Skip to content

21/09/2019 Press release

Total lukker gaseksport under Tyra genopbygning

Esbjerg, 21. september, 2019 – En vigtig milepæl for det enorme Tyra Genopbygningsprojekt blev nået, da Total lørdag den 21. september 2019 kl. 01.20  midlertigt lukkede både produktion og eksport af dansk naturgas fra Tyra feltet for at gennemføre genopbygningen af Danmarks største naturgasfelt.

Genopbygningen af Tyra er den største olie- og gasinvestering nogensinden i den danske del af Nordsøen og skal sikre fortsat produktion af naturgas mindst 25 år efter genåbningen af det nye Tyra i 2022. Som en helt central del af den danske energiinfrastruktur spiller Tyra en vigtig rolle i at tilbyde mere sikker, billigere og renere energi, som både Danmark og Europa har brug for i overgangen mod et lavemissionssamfund. Det nye Tyra vil desuden sikre den danske stat betydelige skatteindtægter, som bidrager til finansiering af den grønne omstilling i de kommende årtier.

Fremtidens Tyra understøtter Total’s vision om at øge energieffektiviteten og gøre vores operation mere bæredygtig. Det nye Tyra er designet til at minimere klima- og miljømæssig påvirkning med en mere effektiv infrastruktur og moderne teknologi. Genopbygningen omfatter tre hovedelementer: bortskaffelse af de eksisterende faciliteter, 13 meters forlængelse af benene på de nuværende fire brøndhovedplatforme og to stigrørplatforme som vil få nye overdele (topsites), samt en helt ny procesplatform og en helt ny beboelsesplatform.

“Genopbygningen af Tyra er et klart bevis på, at vi ønsker at investere i Danmark, og det nye Tyra er kernen for videreudviklingen af den nordlige del af den danske Nordsø”, siger Patrick Gilly, administrerende direktør for Totals aktiviteter i den danske Nordsø. “Genopbygnigen af Tyra er strategisk vigtig for Total fordi naturgas er en hjørnesten i vores klimastrategi i forhold til at afhjælpe klimaforandringerne og imødekomme energiefterspørgslen. Samtidig er Genopbygningen nøglen til at reducere det miljømæssige aftryk fra den danske Nordsø-operation, da vi forventer at nedbringe CO2 udledningen fra det nye Tyra med 30%.”

Tyra – knudepunktet i Danmarks naturgasforsyning

Siden åbningen i 1984 har Tyra været omdrejningspunktet for Danmarks gasinfrastruktur og energiuafhængighed. Da Tyra behandler og sender mere end 90% af landets naturgas fra Nordsøen og ind til land er genopbygningen af feltet en strategisk investering, der skal sikre, at Tyra også i fremtiden kan være Nordsøens center for naturgas.

“Når vi midlertidigt lukker for naturgaseksporten fra Tyra, har vi nået en vigtig milepæl for genopbygningsprojektet, og vi har taget endnu et vigtigt skridt mod, at vi næste år kan fjerne de nuværende Tyra-faciliteter på sikker vis,” fortæller Morten Hesselager Pedersen, projektdirektør for  Tyra Genopbygningen. “Vi har udført alle de aktiviteter, der skal sørge for en sikkerhedsmæssig forsvarlig nedlukning, og genopbygningsprojektet fortsætter herefter til vi igen kan åbne hanerne for naturgassen i det nye moderne Tyra felt i 2022. Nedlukningen er sket takket være omhyggelig planlægning og tæt samarbejde med vores dygtige lokale samarbejdspartnere i Esbjerg. De spiller en vigtig rolle i udførelsen af de mere end 1.5 millioner mandetimer, vi forventer at bruge på offshore-arbejdet som udføres på Tyra feltet”.

Det ventes at Tyra vil nå en topproduktion svarende til 60.000 tønder olie per dag efter 2022, hvilket repræsenterer naturgasforbruget svarende til 1.5 millioner danske husstande.

Om Total Exploration & Production i Danmark

Total er den største olie- og gasoperatør i Danmark, som har en stolt olie- og gasindustri, der strækker sig mere end et halvt århundrede tilbage. Under Total’s ledelse er Danmarks upstream-industri klar til et nyt kapitel med fuld ombygning af Tyra feltet og den tilhørende gasinfrastruktur, som vil understøtte energisikkerhed og energiomstillingen i Danmark og Europa.

Olie blev opdaget for første gang i den danske del af Nordsøen i 1967, og kommerciel produktion begyndte i 1972. I 2018 var produktionsandelen i Danmark omkring 97.000 tønder olie og 334 millioner standard kubikmeter gas pr. dag.

Totals tilstedeværelse i Danmark blev understreget med købet af Maersk Oil og overtagelsen af operatørskabet af Dansk Undergrunds Consortium (DUC). DUC står for 85% af olieproduktionen og 97% af gasproduktionen i Danmark og yder dermed et vigtigt bidrag til Danmarks økonomi, energiforsyning og beskæftigelse.

Om Total

Total er en global energivirksomhed, som producerer og markedsfører brændstoffer, naturgas og strøm fra lavemissionskilder. Vores 100.000 medarbejdere er drevet af ambitionen om at producere og levere bedre energi, der er mere sikker, billigere og renere og tilgængelig for så mange mennesker som muligt. Vi har aktiviteter i mere end 130 lande og det er vores ambition at være den ansvarlige energikoncern.

