Skip to content

13/12/2021 News

Den danske stat støtter innovativt CCS-projekt Bifrost med EUDP-tilskud

Esbjerg, 13. December 2021 – Det nyligt oprettede CCS-partnerskab bag Projekt Bifrost er glade for at kunne offentliggøre, at projektet har modtaget 75 mio. kroner i støtte via en ansøgning til det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), som er en offentlig tilskudsordning. Projektet har modtaget det ansøgte beløb, hvilket skal bruges til at udvikle og udvælge et koncept for lagring og transport af CO2 for Projekt Bifrost. 

Bifrost CCS-partnerskabet består af Dansk Undergrunds Consortium (TotalEnergies (43,2 %), Noreco (36,8 %) og Nordsøfonden (20 %)), som producerer 85 % af al olie og 97 % af al gas fra den danske del af Nordsøen, samt Ørsted, som ejer rørledningerne, der forbinder DUC-felterne med land, og Danmarks Tekniske Universitet, som er akademisk partner. 

Bifrost-partnerne hilser støtten fra de danske myndigheder velkommen, da den vil være en af nøglerne til at modne et koncept for transport og lagring af CO2 i den danske del af Nordsøen. Støtten fra EUDP-tilskudsordningen er et positivt skridt på vejen mod at udvikle CCS som en teknologi, der genbruger eksisterende aktiver og reducerer CO2-udledninger for industrien i Danmark og Europa.

Udviklings- og demonstrationsprogrammet indebærer udviklingen og udvælgelsen af et koncept for transport og lagring af CO2 i DUC’s Harald-felt i Nordsøen. Bifrost CO2-lageret har en forventet lagringskapacitet ved opstart på 3 millioner tons CO2 årligt (m/t per år).

Programmet omfatter også et studie, der skal kvalificere det betydelige potentiale for udnyttelse af yderligere DUC-reservoirer i Nordsøen, efterhånden som de bliver tilgængelige efter 2030, samt muligheden for at anvende den eksisterende infrastruktur af rørledninger, der forbinder DUC-felterne med Danmark. Genbrug af rørledningsinfrastrukturen til det danske fastland kunne være et første skridt på vejen til at tilslutte sig et fremtidigt omkostnings- og klimaeffektivt CO2-transportsystem i Europa. 

EUDP-programmet er et væsentligt skridt for at modne et koncept for transport og lagring af CO2 frem mod en endelig investeringsbeslutning (FID), hvilket indebærer, at udviklings- og demonstrationsprogrammet viser sig succesfuldt, og baseret på yderligere detaljering af de danske juridiske og kommercielle rammer for CCS.

Martin Rune Pedersen, ansvarlig for TotalEnergies’ aktiviteter i Danmark, siger: 
”Det glæder mig, at vi nu får EUDP-støtte fra den danske stat, så vi sammen med vores DUC-partnere samt Ørsted og DTU kan fortsætte udviklingen af CO2-transport og lagring i Harald-feltet. Bifrost-projektet har potentiale til at åbne et nyt kapitel for TotalEnergies’ lange historie i Danmark, hvor vores Nordsøaktiviteter fortsat vil understøtte energiomstillingen. Bifrost-projektets betydelige lagerkapacitet gør det til en vigtig CO2-transport- og lagerløsning for danske og andre europæiske udledere og giver dermed mulighed for, at Danmark kan blive en hub for europæisk CO2 lagring.”

John Hulme, Chief Operating Officer i Noreco, siger: 
”Som partner i Projekt Bifrost er vi glade for den positive udvikling af projektet, som nu modtager støtte fra myndighederne. Brugen af den eksisterende infrastruktur til fangst og lagring af CO2 er et yderst attraktivt alternativ, både fra et klimamæssigt og økonomisk perspektiv, når olie- og gasproduktionen gradvist udfases, og Noreco vil blive ved med at arbejde for at understøtte Danmarks klimaambitioner.”

