Skip to content

14/09/2023 News

Årtiers miljødata skal sættes fri for at styrke fremtidige havmiljøplaner i Nordsøen

TotalEnergies Danmark sammen med Dansk Undergrunds Consortium (DUC) og rådgivning- og teknologivirksomheden DHI A/S vil gøre mere end 30 års data om udviklingen i miljø- og biodiversiteten i Nordsøen tilgængelige på en åben portal. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for udarbejdelsen af robuste planer til beskyttelse af havmiljøet. Med den forventede udbygning af vindmølleparker, CO2-lagring og mange andre offshore aktiviteter er det håbet, at alle interessenter i Nordsøen vil gøre brug af portalen og bidrage med data.

Esbjerg, 14. september 2023: Nordsøen har i årtiet været centrum for en stor del af Danmarks energiproduktion med udvinding af olie og gas fra undergrunden og opstilling af havvindmøller, og samtidig arbejdes der på yderligere udbygning af havvindmølleparker samt CO2-lagring. Sammen med fiskeri og landbrug og mange andre menneskelige aktiviteter påvirker det havmiljøet.

DHI og TotalEnergies, på vegne af DUC, er derfor gået sammen om at udvikle en offentlig portal, kaldet North Sea Environment Portal, hvor årtiers havmiljødata stilles til rådighed for interesserede. Det giver et solidt og databaseret grundlag for at passe på det danske havmiljø og bidrage positivt til at modvirke biodiversitetskrisen.

DUC har siden 1980erne monitoreret havmiljøet og samlet store mængder data ind om blandt andet bundforhold, vandkvalitet, fisk, pattedyr, bunddyr og planter. Disse informationer bruges til miljøkonsekvensvurderinger af eksisterende og nye installationer. Det er data, der løbende er blevet indrapporteret til myndighederne, men har hidtil ikke været frit tilgængelige for forskere og offentligheden i et brugervenligt format. Det har DUC og DHI sat sig for at ændre.

”Havet skal beskyttes bedst muligt. Vi har en kollektiv forpligtelse til at passe på havmiljøet, og for at kunne det, har vi brug for viden. Energivirksomheder som TotalEnergies sidder med store mængder data, som kan komme andre til gode, hvis de bliver offentligt tilgængelige. Vi håber at mange flere fra energisektoren vil bidrage til portalen, så vi sammen kan skabe et endnu bedre billede af livet i Nordsøen,” siger Katrina Povidisa-Delefosse, Senior Environment Advisor hos TotalEnergies EP Danmark og Ph.d. i Marinebiologi.

North Sea Environment Portal vil give adgang til data om den historiske udvikling i havbundsfaunaen og sedimentsammensætningen omkring platformene i den danske del af Nordsøen, og dermed øge forståelsen af udviklingen i havmiljøet samt af både truede og invasive arter. Det vil styrke hele offshore-industriens muligheder for at bedre at beskytte havbundshabitaterne i Nordsøen nu og i fremtiden. En opgave, der kun er blevet mere relevant med den planlagte udbygning af bl.a. havvindmølleparker og CO2-lagring, som Danmark står overfor.

DHI har indsamlet og leveret miljødata til DUC i mere end 30 år og står for opbygningen og udviklingen af den nye portal:

”Første skridt i beskyttelse af livet i havet er at forstå, hvordan tilstanden er, og ikke mindst hvordan den udvikler sig over tid. Det kræver masser af data og stor faglig viden om, hvordan data skal behandles og formidles til interessenter, for at de kan bruges som reel beslutningsstøtte. I den forbindelse oplever vi, at en transparent og åben adgang til information kan være afgørende for at skabe handling og sætte ekstra fart på arbejdet med at sikre havmiljøets tilstand og biodiversitet,” siger Mikael Kamp Sørensen, direktør og leder af DHI's forretningsenhed for energi.

