Skip to content

13/12/2022 News

De gamle Tyra platforme er nu historie – hele 98,5% genbrugt

Esbjerg, 13. december 2022 – Danmarkshistoriens største genanvendelsesprojekt af offshore installationer er med succes afsluttet. Efter 2,5 års arbejde med at skille de gamle platforme fra Tyra-feltet ad, er 98,5% af materialet anvendt.  

"Et af hovedelementerne i det store Tyra-genopbygningsprojekt var nedtagning og genanvendelse af mere end 50.000 tons stål fra det gamle Tyra, eller hvad der svarer til syv Eiffeltårne. Vi skulle bygge mange processer og retningslinjer op fra bunden, da der på det tidspunkt ikke eksisterede regler i Danmark. Men nu, hvor vi markerer den vellykkede afslutning på genbrug, er vi mange erfaringer rigere, og jeg er sikker på, at vores Tyra-erfaringen kan bidrage til et væld af viden, der er nødvendig for fremtidige projekter”, siger Lars Bo Christiansen, Tyra Genopbygnings-Viceprojektdirektør for TotalEnergies EP Denmark. 

Genanvendelse og genbrug har fra start været en integreret del af Tyra-projektet, hvor TotalEnergies og partnerne i Dansk Undergrunds Consortium – Noreco og Nordsøfonden – har stillet høje krav til samarbejdspartnere og indtænkt bæredygtighed i alle led af planlægningsprocessen. Lige fra krav til, hvor meget der skulle genanvendes fra platformene til, hvordan materialerne skulle bruges. Det har krævet et grundigt forarbejde at sikre den bedste nedtagnings- og genanvendelsesproces – både med hensyn til sikkerhed og bæredygtighed.    

”Vi er stolte over, at M.A.R.S. er blevet valgt til dette spændende projekt med fokus på, at de gamle Tyra-platforme genanvendes på den mest miljøvenlige måde. Vores værft er bygget til formålet helt fra bunden, og derfor har det været muligt at indtænke innovative løsninger for sikkerhed, bæredygtighed og miljø. Vores samarbejde med Frederikshavn Havn og de lokale myndigheder omkring tilblivelsen af værftet, har skabt et moderne og sikkert værft i verdensklasse og vi opnåede exceptionelle genanvendelsesresultater”, siger Kim Thygesen, Direktør for M.A.R.S. Europe. 

Specialuddannet personale har metodisk fjernet og nedtaget udstyr og dele fra de enorme platforme siden de ankom i deres oprindelige form på land, og som sådan har de sikret, at næsten alt materiale enten er blevet direkte genbrugt eller genanvendt.  

“Nogle dele af platformen vil blive genbrugt i deres oprindelige form. For eksempel, er nogle af generatorerne genanvendt andre steder. Andre dele vil blive forarbejdet og handlet videre på det internationale marked og indgå i den cirkulære økonomi på ny – det kan fx være stålet fra Tyra, som bliver smeltet om og kan genanvendes til nye byggeprojekter og lignende”, siger Jens Kloster, Decommissioning, Transport & Installation Manager for Tyra Genopbygningen hos TotalEnergies EP Danmark. 

Jens forsætter: “Det er dog ikke alt fra de gamle platforme, som vender tilbage til industrien. Nogle rør og kæder er blevet leveret til Frederikshavn Gymnasium, hvor de skal bruges til et maritimt undervisningsprojekt. Andre dele er blevet doneret til Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, hvor de bliver udstillet. Endelig har vi samlet en del medicinsk udstyr sammen med M.A.R.S og transporteret det til Ukraine, hvor befolkningen forhåbentlig kan få glæde af det.” 

Mens genanvendelsen af det gamle Tyra er slut, går opbygningen af Tyra II ind i den afsluttende fase med alle otte platforme installeret i den danske Nordsø. Det betyder, at alt fokus nu er på at færdiggøre og sætte strøm til de installerede platforme samt genkoble dem til den eksisterende Nordsø-infrastruktur mod første gasproduktion fra Tyra II i vintersæsonen 2023/24. 

 

Fakta om M.A.R.S. værft i Frederikshavn 

 • Det 290.000 m2 store genbrugsområde på Frederikshavn Havn er verdens første genbrugsfacilitet, der er bygget til formålet - genvinding af jack up-rigge, skibe og platforme. 