Kontakt
Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]
 

Vigtig note:
Denne pressemeddelelse er kun til orientering. De enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer er separate juridiske enheder, og hverken TOTAL S.A. eller de nævnte juridiske enheder kan gøres ansvarlige for deres handlinger eller udeladelser i denne meddelelse. Som følge heraf kan hverken TOTAL S.A. eller nogen enheder, hvori TOTAL S.A. direkte eller indirekte ejer investeringer, drages til ansvar for indholdet i denne meddelelse eller udeladelser. I dette dokument benyttes udtrykket "Total" for nemheds skyld, hvor der henvises til TOTAL S.A. og/eller dets datterselskaber. Ligeledes kan ordene "vi", "os" og "vores" også bruges til at henvise til datterselskaber generelt eller til dem, der arbejder for dem.

Dette dokument kan indeholde fremadrettede oplysninger og udsagn, som er baseret på en række økonomiske data og antagelser i en specifik økonomisk, konkurrencepræget og regulatorisk kontekst. Oplysningerne kan vise sig at være unøjagtige i fremtiden og er underlagt en række risikofaktorer. Hverken TOTAL S.A. eller nogle af dets datterselskaber påtager sig nogen forpligtelse til at opdatere  fremadrettede informationer eller erklæringer, målsætninger eller tendenser indeholdt i dette dokument, uanset om det skyldes ny information, fremtidige begivenheder eller på anden måde.

 

Total Suspends Gas Export for Tyra Redevelopment

Esbjerg, September 21, 2019 – Marking a key milestone in the major Tyra Redevelopment Project, the production and export of natural gas from the Tyra field in the Danish North Sea is temporarily suspended from Saturday 21 September 2019 at 01.20 AM.

The largest ever oil and gas investment in the Danish North Sea, the Tyra Redevelopment will ensure continued production of natural gas for at least 25 years as of Tyra’s reopening in 2022. This crucial infrastructure will supply the safe, reliable and affordable energy that Denmark and Europe need in the transition towards a low-carbon energy future. Furthermore, the new Tyra will secure the Danish state tax revenue to help finance the green transition over the coming decades.

The redevelopment of Tyra supports Total’s vision for better energy efficiency and more sustainable operations. The new Tyra is built to minimize climate and environmental impact through leaner infrastructure and modern technology. The redevelopment comprises three different elements: removal of the old facilities, extension of the jackets for the current four wellhead platforms and two riser platforms by 13 meters, as well as construction of new wellhead and riser topsides, and one new processing platform and one new accommodation platform.

“The redevelopment of Tyra is evidence of our commitment to Denmark, and it is an anchor point for further developments in the northern part of the Danish North Sea,” said Patrick Gilly, Managing Director for Total Exploration & Production in Denmark. “The Tyra Redevelopment supports Total’s strategy as natural gas is perceived as an essential cornerstone to address climate change and energy demand. This North Sea flagship project is key to lowering the environmental footprint of our Danish North Sea operations, as we expect to reduce the CO2 emission fromTyra by 30%.”

Tyra – a pillar of Denmark’s natural gas supply

Since its opening in 1984, Tyra has been a centerpiece of Denmark’s gas infrastructure and energy independence. As Tyra processes more than 90% of the country’s gas, redeveloping the field is a strategic investment to ensure it can continue to serve as crucial North Sea natural gas infrastructure.

“The temporary suspension of gas export from Tyra is a major milestone for the project, and a key step towards safe removal of all of the subsided facilities next year,” stated Morten Hesselager Pedersen, Head of the Tyra Redevelopment Project. “We have safely executed all activities related to the shut-in, and the Redevelopment Project continues to progress towards first gas in 2022 thanks to careful planning and close collaboration with our valued local partners. They play a key role in executing the more than 1.5 million-man hours expected for the offshore work.”

Tyra is expected to reach a peak production of 60,000 barrels of oil equivalent per day after 2022. This represents the natural gas consumption equivalent to 1.5 million Danish homes.

About Total Exploration & Production in Denmark

Total is the largest oil and gas operator in Denmark. The country boasts a proud oil and gas industry that extends back more than half a century. Today Denmark’s upstream industry is gearing up for a new chapter with the Total-led full redevelopment of the Tyra field and its associated gas infrastructure which will support energy security and the energy transition in Denmark and Europe.

Oil was first discovered in the Danish sector of the North Sea in 1967, with commercial production beginning in 1972. In 2018 operated production in Denmark was around 97,000 barrels of oil and 334 million standard cubic feet of gas per day. 

Total’s presence in Denmark was cemented with the acquisition of Maersk Oil and takeover of the operatorship of the Danish Underground Consortium (DUC). This consortium is responsible for 85% of the oil and 97% of the gas production in Denmark, making an important contribution to Denmark’s economy, energy supply and employment.

About Total

Total is a major energy player that produces and markets fuels, natural gas and low-carbon electricity. Our 100,000 employees are committed to better energy that is safer, more affordable, cleaner and accessible to as many people as possible. Active in more than 130 countries, our ambition is to become the responsible energy major.

Contact
Line Bruun, Communications, +45 2128 5789, [email protected]

*******

Cautionary note

This press release, from which no legal consequences may be drawn, is for information purposes only. The entities in which TOTAL S.A. directly or indirectly owns investments are separate legal entities. TOTAL S.A. has no liability for their acts or omissions. In this document, the terms “Total” and “Total Group” are sometimes used for convenience where general references are made to TOTAL S.A. and/or its subsidiaries. Likewise, the words “we”, “us” and “our” may also be used to refer to subsidiaries in general or to those who work for them.

This document may contain forward-looking information and statements that are based on a number of economic data and assumptions made in a given economic, competitive and regulatory environment. They may prove to be inaccurate in the future and are subject to a number of risk factors. Neither TOTAL S.A. nor any of its subsidiaries assumes any obligation to update publicly any forward-looking information or statement, objectives or trends contained in this document whether as a result of new information, future events or otherwise.