I den nyligt vedtagne aftale om udbygning af 9 gigawatt havvindmøllerparker i Danmark stilles der skærpede krav til bæredygtighed og om monitorering af havbunden. Her vil North Sea Environment Portal kunne bruges til både at søge historiske data og opdatere med nye data. Dette kan bidrage til at fokusere indsatser og samtidig styrke monitoreringen af havmiljøet.

Tænketanken Hav byder derfor det nye initiativ velkommen:

”De virksomheder, der arbejder på havet, har direkte adgang til helt unik data om havmiljøet og biodiversiteten omkring Danmark. Det er data, som er meget afgørende for de handlinger på tværs af vores samfund, som kan og skal være med til at minimere de miljømæssige konsekvenser ved udbygning af bl.a. havvindmøller, lagring af CO2 og andre offshore-aktiviteter. Derfor hilser Tænketanken Hav den nye havmiljøportal varmt velkommen” siger Liselotte Hohwy, direktør for Tænketanken Hav.

Partnerne forventer at have portalen klar i slutningen af 2024.

 

TotalEnergies mediekontakt
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Danmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

DHI A/S mediekontakt
Annette Mystek / DHI Corporate Communication / +45 20 88 77 70 / [email protected]

Om TotalEnergies Denmark
TotalEnergies er et af de største energiselskaber i verden med mere end 100.000 medarbejdere på verdensplan og med en bred vifte af aktiviteter indenfor olie, gas, sol, vind, biobrændstoffer, brint, batterier, e-mobilitet, og CO2-lagring. Vores globale mål er at opnå klima-neutralitet i 2050, og allerede i 2030 vil vi være blandt verdens fem største udbydere af vedvarende energi med en portefølje på 100 gigawatt.

I Danmark er TotalEnergies repræsenteret med en international medarbejdergruppe på 1.200 mennesker. De nuværende aktiviteter er fokuseret omkring den danske Nordsø, hvor vi er den førende olie- og gasproducent og hvor vi er i gang med at udvikle et af de førende CO2-lagringsprojekter i Danmark, som skal lagre millioner af tons CO2. Derudover arbejder vi på at etablere nye forretningsaktiviteter inden for e-mobilitet, havvind, solenergi og andre vedvarende energikilder.

www.TotalEnergies.com and www.TotalEnergies.dk

Om DHI A/S
DHI A/S udvikler, anvender og formidler forskning, teknologi og digitalisering inden for vand og vandmiljø. DHI blev grundlagt i 1964 og er aktiv i 115 lande. Vores 1.100 medarbejdere rådgiver virksomheder og offentlige institutioner i at fremme bæredygtig udvikling af jordens mest dyrebare ressource – vand. DHI A/S er godkendt som teknologisk serviceinstitut (GTS) af Forsknings- og Uddannelsesministeriet og er en del af GTS-netværket.

www.dhigroup.com

 

***

ENGLISH VERSION 

Decades of data will now be made public to strengthen future North Sea marine environment plans

TotalEnergies Denmark together with the Danish Underground Consortium (DUC) and the consulting and technology company DHI A/S will publish more than 30 years of data on environment and biodiversity trends in the North Sea on an open portal. The aim is to create the best possible basis for developing robust plans to protect the marine environment. With the expected expansion of wind farms, CO2 storage and many other offshore activities, the hope is that other stakeholders in the North Sea will make use of the portal and contribute data.

Esbjerg, 14 September 2023For decades, the North Sea has been the center of Denmark's energy production with the extraction of oil and gas and the installation of offshore wind turbines. Now, further expansion of offshore wind farms and CO2 storage are on the way. Together with fishing, agriculture and many other human activities, this affects the marine environment.

DHI and TotalEnergies, on behalf of the DUC, have therefore joined forces to develop a public portal, named the North Sea Environment Portal, where decades of marine environmental data are made available to interested parties. This provides a solid and data-based foundation for taking care of the Danish marine environment and contributing positively to counteracting the biodiversity crisis.

