNord (36.8%) and Nordsøfonden (20%). 

 • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment. 

 • A redevelopment of the Tyra field is necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production. 

 • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform.

 • Once the modernized Tyra II is back on stream, it is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year which amounts to 80% of the forecasted Danish gas production. 

 • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions and contribute to gas consumption in Denmark and Europe. 

TotalEnergies media contact:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

About TotalEnergies 

TotalEnergies is one of the biggest energy companies in the world with more than 100,000 employees worldwide and activities within oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, and carbon storage. 

In Denmark, TotalEnergies is the leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 86% of the oil and 89% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tons of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.