 • M.A.R.S.’ værft i Frederikshavn blev indviet i 2019 og er fuldt fokuseret på sikkerhed, bæredygtighed og miljø. 

 • Genbrugsområdet har et rensningsanlæg med to 2.500 m3 store opsamlingstanke, hvor regnvand fra alle arealer vil blive renset for eventuelle urenheder. 

 • M.A.R.S. forventer at genindvinde 200.000-ton forarbejdet stål om året. 

 • Aktiviteter på M.A.R.S. værftet i Frederikshavn har skabt 200 lokale arbejdspladser. 

Fakta om Tyra-genopbygningen 

 • TotalEnergies er operatør på Tyra-feltet på vegne af DUC – et partnerskab mellem TotalEnergies (43,2%), Noreco (36,8%) og Nordsøfonden (20%).  

 • Tyra er Danmarks største naturgasfelt. Før feltet blev lukket for genopbygning, var det centrum for bearbejdning og eksport af mere end 90% af den naturgas, der blev produceret i den danske Nordsø.  

 • Genopbygningen af Tyra blev nødvendig, da havbunden under platformene var sunket som følge af mange års udvinding fra det underliggende kalklag.  

 • Genopbygningen af Tyra-feltet omfatter tre hovedelementer: Nedtagning samt genanvendelse og bortskaffelse af de gamle Tyra-platforme; Genbrug og 13 meters forlængelse af de nuværende platformben på seks platforme, som vil få nye overdele (topsides); samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform  

 • Når det genopbyggede Tyra II er tilbage i produktion, forventes det at levere 2,8 milliarder kubikmeter gas om året, hvilket svarer til 80% af den forventede danske gasproduktion.  

 • Tyra II vil levere naturgas med 30% mindre CO2 emissioner fra produktionen og vil yde et væsentlig bidrag til den danske og europæiske forsyningssikkerhed.  

Supplerende materiale: 

Hent relevante billeder her  
 
TotalEnergies pressekontakt 

Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

 
Om TotalEnergies i Danmark 

TotalEnergies er Danmarks førende olie- og gasselskab med en mangfoldig og international arbejdsstyrke på omkring 1.200 medarbejdere. Vi står for 85% af den producerede olie og 97% af den nationale gas og udvikler et af de førende CO2-lagringsprojekter i den danske del af Nordsøen. TotalEnergies’ aktiviteter går mere end et halvt århundrede tilbage og udgør et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse. Ud over vores olie- og gasaktiviteter arbejder TotalEnergies på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder. 

 

Om TotalEnergies 

TotalEnergies er et globalt multienergiselskab, der producerer og markedsfører energi: olie og biobrændstoffer, naturgas og grønne gasser, vedvarende energi og elektricitet. Vores mere end 100.000 medarbejdere er engageret i energi, der er til at betale, er renere, mere pålidelig og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. TotalEnergies er aktiv i mere end 130 lande og sætter bæredygtig udvikling i alle dens dimensioner i centrum for sine projekter og operationer.  

ENGLISH VERSION:

The old Tyra is now history – 98.5% reused or recycled

Esbjerg, 13 December 2022 – The largest recycling project of offshore installations in Denmark’s history has successfully completed. After 2.5 years of dismantling work on the old platforms and structures from the Tyra field, 98.5% of the material has now been reused and recycled.  

“A crucial part of the Tyra Redevelopment project was the removal and recycling of more than 50,000 tons of steel of the old Tyra, or an equivalent of seven Eiffel Towers. We had to build many processes and guidelines from scratch as no regulations existed in Denmark by that time. However, now that we mark the successful conclusion of recycling, we are many experiences richer, and I’m sure that our Tyra case will contribute to a wealth of knowledge needed for future projects”, says Lars Bo Christiansen, Tyra Redevelopment Project Director Deputy for TotalEnergies EP Denmark. 

Recycling and reuse have been an integral part of the Tyra Redevelopment project from the start, where TotalEnergies and the Danish Underground Consortium partners have set high demands for the recycling yards and envisioned sustainability in all stages of the planning process. Examples include the requirements of how much was to be recycled from the platforms as well as specifications as to how the materials would be used. It has required thorough preparatory work to ensure the best dismantling and recycling process – both in terms of safety and sustainability. 