Birgitta Jacobsen, adm. direktør i Nordsøfonden, siger: 
“Med støtten fra EUDP til Bifrost-projektet kan vi tage første skridt i et stort og vigtigt arbejde for at skabe gode CO2-lagringsmuligheder i Danmark. CO2-lagringsprojekter som Bifrost kan bidrage til, at Danmark når sine reduktionsmål om 70 % i 2030. Derudover vil CO2-lagring i Danmark kunne sikre fortsat værdiskabelse til staten i mange år frem – også efter 2050. Vi ser frem til at påbegynde modningen af konceptet med vores partnere i projektet.” 

Johannes Sand Poulsen, Head of Infrastructure Assets hos Ørsted, siger:
”Med tildelingen af EUDP-støtten vil vi nu være i stand til at begynde de tekniske undersøgelser af, hvordan vi bedst genbruger vores eksisterende rørlednings-infrastruktur for at sikre, at vi etablerer den mest omkostningseffektive, bæredygtige og skalerbare transport af CO2 i fremtiden, som forbinder offshore-infrastrukturen med den danske vestkyst.”

Morten Willaing Jeppesen, centerdirektør ved Center for Olie og Gas på DTU, siger:
”EUDP-støtten gør os i stand til at sætte gang i en af mest lovende forskningsaktiviteter i den grønne omstilling. Vi vil på DTU trække på vores dybe viden om undergrunden og arbejde tæt sammen med industrielle partnere for at udvikle innovative teknologiske løsninger, ligesom vi vil bidrage med socioøkonomiske indsigter for at muliggøre stor-skala CO2-lagring i Nordsøen.”

Fakta om Bifrost-partnernes bidrag:

  • Dansk Undergrunds Consortium (DUC) består af TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%). DUC står for 85% af olien og 97% af den gas, der produceres fra den danske Nordsø. Som operatør for DUC vil TotalEnergies lede CCS-partnerskabet og udføre de tekniske studier af genbrug af infrastrukturen på Harald-feltet til CO2-lagring samt for CO2-transport med skib. 
  • Ørsted ejer den infrastruktur af rørledninger, som forbinder DUC’s offshorefelter og -installationer med land. Ørsted vil gennemføre tekniske undersøgelser med henblik på at omdanne den eksisterende rørledningsinfrastruktur til CO2-transport.
  • DTU – Danmarks Tekniske Universitet vil være akademisk partner og levere tekniske undersøgelser. Dette indebærer laboratorieforsøg og simulering, og socioøkonomiske undersøgelser, der ser på sektorkobling, herunder undersøgelser af de positive effekter på innovation, eksportmuligheder og jobskabelse fra en ny CCS-industri.

***

TotalEnergies i Danmark
TotalEnergies er den største operatør inden for olie og gas i den danske del af Nordsøen og ansvarlig for 85 % af olieproduktionen og 97 % af gasproduktionen i Danmark. TotalEnergies’ danske Nordsø-operation har været aktiv i mere end et halv århundrede og repræsenterer et vigtigt bidrag til den danske økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

Om TotalEnergies
TotalEnergies er et globalt multi-energiselskab, som producerer og markedsfører energiformer: olie og biobrændsel, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores 105.000 medarbejdere er dedikeret til energiformer, der er stadigt billigere, mere pålidelige, renere og tilgængelige for så mange mennesker som muligt. Da vi er aktive i mere end 130 lande, sætter TotalEnergies bæredygtig udvikling i alle dets former forrest i alle projekter og operationer for at bidrage til menneskers trivsel.

Pressekontakt : TotalEnergies
TotalEnergies Danmark: +45 2128 5789 l [email protected] l @TotalEnergiesDK

---------------------------------------------------------------

Danish Authorities Support Innovative CCS Project Bifrost with EUDP Funding

Esbjerg, 13 December 2021 – The newly formed CCS Bifrost partnership is delighted to announce the successful award of its funding request under the ‘Energy Technology Development and Demonstration Programme’ (EUDP), a Danish public subsidy scheme, to develop and select the CO2 transport and storage concept for Project Bifrost.

The Bifrost CCS partnership consists of the Danish Underground Consortium (TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%)) who produces 85% of the oil and 97% of the gas from the Danish North Sea; Ørsted who is owner of the pipelines connecting the DUC fields to shore, and The Technical University of Denmark who will be academic partner.