Since the 1980s, the DUC has monitored the marine environment and collected large amounts of data on seabed conditions, water quality, fish, mammals, benthic animals and plants. This information is used for environmental impact assessments of existing and new installations. The data has been continuously reported to the authorities but has so far not been freely available to researchers and the public in a user-friendly format. DUC and DHI have set out to change that.

"The ocean must be protected in the best possible way. We have a collective obligation to take care of the marine environment, and to do so, we need knowledge. Energy companies like TotalEnergies hold vast amounts of data that can benefit others if made publicly available. We hope that many more from the energy sector will contribute to the portal, so we together can gain an even better image of life in the North Sea," says Katrina Povidisa-Delefosse, Senior Environment Advisor at TotalEnergies EP Denmark, who has a PhD in marine biology.

The North Sea Environment Portal will provide access to data on the historical development of the seabed fauna and sediment composition around the platforms in the Danish part of the North Sea, thereby increasing the understanding of the development of the marine environment and of both endangered and invasive species. This will strengthen the entire offshore industry's ability to better protect the seabed habitats in the North Sea now and in the future. A task that has only become more relevant with the expansion of for instance offshore wind farms and CO2 storage that Denmark is facing.

DHI has collected and delivered environmental data to DUC for more than 30 years and is responsible for the design and development of the new portal:

"The first step in protecting marine life is to understand the condition of the marine environment and how it is developing over time. This requires a lot of data and a great deal of expertise in how data should be processed and communicated to stakeholders, so that it can be used as actual support in decision-making. In this context, we find that transparent and open access to information is crucial for creating action and accelerating the work to safeguard the state of the marine environment and biodiversity," says Mikael Kamp Sørensen, Director and Head of DHI's Energy Business Unit.

The recently adopted political agreement on the expansion of 9 gigawatt of offshore wind farms in Denmark sets stricter requirements for sustainability and monitoring of the seabed. Here, the North Sea Environment Portal can be used to both search for historical data and update with new data. This can help to focus efforts and at the same time strengthen the monitoring of the marine environment.

The Ocean Institute (Danish: Tænketanken HAV) therefore welcomes the new initiative: "The companies working at sea have direct access to unique data on the marine environment and biodiversity around Denmark. This data is crucial for the actions across our society that can and must help minimize the environmental impact of the development of offshore wind turbines, CO2 storage and other offshore activities. Therefore, we warmly welcome the new marine environment portal" says Liselotte Hohwy, Director of the Ocean Institute.

The partners expect to have the portal ready by the end of 2024.

 

TotalEnergies media contact
Thorkild Diness Jensen / Head of External Communications for TotalEnergies Denmark / +45 20 20 42 36 / [email protected]

DHI A/S media contact
Annette Mystek / DHI Corporate Communication / +45 20 88 77 70 / [email protected]

About TotalEnergies in Denmark
TotalEnergies is one of the world's largest energy companies, with over 100,000 employees worldwide. The company is actively involved in various energy sectors, including oil, gas, solar, wind, biofuels, hydrogen, batteries, e-mobility, and CO2 storage. 

In Denmark, TotalEnergies is represented by an international team of 1,200 professionals. The company's current activities are centered in the Danish North Sea, where TotalEnergies with the Danish Underground Consortium leads in oil and gas production, and is actively developing one of Denmark's foremost CO2 storage projects, capable of storing millions of tons of CO2. Additionally, the company is exploring new business opportunities in e-mobility, offshore wind, solar energy, and other renewable energy sources.

To learn more, please visit www.TotalEnergies.com and www.TotalEnergies.dk

About DHI A/S
DHI has been committed to advancing and sharing knowledge of water environments for over half a century. Headquartered in Denmark, we have offices in 26 countries. Every day, our 1,100 engineers and other specialists work within the entire water cycle to innovate new ways to use, manage and live with water and protect water-related ecosystems. We leverage our domain expertise, advanced technologies and unique modelling software to support decision-makers in the global water industry. Together with our clients and partners, we enable a sustainable future for water.

www.dhigroup.com