“We are proud that M.A.R.S. has been chosen for this exciting project with a focus on the old Tyra platforms being recycled in the most environmentally friendly way. Our yard is built from scratch for that particular purpose, and therefore it has been possible to embed innovative solutions for safety, sustainability, and the environment. Our collaboration with the Port of Frederikshavn and the local authorities around the creation of the yard led to our modern and safe world-class facility and first set of exceptional recycling results”, says Kim Thygesen, Director of M.A.R.S. Europe. 

Specially trained personnel have methodically removed and broken down the enormous platforms since they arrived in their original shape and form onshore, and as such ensured that all the material has either been directly reused or recycled. 

“Some parts of the platform will be reused in their original form. For example, a few of the generators are used again elsewhere. Other parts will be processed and traded on the international market as part of the circular economy. For instance, the steel from Tyra is remelted and can be reused for new construction projects and alike”, explains Jens Kloster, Tyra Redevelopment Decommissioning Manager for TotalEnergies EP Denmark. 

Jens continues: “However, not all materials are making a comeback in the industry. Some pipes and chains have been delivered to Frederikshavn Gymnasium, where they will be used for a maritime education project. Other objects have been donated to the Fisheries and Maritime Museum in Esbjerg, where they are exhibited. Some medical equipment has been transported to the Ukraine, where the population can hopefully benefit from it.” 

As the recycling of the old Tyra is coming to an end, the build-up of Tyra II is entering the final phase with all eight platforms successfully installed at the Danish North Sea. This means that all focus is now on completing and powering up the installed platforms and reconnecting them to the existing North Sea infrastructure towards first gas from Tyra II in the winter season 2023/24. 

 

Facts about M.A.R.S. yard in Frederikshavn 

 • The 290,000 m2 recycling area at the Port of Frederikshavn was the world’s first recycling facility built for the purpose – recycling of jack-up rigs, ships and platforms. 

 • M.A.R.S. yard in Frederikshavn was inaugurated in 2019 and has a sharp focus on safety, sustainability and the environment. The recycling area has a treatment plant with two 2,500 m3 collection tanks, where rainwater from all areas will be treated for any impurities. 

 • M.A.R.S. expects to recover 200,000 tons of processed steel per year. 

 • Activities at the M.A.R.S. yard in Frederikshavn have created 200 local jobs since the opening. 

Facts on the Tyra Redevelopment 
 

 • TotalEnergies is the operator of the Tyra field on behalf of DUC – a partnership between TotalEnergies (43.2%), Noreco (36.8%) and Nordsøfonden (20%). 

 • Tyra is Denmark's largest natural gas field and has been a center for processing and exporting more than 90% of the natural gas produced in the Danish North Sea before its redevelopment. 

 • A redevelopment of the Tyra field is necessary due to the field's natural subsidence of the chalk reservoir after many years of production. 

 • The redevelopment of the Tyra field includes three main elements: decommissioning and recycling of the old Tyra platforms; recycling and extending the current platform legs on six of the platforms with 13 meters, which will have new topsides; a completely new process module and a new accommodation platform. 

 • Once the modernized Tyra II is back on stream, it is expected to deliver 2.8 billion cubic meter gas per year which amounts to 80% of the forecasted Danish gas production. 

 • Tyra II will secure continued production of natural gas with 30% less CO2 emissions contributing to the energy security of Denmark and Europe. 

Further information: 

Download relevant photo material here  
 
TotalEnergies media contact:  
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected] 

 
About TotalEnergies in Denmark  
TotalEnergies is Denmark’s leading oil and gas company employing a diverse and international workforce of around 1,200 people. We are responsible for 85% of the oil and 97% of the national gas produced and are developing one of the leading carbon storage projects which is expected to save millions of tonnes of CO2 in the depleted oil and gas reservoirs in the Danish North Sea. TotalEnergies’ operations date back more than half a century, representing an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment. In addition to our oil and gas activities, TotalEnergies is working on establishing new business activities within offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources. 
 
About TotalEnergies 
TotalEnergies is a global multi-energy company that produces and markets energies: oil and biofuels, natural gas and green gases, renewables and electricity. Our more than 100,000 employees are committed to energy that is ever more affordable, cleaner, more reliable and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, TotalEnergies puts sustainable development in all its dimensions at the heart of its projects and operations to contribute to the well-being of people.