Bifrost partners welcome the support from the Danish authorities which will be a key enabler in maturing a CO2 transportation and storage concept in the Danish North Sea. This state support is a positive step towards developing CCS as a technology to reuse existing assets and reduce CO2 emissions for the Danish and European industries.  

The scope of the EUDP application includes the development and selection of the CO2 transport and storage concept at the DUC Harald field in the Danish North Sea. The Bifrost storage will have an expected startup storage capacity of 3 million metric tons of CO2 per year (m/tpa). 

It also includes a study to qualify the significant potential of utilizing additional DUC North Sea reservoirs as they become available post 2030, as well as the possibility to use the existing pipeline infrastructure connecting the DUC fields to Denmark. Reusing the pipeline infrastructure to Danish shore could be a first step to connect to a future European cost and climate efficient CO2 transportation system. 

The EUDP program is a key step to mature the CO2 transportation and storage concept towards a final investment decision (FID) if the outcomes of the program prove successful and based on further detailing of the Danish legal and commercial framework for CCS.

Martin Rune Pedersen, Country Chair for TotalEnergies Denmark, said; “I am pleased that we will receive EUDP support from the Danish state to progress the development of Bifrost together with our partners. The project has potential to open a new chapter for TotalEnergies in our long history supporting Denmark’s energy transition with our North Sea activities. The significant storage capacity makes Bifrost an important CO2 transportation and storage solution for Danish and other European emitters.” 

John Hulme, Chief Operating Officer in Noreco, said; “As a partner in Project Bifrost we are pleased with the positive trajectory of the project, now receiving support from the authorities. The use of existing infrastructure for carbon capture and storage is a highly attractive alternative from both a climate and economic perspective when oil and gas production gradually cease, and Noreco will continue to work towards supporting Denmark’s climate ambitions,”

Birgitta Jacobsen, CEO, Nordsøfonden, said; “The support from EUDP for the Bifrost project enables us to take the first step in creating significant CCS opportunities in Denmark. CCS projects such as Bifrost will be able to contribute to Denmark achieving its reduction target of 70 % in 2030. CCS in Denmark will furthermore secure continued value creation for the Danish State for many years to come – also after 2050. We are looking forward to starting the maturation of the concept with our partners in the project.”

Johannes Sand Poulsen, Head of Infrastructure Assets, Ørsted, said; “With the EUDP funding awarded we will now be able to begin the technical investigation of how we best reuse our existing pipeline infrastructure to ensure we establish the most cost-effective, sustainable, and scalable transportation of carbon in the future connecting the offshore infrastructure to the Danish West Coast.”

Morten Willaing Jeppesen, Managing Director, Centre for Oil and Gas, DTU, said;
“The funding from EUDP enables us to push forward with one of the most promising research activities in the energy transition. We will at DTU draw on our deep knowledge about the subsurface and work closely with the industrial partners to develop innovative technology solutions as well as provide socioeconomic insights to enable large scale CO2 storage in the North Sea.”

About the Bifrost Partners Contribution

  • DUC consists of TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%). The DUC produces 85% of the oil and 97% of the gas from the Danish North Sea. As DUC operator, TotalEnergies will lead the CCS partnership and perform technical studies of the reuse of the Harald field infrastructure for CO2 storage as well as CO2 transportation by ship.
  • Ørsted owns the pipeline infrastructure connecting the DUC offshore fields and installations to shore. Ørsted will conduct technical studies for repurposing of the existing pipeline infrastructure to CO2 transportation.
  • DTU – The Technical University of Denmark will be academic partner delivering technical studies. This implies laboratory testing and numerical simulations and socioeconomic studies exploring sector integration, the positive impacts of innovation, export opportunities, and job creation from a new CCS industry.

***

About TotalEnergies Denmark
TotalEnergies is the largest operator of oil and gas in the Danish North Sea responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark. TotalEnergies’ Danish North Sea operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment.

About TotalEnergies
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies on a global scale: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our 105,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.

TotalEnergies Contacts
TotalEnergies Denmark: +45 2128 5789 l [email protected] l @TotalEnergiesDK